Dane/Kompletný sprievodca zrážkovou daňou: Čo to je a kedy sa platí?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Kompletný sprievodca zrážkovou daňou: Čo to je a kedy sa platí?

Kompletný sprievodca zrážkovou daňou: Čo to je a kedy sa platí?
Seyfor Slovensko, a.s.
16. 10. 2023
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se2
Kompletný sprievodca zrážkovou daňou: Čo to je a kedy sa platí?

Obsah

  Ktoré príjmy podliehajú zrážkovej dani? Ako a kedy sa zrážková daň platí? Všetky podrobné informácie sa dozviete v nasledujúcom článku.

  Čo to presne je zrážková daň

  Zrážková daň je daň vyberaná zrážkou priamo pri zdroji príjmov. Daň vyberanú zrážkou legislatívne upravuje § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň sa vyberá zrážkou vo výške:

  1. 7 % z príjmov,
  2. 19 % z príjmov,
  3. 35 % z príjmov.

  Zrážková daň vo výške 7 %

  Daň vyberaná zrážkou vo výške 7 % sa uplatní napr. pri dividendách. Dividendou sa rozumie podiel na zisku, ktorý je vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva. Právnická osoba vykoná zrážku dane z dividendy vo výške 7 % fyzickej osobe, ktorej vypláca dividendy. Príjemca už dostáva príjem očistený o zrážkovú daň, o nič viac sa nestará a ani nemusí zrazené príjmy uvádzať v daňovom priznaní.

  Tejto zrážkovej dani podliehajú príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g) a príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 12 ods. 7 písm. c) bod 2.

  Zrážková daň vo výške 19 %

  Daň vyberaná zrážkou vo výške 19 % sa uplatní pri príjmoch podľa § 43 ods. 2 a 3, ak ide napr. o :

  • úrok, výhru alebo iný výnos plynúci z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov s výnimkou, ak je príjemcom úroku alebo výnosu podielový fond, doplnkový dôchodkový fond, dôchodkový fond, banka alebo pobočka zahraničnej banky alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
  • peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách a peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní okrem výhier oslobodených od dane,
  • dávky z doplnkového dôchodkového sporenia a plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku apod.

  Zrážková daň vo výške 35 %

  Daň vyberaná zrážkou vo výške 35 % sa uplatní, ak príjem plynie daňovníkovi nezmluvného štátu, týka sa to všetkých vyššie uvedených príjmov. Daňovníkom nezmluvného štátu je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo v štáte, ktorý je uvedený v zozname zmluvných štátov.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Ako a kedy sa zrážková daň platí?

  Platiteľ dane má povinnosť odviesť zrazenú daň správcovi dane najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Ak by lehota na odvod zrážkovej dane pripadla na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, termín splatnosti zrážkovej dane sa posúva na najbližší pracovný deň.

  Ak platiteľ dane vypláca príjem zdanený zrážkovou dane po prvýkrát, je potrebné, aby sa zaregistroval ako platiteľ dane z príjmov vyberaných zrážkou, a to prostredníctvom žiadosti: „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“, a to do 30 dní odo dňa prvej výplaty takéhoto príjmu. Takúto registráciu vyplní platiteľ dane, pri ktorom už predpokladáme, že je zaregistrovaný pre daň z príjmov. Okrem toho má platiteľ dane ešte povinnosť oznámiť zrazenie predmetnej dane z príjmu, a to prostredníctvom tlačiva: „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou“, a to v lehote ustanovenej pre odvod zrážkovej dane.

  Ak platiteľ dane nevykoná zrážku dane alebo zrazenú daň včas neodvedie, bude sa od neho vymáhať rovnako ako ním nezaplatená daň. Podobne sa postupuje, ak platiteľ dane nezrazí daň v správnej výške.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.