Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.000
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.000

Seyfor Slovensko, a.s.
23. 01. 2008
Doba čtení6 minút čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 10.091 (v distribúcii od 16.11.2007) a verziou 11.000 (v distribúcii od 23.1.2008).[toc]

Účtovníctvo

Novinky

 • Boli doplnené šablóny pre elektronický podaj Daňového priznania k DPH platného od septembra 2007, Daňového priznania k DPH platného od roku 2005 do septembra 2007, Výkazu ziskov a strát 2007, Súvahy platnej pre rok 2007. Tieto tlačové zostavy je teraz možné načítať na daňovom portáli v sekcii vyplnenie tlačív na internete a rovnako aj pri elektronickom podaji cez autorizované elektronické služby daňového portálu.
 • V nastavení účtovného roku vznikol nový zoznam sadzieb DPH, pre základnú aj zníženú sadzbu. Tu je možné nastaviť východzie sadzby, ktoré sa budú automaticky ponúkať v dokladoch. Priamo pri tvorbe nového dokladu je povolená možnosť zmeniť hodnotu sadzby DPH, kým v dokladoch nie je položka

Odstránené problémy

 • Prehľadové zostavy nedokázali spracovať väčšie množstvo dát, táto funkcia bola doladená tak, aby správne pracovala i s veľkými dátami.
 • Bola opravená tlač knihy záväzkov a knihy pohľadávok , možnosť tlače „s úhradami“

Fakturácia

Novinky

 • Bola pozmenená logika vyúčtovacích faktúr

Odstránené problémy

 • Vyúčtovacia faktúra, tlačidlo úhrady/záložka Odpočty záloh. Ak do vyúčtovacej faktúry vstúpili zálohové doklady z iného roku, ako bola vyúčtovacia faktúra, tak sa neplnil stĺpec „Odpočet v mene vyúčtovacej faktúry“
 • Pri editácii položky bez väzby na sklad už uloženej vystavenej faktúry dochádzalo pri otvorení takejto položky k situácii, keď nebolo možné zmeniť počet merných jednotiek, tento problém bol odstránený
 • Bolo opravené nefunkčné filtrovanie podľa adresy v zozname položiek prijatých a vystavených faktúr

Adresár

Novinky

 • V zozname interných dokladov, ktorý je otvorený zo záložky „interné doklady“ v prostredí adresára pri zapnutom režime CRM sa teraz vytvárajú vzájomné zápočty tak, že je adresa, na ktorej je kurzor automaticky nastavená do generovaných interných dokladov vzájomných zápočtov.

Odstránené problémy

 • V dokladoch, ktoré sa generujú z predajného košíku, bola zakázaná funkcia pre uloženie dokladu „OK a nový“, pri normálnom vystavovaní dokladu je táto funkcia povolená
 • Zlučovanie adries v zozname adresára teraz zlučuje i pridružené aktivity a obchodné prípady, ktoré patria zlučovaným adresám
 • Hromadné operácie so zásobami v prostredí predajného košíka adresára spôsobovali problémy s následným vyskladňovaním zásob do predajného košíka, problém bol odstránený

 

Sklady

Odstránené problémy

 • Z dokladov príjemka, prijatý dodací list, objednávka vystavená, ponuka prijatá a dopyt vydaný nebolo možné uložiť novú adresu do adresára, táto možnosť bola povolená
 • Skladové doklady, ktoré generujú skladovú uzávierku, teraz dosadzujú do jednotlivých položiek sadzby DPH tak, ako ich majú uvedené na karte zásoby.
 • Ak sa v databáze skladových zásob vyskytol neplatný záznam, nebolo možné dokončiť skladovú uzávierku. Program bol upravený tak, aby neplatné záznamy ignoroval.
 • Ak ku skladovej zásobe existuje skladový pohyb, automaticky sa znemožní zmeniť počet desatinných miest na karte zásoby.

Objednávky

Novinky

 • Generovanie objednávok teraz v poslednom kroku sprievodcu umožňuje uložiť log súbor, ktorý obsahuje všetky doklady, ktoré ovplyvnili generovanie objednávok

Odstránené problémy

 • Na položkách objednávkových dokladov boli opravené skratkové klávesy
 • V zoznamoch objednávkových dokladov nepracovala korektne funkcia „súčet“ pri dokladoch, ktoré obsahovali položky s typom ceny „S DPH“

Mzdy

Novinky

 • Bola upravená logika zrážkovej dane. Doteraz bolo možné definovať typ dane (zrážková/preddavková) len v nastavení pracovného pomeru. Teraz bude možné prepnúť typ dane aj priamo na spracovávanej mzde, bez ohľadu nastavenie pracovného pomeru. Zároveň nastavenie umožňuje zadávať aj pri zrážkovej dani navýšenie základu dane, tak ako pri preddavkovej.
 • Ročné zúčtovanie dane bolo aktualizované tak, aby sa zohľadnili legislatívne zmeny v uplatňovaní nezdaniteľnej čiastky na daňovníka aj na manžela/manželku. Do karty ročného zúčtovania je po novom pribudla možnosť zadať výšku príjmu manžela/manželky daňovníka a počet mesiacov pre uplatnenie nezdaniteľnej čiastky.
 • V prípade, ak zamestnanec nebol vybraný z adresára, program umožní prevziať údaje zadané na Karte zamestnanca do adresára pri ukladaní karty zamestnanca
 • Bolo aktualizované tlačivo Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch . V tlačových zostavách miezd bolo odčlenené od „ročného hlásenia“
 • Bol aktualizovaný zoznam odvodov k 1.1.2008 v súlade so schválenou novelou Zákona o sociálnom poistení.

Odstránené problémy

 • Pri tlači Vyúčtovania zdravotných poistení (formulár MzVszp.frm) skončila tlač chybou, ak do formulára vstupovalo viac ako 20 zamestnancov, tento problém bol vyriešený

Ostatné

Novinky

 • Verziu Money S3, ktorá bude mať vyšší dátum expirácie aktualizácie licencie, nebude možné nainštalovať ani spustiť. Pre spustenie programu bude potrebné aktualizovať licenciu.
 • V Nástroje/Nastavenie/Naplánovanie opakovaných akcií je možné si nastaviť novú voľbu „po úspešnom dokončení akcie ukončiť program Money“
 • Správca sieťových licencií neodpočítava licenciu v prípade, ak je Money spustené parametricky z príkazového riadku za účelom jednorázového XML importu alebo exportu. Týka sa to iba licenčných čísel, ktoré obsahujú modul XMLDE
 • Pomocou menu Nástroje/Nastavenie/Externé aplikácie je teraz možné jednoducho prepojiť Money S3 s inými aplikáciami. Zatiaľ je dostupné prepojenie pre program TaxEdit. Prepojenia môžu byť buď globálne alebo užívateľské, podobne ako filtre nad zoznamami.
 • Došlo k úprave vzhľadu editačných kariet dokladov (faktúry, všetky účtovné doklady, objednávkové a skladové doklady), hlavne k rozšíreniu a presunutiu niektorých editačných polí. V súvislosti s touto úpravou je nevyhnutné používať minimálne rozlíšenie obrazovky 800 x 600 pixelov, pri nižšou rozlíšení nebude možné Money S3 a Kasa S3 spustiť.
 • Boli doprogramované skladové verifikácie, kontrolujúce väzbu zálohových faktúr na ich položky

Odstránené problémy

 • XML import faktúry prijaté alebo vystavené nedosadzoval z XML dát predkontáciu dokladu, i keď ju dáta obsahovali. Oprava sa týka len jednoduchého účtovníctva
 • V nastavení homebankingu HVB banky bol zmenený kód banky z 8080 na 1111, zároveň boli v nastavení homebankingu „Multicash“ premenovaný výber peňažného ústavu z HVB na UniCredit Bank.
 • Vypnutie voľby „Overovať dostupnosť vzdialeného počítača“ sa uložilo až pri druhom uložení karty vzdialeného počítača. Teraz sa toto nastavenie uloží správne už prvýkrát.
 • Verifikácia „Kontrola postupnosti dokladov vybraných z číselnej rady“ chybne hlásila chybu na pokladničnom doklade, ktorý vznikol automaticky po vystavení hotovostnej faktúry, ku ktorej bol vygenerovaný.
 • Bola upravená funkcia vyhľadávania záznamu v zoznamoch pomocou kolieska myši. Teraz je možné bez problémov vyhľadať záznam pomocou funkcie hľadania podľa počiatočných znakov záznamu a prípadne ešte dohľadať pomocou kolieska myši, bez toho aby sa kurzor vrátil z vyhľadaného záznamu späť na začiatok zoznamu.
 • V zozname zákaziek sa v tlačovom formulári „Zoznam zákaziek rozšírený“ tlačí i nastavenie užívateľského filtra.
 • Pri vyplnení dátumu plánovaného začiatku zákazky program hlásil chybu pri ukladaní

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.