Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.010
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.010

Seyfor Slovensko, a.s.
07. 07. 2008
Doba čtení11 minút čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.001 (v distribúcii od 8.2.2008) a verziou 11.010 (v distribúcii od 7.7.2008 ).[toc]

Účtovníctvo

Novinky

 • V sprievodcovi tlačou „Stavu záväzkov a pohľadávok“ vznikla na strane 2/4 nová voľba „po splatnosti v intervaloch“. Táto voľba na jedno spustenie zostavy umožňuje vytlačiť – podľa zadaných intervalov „dní po splatnosti“ – doklady rozdelené podľa jednotlivých intervalov
 • Od verzie programu Money S3 11.010 je uplatňovaný na všetkých dokladoch štandardný algoritmus výpočtu cien dokladov. Došlo k úprave spôsobu tvorby dokladov bez položiek , a to predovšetkým v prípade dokladov v cudzej mene. Čistky v domácej i cudzej mene je možné editovať priamo na Karte dokladu. Medzi rozpisom cien v domácej a cudzej mene je možné sa prepínať s pomocou tlačidla. Toto tlačilo určuje menu zobrazenia i pre ostatné čistky, ktoré sa nachádzajú na karte dokladu („Zostáva preplatiť“ a „Súčet úhrad“ na hradených dokladoch, „Súčet odpočtov“ na vyúčtovacích faktúrach a „Súčet vyúčtovaní“ na zálohových dokladoch)
 • Na interných dokladoch bola vylepšená funkcia „vzájomný zápočet“. Na karte „Zoznamu dokladov pre vzájomných zápočet“ boli doplnené tlačidlá „Zmazať“ (zmaže sa zo zoznamu dokladov k zápočtu záznam pod kurzorom alebo všetky označené) a tlačidlo „Navrhnúť zápočet“ (ktorým sa prepočítajú čiastky dokladov k vzájomnému zápočtu, ktoré ste ponechali v zozname Dokladov pre vzájomný zápočet). Návrh vzájomného zápočtu sa vytvorí podľa aktuálne nastaveného. Triedenie zoznamu, môžete teda nastaviť triedenie podľa dátumu splatnosti, dokladu atď
 • Boli doplnené nové účtovné výkazy pre neziskové organizácie platné pre rok 2008 (Výkaz ziskov a strát, Súvaha)
 • Boli doplnené nové účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty platné pre rok 2008 (Výkaz ziskov a strát a Súvaha pre priebežné uzávierky)

Odstránené problémy

 • V jednoduchom účtovníctve nebolo možné v interných dokladoch zvoliť typ dokladu

Fakturácia

Novinky

 • V tlačových formulároch knihy prijatých a vystavených faktúr a na ich zoznamoch, je možné si zobraziť informácie o tom, koľko bolo už zo zálohových faktúr vyúčtované a koľko zostáva vyúčtovať v domácej aj cudzej mene

Odstránené problémy

 • Pri kopírovaní faktúry sa skopíroval dátum intrastatu z pôvodného dokladu, teraz sa plní dátumom vystavenia.

Adresár

Odstránené problémy

 • Pri kopírovaní faktúry sa skopíroval dátum intrastatu z pôvodného dokladu, teraz sa plní dátumom vystavenia.
 • Adresár/Kontaktná osoba – došlo k zmene popisu prepínača Konateľ na Konateľ/Zamestnanec

 

Sklady

Novinky

 • Zásoby typu „sada“ a „komplet“ je možné teraz rozdeliť na komponenty priamo pri vkladaní do dokladu, tlačidlo „ok“ na karte položky sa rozpadá na dve voľby „ok“ a „ok a rozpad“. Platí pre faktúry vydané a prijaté, skladové doklady a objednávky.
 • U dodacích listov bol doprogramovaný systém vybavovania dokladov a ich položiek, podobne ako fungujú objednávkové doklady
 • Desatinné miesta u kmeňových kariet je teraz možné meniť aj na zásobách, ku ktorým už existuje skladový pohyb alebo figurujú v nejakom doklade, vrátane objednávkových. Zmena je ale možná v tomto prípade len na vyšší počet desatinných miest. Spätná zmena na nižší počet desatinných miest je možná len na zásobách bez pohybu. V module Výroba platí analógia pre ručné a strojové operácie, kde za pohyb sa u operácie považuje jej výskyt v kusovníku.
 • Bola zmenená logika dosadzovania Obstarávacích cien na kartu zásoby. Pôvodná logika, keď sa dosadzovala vždy priemerná skladová cena (a to len u nových príjmov) bola zmenená u zásob skladov vedených podľa FIFO na hodnotu skutočnej ceny podľa dodávok. Cena pre FIFO zásoby sa teraz dosadzuje po každej editácii skladového dokladu, vrátane zmazania. Túto hodnotu dosadzuje hromadne pre tieto zásoby i prepočet obstarávacích cien.

Odstránené problémy

 • Tlačová zostava „Výpis stavu zásob“ ponúka ako jednu z možností, počítať s predpokladaným množstvom zásob, ktoré je ovplyvnené objednávkami a rezerváciami. Pri tomto nastavení a použití filtra „ podľa predpokladaného stavu“ nedochádzalo ku korektným výsledkom. Filter bol opravený
 • Obstarávacia cena zásoby typu „komplet“, ktorého komponenty boli tiež zloženými kartami, nebola vypočítaná korektne v predajných dokladoch.
 • Ak má používateľ v prístupových právach zvolenú voľbu nezobrazovať obstarávacie ceny, potom tieto nie sú viditeľné ani v zozname skladových dodávok

Objednávky

Novinky

 • Bol zabezpečený prevod dátumov „vybaviť najskôr“ a „baviť do“ na komponentoch zložených kariet. Ak na týchto komponentoch neboli dátumy vyplnené, potom sa pri prevode na novú verziu programu automaticky plnia dátumy nastavené na nadriadenej položke

Odstránené problémy

 • Bola opravená funkcia vybavovania jednotlivých položiek objednávok, ktoré tvoria rezerváciu alebo objednávku v kartách zásob. Pri použití tejto funkcie nedochádzalo k aktualizácii stavu rezervácie/objednávky v karte zásoby

Mzdy

Novinky

 • Aktualizovali sme aparát ročných zúčtovaní zdravotného poistenia podľa vyhlášky platnej pre rok 2007. K dispozícii sú nové formuláre ročných zúčtovaní a všetkých nadväzujúcich dokladov. Upravený bol formát exportu ročných zúčtovaní a oznámenia pre poisťovne (dávka 541, 542)
 • Pre elektronický podaj registračných listov a vyúčtovania sociálneho poistenia (platné pre obdobia od júla , resp. augusta 2008) sme spracovali nové formáty xml súborov. Do karty registračného listu bolo doplnené pole „Výkon práce v štáte“ požadované v novej štruktúre registračného listu
 • Do nastavenia pracovného pomeru sme doplnili evidenciu typu pracovného pomeru – dohoda, pracovný pomer.

Majetok

Odstránené problémy

 • Majetok v skupine „nezaradené“ sa v rekapitulácii pohybov majetku pre rok už správne zobrazuje informácia o tom, ako dlho je tento majetok odpisovaný v závislosti na zvolenej perióde zúčtovania odpisov

Ostatné

Novinky

 • Do nastavenia účtovného roka bol dobplnený aparát „duálneho zobrazovania“. Umožňuje definovať všetky parametre pre dvojité uvádzanie cien a iných finančných hodnôt v slovenských korunách aj v eurách v legislatívne požadovanom rozsahu.-.Číselné rady obchodných a výrobných zákaziek sa po prevode do ďalšieho roku už nenulujú , pokračuje sa v číslovaní z predchádzajúceho roka. Číselné rady je teraz možné viesť zvlášť pre výrobné a obchodné zákazky. Tie číselné rady , ktoré boli doposiaľ určené všeobecne pre zákazky, sú po prevode na novú verziu automaticky nastavené k použitiu tak pre obchodné aj pre výrobné zákazky
 • Záložky jednotlivých záznamov je teraz možné zablokovať proti prepísaniu iným zoznamom pomocou pravého tlačidla myši a voľby blokovať stránku. Program na takú záložku dosadí ikonu zámku a nedovolí zmenu zoznamu.
 • Vyhľadávanie v zoznamoch je teraz rozšírené. Klávesom Ctrl+Shift+F alebo ikonou filtra pri bežnom vyhľadávaní v zozname zobrazíte riadok s editačným poľom pre rozšírené vyhľadávanie
 • Verzia 11.010 bude inštalovaná novým inštalačným programom. Tento inštalačný program napr. Umožňuje jednoduchšiu sieťovú inštaláciu, kedy sa zo zdieľaného adresára na serveri spúšťa klientska inštalácia na jednotlivých
 • V používateľskej konfigurácii je nová funkcia, ktorá obnovuje východzie nastavenie stĺpcov a panelov nástrojov všetkých zoznamov
 • V používateľskej konfigurácii je možné nastaviť Kontrolu úhrad a kreditu pri vystavení pohľadávok (vystavené faktúry a pohľadávky). Od tejto verzie bola kontrola rozšírená i pre nasledujúce doklady: objednávky prijaté, ponuky vydané, dopyty prijaté, predajky a dodacie listy vystavené. Voľbou zapínate automatickú kontrolu toho, či partner pre ktorého vystavujete doklad, nemá prekročený kredit, či pri niektorých dokladoch už nevypršala doba splatnosti
 • V pripravených zoznamoch vznikol nový zoznam „Definície exportov tlače“( ako sú DPH, účtovné výkazy, intrastat atd.) Zoznam obsahuje nadefinované exporty pre dané tlačové zostavy. V prípade, že budete exportovať niektorú zo zostáv, je možné si v sprievodcovi exportov tlače, cez tlačidlo „trojbodka“ zobraziť zoznam definícií exportov tlače. Kliknutím na tlačidlo Pripravený zoznam si stiahnete aktuálnu zostavu, resp. ju aktualizovať
 • V sprievodcovi automatickým generovaním objednávok je teraz možné využívať novo pridané tlačové zostavy „Predpokladaný stav k objednaniu“
 • V nastavení účtovného roku pribudol aparát duálneho zobrazovania cien dokladov
 • Sklady/registračné pokladnice/import pohybov. Bolo pridané upozornenie na nedostatočnú zásobu na sklade pri importe pohybov z registračných pokladníc pri zakázaných skladoch do mínusu. Položkám na predajke sa automaticky nastaví počet mj, ktorý je v danej chvíli na sklade dostupný a používateľ je na každú takú položku upozornený
 • Pri vytváraní nového roka má teraz používateľ možnosť previesť do nového roka i zoznam bankových účtov a pokladníc
 • Na karte nastavenia tlače je teraz možné pomocou tlačidla „okraje“ nastaviť okraje tlačového formulára
 • Bola vytvorená nová úvodná karta Money vo verzii Štart. Z tejto karty je možné prejsť na sprievodcu registráciou, kartu limitov, objednávku, výber kompletov alebo je možné pokračovať v spustení agendy
 • Bola rozšírená funkčnosť výberu zobrazovaných stĺpcov v zoznamoch. Funkcia sa vyvolá kliknutím pravým tlačidlom na záhlavie ktoréhokoľvek stĺpca a voľbou „výber stĺpcov“ Po novom je možné zobraziť si len zapnuté stĺpce a pretiahnutím zvoleného stĺpca myšou, umiestniť tento stĺpec na akékoľvek miesto v zozname
 • Automatické akcie teraz umožňujú export tlače

Odstránené problémy

 • XML import zásob zohľadňuje počet desatinných miest v komponentoch zložených kariet ako je sada, komplet, výrobok
 • V zozname nevysporiadaných dokladov nefungovala funkcia „úhrady“, ktorá zobrazuje zoznam úhrad k aktuálnemu záznamu
 • V prípade, že z nejakého dôvodu nebol korektne dokončený import faktúry z XML, program vynechal číslo z číselného radu
 • V niektorých prípadoch, pri terminálovej komunikácii, nepracovali korektne snímače čiarových kódov, pripojené na COM-port
 • SK import skladových zásob nemení GUID kmeňových kariet po importe zásob
 • Pri práci na spoločných dátach po sieti dochádzalo k situácii, kedy po natiahnutí objednávkového dokladu do faktúry a uložení faktúry nedošlo k uvoľneniu objednávkového dokladu pre editáciu. Používateľ, pracujúci s faktúrou musel opustiť zoznam faktúr, aby sa zámok na objednávke uvoľnil
 • Ak používateľ chcel editovať faktúru po uskutočnení dátovej uzávierky, chybne sa dvakrát zobrazovala hláška, že záznam bol uzamknutý dátovou uzávierkou
 • Parametrický import/export XML automaticky neprebehol v prípade, že Money upozorňovalo na novú verziu programu alebo na synchronizáciu účtovných konštánt. Tieto hlášky boli pre parametrický XML import/export odstránené
 • Nástroje/Nastavenie/Naplánovanie opakovaných akcií. Ak bola nastavená reindexácia všetkých agiend okrem aktuálnej, chybne sa zreindexovali všetky agendy i s aktuálnou
 • Na karte komponenty zloženej karty pridanej do dokladu je teraz možné zadať stredisko
 • Import pohybov z registračných pokladníc umožňoval v niektorých prípadoch vydať zásoby s evidenciou výrobných čísel zo skladu do mínusu, aj v prípade, ak nebol povolený stav zásob do mínusu
 • Dokumenty Word a Excel radu Office 2007 pripojované k záznamom Money S3 pomocou šablón pripojených dokumentov majú automaticky koncovku *.docx a *xlsx
 • Bolo opravené nefunkčné pripojovanie dokumentov typu Word a Excel pre Office 2003 a Office 2007 na systémoch Windovs Vista a Windows2003 server

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia