Dane / Daň z príjmov právnickej osoby/Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2023
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2023

Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2023
Norbert Seneši
31. 03. 2023
Doba čtení10 minút čítania
Líbilo se3
Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2023

Obsah

  Aké zmeny nastali v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) od 1. januára 2023? Prinášame prehľad toho najdôležitejšieho.

  Zmeny definícií v transferovom oceňovaní

  V transferovom oceňovaní nastalo pomerne veľa výrazných zmien.

  Prvou z nich je úprava definície závislých (prepojených) osôb. Po novom sa na účely počítania priameho podielu, nepriameho podielu alebo nepriameho odvodeného podielu podiely blízkych osôb spočítavajú a ak ich súčet je najmenej 25 %, príslušné osoby alebo subjekty sa považujú za ekonomicky prepojené. Doposiaľ to tak nebolo a ak mal napríklad otec 20 % podiel v spoločnosti A, matka 20 % podiel v spoločnosti A a syn tiež 20 % podiel v spoločnosti A, tak táto spoločnosť A nebola s týmito fyzickými osobami prepojená. Od roku 2023 sa „rodinné“ podiely spočítavajú a ak ich súčet dosiahne najmenej 25 %, tak prepojenie medzi fyzickými osobami a daným subjektom vzniká, aj keď jednotlivé fyzické osoby majú samostatné podiely vo výške nižšej ako je 25 %.

  Ďalšou zmenou je úprava definície tzv. „kontrolovanej transakcie“, teda transakcie, na ktorú sa vzťahuje transferové oceňovanie, ak sa uskutočnila medzi prepojenými osobami. Doteraz neboli príjmy zo zamestnania vyslovene vyňaté z transferového oceňovania. V praxi vznikali pochybnosti, či sa vzťahuje napríklad aj na odmenu zamestnanca a zároveň majiteľa firmy. Od roku 2023 je už v zákone o dani z príjmov explicitne zadefinovaná výnimka z kontrolovanej transakcie. Po novom už ňou nie je ani právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, z ktorého plynú príjmy zo závislej činnosti.

  Úprava základu dane v transferovom oceňovaní len o významné transakcie

  Jednou z najdôležitejších zmien v zákone o dani z príjmov je bezpochyby určenie významnosti v transferovom oceňovaní. V transferovom oceňovaní sa musel základ dane z príjmov zvyšovať, ak došlo k jeho „umelému“ zníženiu vplyvom transakcie s prepojenou osobou, bez ohľadu na to, či bola hodnota tejto transakcie 1 euro alebo 1 milión eur. Od roku 2023 sa takáto úprava základu dane z príjmov bude uskutočňovať len pri významných kontrolovaných transakciách.

  Za významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií sa na účely určenia základu dane z príjmov závislej osoby považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na základe ktorého v príslušnom zdaňovacom období jedna alebo viac prepojených osôb dosiahne zdaniteľný príjem alebo daňový výdavok v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur. Pokiaľ ide o úver alebo pôžičku, tak tie sú významnou kontrolovanou transakciou vtedy, ak ich istina bude nad 50 000 eur.

  Ďalšie zmeny v transferovom oceňovaní od roku 2023

  Spomenieme ešte ďalšie zmeny v transferovom oceňovaní:

  • Pri určovaní rozdielu, o ktorý sa má upraviť základ dane z príjmov z dôvodu transferového oceňovania, sa má použiť aj metodika OECD uvedená v smernici o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní.
  • V prípade, že sa rozdiel, o ktorý sa z dôvodu transferového oceňovania upravuje základ dane z príjmov, zisťuje porovnaním s viacerými nezávislými hodnotami a hodnota použitá daňovníkom sa daňovému úradu nepozdáva, tak tento rozdiel daňový úrad pri daňovej kontrole určí podľa strednej hodnoty (mediánu) zistených nezávislých hodnôt. Daňovník ale môže daňový úrad presvedčiť o tom, že vzhľadom na okolnosti je vhodnejšie použiť inú hodnotu v rámci intervalu nezávislých hodnôt.
  • Transferovú dokumentáciu je možné predložiť aj v cudzom jazyku, pričom ak by daňový úrad požadoval dokumentáciu aj v slovenskom jazyku, predloží sa mu do 15 dní od výzvy.

  Príspevok zamestnávateľa na štátom podporované nájomné bývanie

  Od roku 2023 môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi príspevok na štátom podporované nájomné bývanie podľa podmienok ustanovených v Zákonníku práce. Podľa tohto predpisu je jeho suma najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, maximálne však 360 eur za kalendárny mesiac. Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytnúť zamestnancovi príspevok na štátom podporované nájomné bývanie podľa uvedených podmienok, bude to jeho daňovým výdavkom.

  Z pohľadu zamestnanca pôjde o príjem oslobodený od dane z príjmov. To nebude platiť vtedy, ak zamestnávateľ súčasne na vlastné náklady zabezpečí zamestnancovi ubytovanie (poskytne mu nepeňažné plnenie za účelom zabezpečenia ubytovania) oslobodené od dane z príjmov podľa iného ustanovenia zákona o dani z príjmov alebo dôjde k zámene zdaniteľnej mzdy zamestnanca s príspevkom na štátom podporované nájomné bývanie. V takomto prípade nebude suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie u zamestnanca oslobodeným príjmom.

  Nová nezdaniteľná časť základu dane

  Doposiaľ boli nezdaniteľnou časťou základu dane aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, tzv. „tretí pilier“. Od roku 2023 základ dane z príjmov zo zamestnania, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti znižujú ako nezdaniteľná časť základu dane aj príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. V podstate ide o individuálne sporenie na dôchodok prostredníctvom využitia dlhodobých sporiacich a investičných produktov. Jeho veľkou výhodou je jeho prenositeľnosť v rámci krajín Európskej únie.

  Príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt sú nezdaniteľnou časťou základu dane spolu s príspevkami na doplnkové dôchodkové sporenie v sume spolu najviac 180 eur za rok. To znamená, že príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt sa spočítavajú s príspevkami do tretieho piliera a ich celková výška, v ktorej si ich môžete uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane, nesmie presiahnuť 180 eur za rok.

  Zvýšenie daňového bonusu na dieťa od roku 2023

  Od roku 2023 sa zmenili sumy daňového bonusu na dieťa, ktoré znižujú daň z príjmov, a sú:

  • 140 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku, ak sa na vyživované dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (poslednýkrát sa uplatní za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 18 rokov veku), alebo
  • 50 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku.

  Daňový bonus vo vyššie uvedenej plnej sume však nemusí dostať každý. Môže totiž dochádzať k jeho kráteniu, pretože je ustanovená aj jeho maximálna výška. Je možné ho uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti alebo do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo ich úhrnu, takto:

  Počet vyživovaných detí Limit základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov, do ktorého možno daňový bonus uplatniť
  1 20 %
  2 27 %
  3 34 %
  4 41 %
  5 48 %
  6 a viac 55 %

  Uplatňovanie daňového bonusu na dieťa do percentuálneho limitu základu dane z príjmov v praxi znamená to, že daňovníci s nižšími príjmami nedosiahnu na maximálnu výšku daňového bonusu. Napríklad zamestnanec s minimálnou mzdou 700 eur a s dvomi deťmi do 18 rokov si môže uplatniť daňový bonus najviac vo výške 163,67 eura mesačne (27 % z jeho základu dane z príjmov). Maximálna výška nároku by však pre neho bola 280 eur mesačne (2 deti do 18 rokov x 140 eur).

  Práve pre to, aby mali aj títo daňovníci možnosť uplatniť si daňový bonus v plnej výške, bola do zákona o dani z príjmov od roku 2023 zavedená špeciálna možnosť. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu na dieťa (deti) spĺňa viac daňovníkov a daňovník uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá dostatočne vysoký základ dane z príjmov na uplatnenie celého daňového bonusu, môže si navýšiť základ dane z príjmov na účely výpočtu výšky nároku na daňový bonus o úhrn základu dane z príjmov zo zamestnania, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa (deti) v domácnosti. To znamená, že ak si napríklad daňový bonus na deti uplatňuje matka, ale nezarába toľko, aby si ho mohla uplatniť v plnej výške, tak si k svojmu základu dane z príjmov len na účely uplatnenia daňového bonus pripočíta aj základ dane z príjmov otca a vyjde jej nárok na vyšší daňový bonus.

  Túto možnosť je však možné využiť len pri podaní daňového priznania. V ročnom zúčtovaní dane u zamestnávateľa si takto „dodatočne uplatniť“ daňový bonus nebude možné.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Nové údaje v hlásení o vyúčtovaní dane zamestnávateľa

  Zamestnávatelia budú v hlásení o vyúčtovaní dane uvádzať nové údaje. Týmito novými údajmi budú meno, priezvisko a rodné číslo osoby, na ktorú si zamestnanec uplatňuje daňový bonus na dieťa. K tomuto kroku sa podľa dôvodovej správy k novele zákona o dani z príjmov pristúpilo s cieľom zamedziť „dvojitému“ vyplateniu daňového bonusu na dieťa.

  V súčasnosti sa totižto vo vzťahu k daňovému bonusu uvádza v hlásení o vyúčtovaní dane len údaj o počte detí, počte mesiacov a celkovej sume daňového bonusu. To vytvára veľký priestor na to, aby bol na to isté dieťa uplatnený daňový bonus viacnásobne. Na rozdiel od toho, v daňovom priznaní fyzickej osoby sa uvádzajú aj mená, priezviská a rodné čísla detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus. Po novele si tak daňový úrad bude môcť vykonať krížovú kontrolu, či sa na to isté dieťa neuplatňuje medzi rodičmi daňový bonus viackrát. Nové údaje sa budú v hlásení o vyúčtovaní dane uvádzať už pri jeho podávaní v roku 2023.

  Automatická registrácia daňovníkov na daň z príjmov daňovým úradom

  Pre daňovníkov je veľkou zmenou to, že od 1. januára 2023 bude väčšinu z nich registrovať na daň z príjmov daňový úrad automaticky z úradnej povinnosti. Týka sa to fyzických osôb a právnických osôb zapísaných do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci na základe údajov, ktoré boli do tohto registra prevzaté z obchodného registra, zo živnostenského registra a z iných registrov uvedených v oznámení Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. To znamená, že okrem iných ani obchodné spoločnosti a živnostníci už nemusia žiadať daňový úrad o registráciu na daň z príjmov. Daňový úrad sám povinne zaregistruje tieto subjekty v lehote do 30 dní odo dňa prevzatia údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

  Fyzické osoby, ktoré nebudú takýmto spôsobom zo strany daňového úradu zaregistrované, budú povinné aj naďalej žiadať daňový úrad o registráciu. Lehota bude do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom začali vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom prenajali nehnuteľnosť okrem pozemku.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.