Novinky v Money / Produktové novinky/Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.040
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zmeny a novinky Money S3 verzie 11.040

Seyfor Slovensko, a.s.
18. 06. 2009
Doba čtení15 minút čítania

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 11.035 (v distribúcii od 7.4.2009) a verziou 11.040 (v distribúcii od 18.6.2009).[toc]

Účtovníctvo

 • Účtovníctvo – Uzávierkové operácie – Uzávierka roku – Precenenie záväzkov a pohľadávok. Do zoznamu prijatých a vystavených faktúr na precenenie vstupovali i zálohové faktúry. Filter zoznamu prijatých a vystavených faktúr na precenenie bol nastavený tak, aby do neho zálohové faktúry nevstupovali.
 • Za určitých okolností sa na karte úhrady cudzomenného dokladu počítal údaj „zostáva uhradiť“ v cudzej mene.
 • V typoch bankových a pokladničných dokladov v agendách jednoduchého účtovníctva je teraz možné nastaviť aj tlač dokladov so zaúčtovaním a tlač daňového dokladu.
 • V prípade, ak si používateľ pridá novú predkontáciu na pokladničných alebo bankových dokladoch, kde už má vyplnenú pokladnicu alebo banku s definovaným primárnym účtom, automaticky sa predvyplní na príslušnú stranu MD(príjem), DAL(výdaj) do polí pre základ a obe sadzby DPH reťazec  „xxxxxx“.
 • V sprievodcovi tlačou priznania k DPH zostáva uložené obdobie posledného vytlačeného priznania.
 • Do typu interného dokladu nebolo možné vybrať členenie DPH pre prijaté zdaniteľné plnenie. Bolo možné vybrať iba uskutočnené zdan. plnenia.
 • Do hromadného a jednoduchého príkazu bolo pridané pole „Firma“ v tomto poli sa zobrazuje názov firmy – v prípade, ak je do riadku príkazu prevzatý doklad, na ktorom je vybraná firma.
 • Zoznam úhrad dokladov – boli prehodené obsahy stĺpcov „v mene vystavenia“ a  „v domácej mene“.
 • Pri pretypovaní záväzkov a pohľadávok typom s nastavenou cudzomennou pokladnicou alebo bankou dochádzalo automaticky k prepnutiu pohľadávok a záväzkov do cudzej meny.
 • Boli aktualizované účtovné výkazy platné pre rok 2009 pre podnikateľské subjekty.
 • Pri  tlači pokladničnej (resp. knihy bankových výpisov) pre cudzomennú pokladnicu alebo banku dochádzalo k nesprávnej identifikácii kurzu zadaného v nepriamom kótovaní a zobrazovala sa chybová hláška  o neexistujúcom kurze. Tento problém bol odstránený.
 • V niektorých prípadoch, ak bolo na doklade použité iné členenie DPH ako na položkách dokladu, dochádzalo k chybe pri  tlači dokladov vstupujúcich do priznania k DPH, tento problém bol odstránený.

Fakturácia

 • V typoch vystavených a prijatých faktúr bolo rozšírené popup menu o bežné operácie s typmi faktúr.
 • V zozname prijatých faktúr je nový stĺpec „Zostáva pre príkaz na úhradu“, v ktorom sa zobrazuje suma, ktorú ešte zostáva uhradiť.
 • Súčasný aparát Typy faktúr vám umožňoval prednastaviť si základne údaje na formulári – kontrolingové údaje, údaje pre zaúčtovanie, texty pripojené k dokladu. Ak ale často vystavujete faktúry rovnakému adresátovi, faktúry s rovnakými položkami a pod., jedinou možnosťou ako si zjednodušiť prácu bolo doteraz doklad skopírovať a potom prepísať. Typy faktúr prijatých aj vystavených boli preto rozšírené o možnosť vložiť do nich položky, zľavy, či adresu partnera. Typ dnes tvorí v podstate obraz vystaveného dokladu, má rovnaký vzhľad a obsahuje prakticky všetko čo bežná faktúra.  Nový typ nie je potrebné nijak zložito vytvárať. Aparát typov umožňuje uložiť už vystavenú faktúru ako typ a v budúcnosti ju použiť ako vzor pre ďalšiu vystavovanú faktúru.
 • Pri položkách vystavených a prijatých zálohových faktúr bola zavedená klávesová skratka Alt+C pre skok do poľa „Cena“ rovnako, ako je tomu pri položkách zálohových vystavených a prijatých faktúr.
 • Premenná „Druh“ v knihe vystavených faktúr sa pri zálohových faktúrach plnila ako druh „Normálna“. Toto bolo opravené. Premenná „Druh“ bola pridaná aj do knihy prijatých faktúr.
 • Po vytvorení storna faktúry alebo záväzku a pohľadávky a jeho následnom otvorení sa namiesto stornujúceho dokladu otvoril stornovaný.
 • Označenie zálohovej faktúry bez položky za vybavenú, vyvolalo chybovú hlášku, teraz už k chybovej hláške nedochádza.
 • Na faktúrach vystavených a prijatých bola zmenená funkčnosť tlačidla „súčet“. Teraz je možné doklady filtrovať na všetky, normálne a zálohové.
 • Na prijaté a vystavené faktúry je možné pridávať jednoduché skladové položky-vratky. Táto možnosť bola sprístupnená i na prijatých dodacích listoch.
 • Faktúry vedené v domácej mene, ktoré boli úplne uhradené v cudzej mene zostávali v zozname neuhradených dokladov a nedosadzoval sa im dátum úhrady.
 • Do tlačového formulára faktúry vydanej je teraz možné pridať premennú „dátum skladového pohybu“.
 • Bol vylepšený spôsob vytvárania rozpisu úhrad zálohových faktúr.
 • Neplnili sa premenné  „Valuty-sleva částka s dph“ a „Valuty-sleva částka bez dph“, pri tlači cudzomenných vystavených faktúr.

Adresár

 • K adresáru bolo zavedené nové prístupové právo „Systémové akcie“. Týmto prístupovým  právom je možné regulovať prístup používateľa k informáciám o dokladoch, ktoré boli vystavené pre určitú adresu cez tlačidlo „Aktivity“.

Sklady

 • Zásoby na sklade – Hromadné operácie – Hromadné zmeny definície predajných cien. Výška zmeny predajnej ceny sa dá nastaviť na 3 des. miesta.
 • V používateľskej konfigurácii v oddiele „sklad“ je teraz možné nastaviť pre jednotlivé skladové doklady funkciu „pri pridaní dokladu automaticky ponúknuť zoznam zásob“.
 • Tlačidlo „Prerušiť“ na tlačovej zostave „Výpis stavu zásob ku dňu“ bolo nefunkčné.
 • Zoznam skladových dodávok je teraz možné zahrnúť do nastavenia v prístupových právach pre používateľa.
 • Pri vratkách sa nelogicky kontrolovalo rezervované množstvo zásoby.
 • Premenná „Cena s dph celkom po zaokrúhlení“ v tlačových formulároch skladových dokladov sa plnila za určitých okolností inou sumou ako zodpovedajúce pole na karte skladového dokladu. Bola preto nahradená premennou „Cena s dph celkom“. Úpravy sa týkajú formulárov: DODALIST.FRM, SD_dok.FRM, SD_dokD.FRM, SD_dokDL.FRM, SD_dokDP.FRM, SD_dokPI.FRM, SD_dokPK.FRM, SD_dokPO.FRM, SD_dokVB.FRM, SD_dokVY.FRM, SKDODPRI.FRM, Skpr1.FRM, SKPREVOD.FRM, SKPRIJEM.FRM, SKPRODEJ.FRM, SKVYDEJ.FRM, SKVYROBA.FRM. Ak využívate premennú „Cena s dph celkom po zaokrúhlení“ v iných formulároch pre tlač skladových dokladov, nahraďte ju prosím premennou „Cena s dph celkom“ ručne.
 • Po vygenerovaní korekčných dokladov skladovej inventúry nedochádzalo k vizualizácii ikon stavu generovania, teda výkričník alebo stav „OK“.
 • Po prevzatí objednávky prijatej do skladovej prevodky sa teraz automaticky nastavuje skladový účet cieľového skladu do jednotlivých položiek dokladu.
 • Inventúrou vygenerovaným korekčným dokladom (dodací list) sa pri položkách s výrobnými číslami neplnila premenná „zostáva MJ“.
 • Dodacie listy prevzaté do faktúry, ktorá mala nastavenú zľavu spôsobili vynulovanie nastavených zliav.

Objednávky

 • Vo všetkých typoch objednávkových dokladov je možné vytlačiť zľavu za doklad v domácej mene (s i bez DPH).
 • Skladové doklady je možné triediť podľa stĺpca „Číslo objednávky“.
 • Zoznam rezervácií a objednávok, vyvolaný z faktúr vystavených alebo prijatých prostredníctvom tlačidla pridať „z rezervácií“ bol doplnený o nový stĺpec s názvom „Odberateľ/Dodávateľ“.
 • Pri vytváraní manuálnych rezervácií/objednávok dochádzalo v určitých prípadoch chybne vyplnil popis.
 • Pri preberaní objednávok obsahujúcich neskladové i skladové položky zároveň do faktúr sa do hlavičiek skladových dokladov tvorených týmito faktúrami pripočítala aj cena neskladových položiek. Rovnaká chyba sa prejavovala aj pri vytváraní faktúr z objednávok cez tlačidlo „Vytvoriť doklad“.
 • Pri naťahovaní manuálnych rezervácií do faktúr dochádzalo k chybnému filtrovaniu podľa adresy.
 • Ak nastala situácia, keď objednávka prijatá s položkou s výrobným číslom existovala v minulom i aktuálnom hospodárskom roku na rovnakom čísle riadku v zozname, potom mohlo dochádzať k problémom pri práci s danými výrobnými číslami.

Mzdy

 • Bol aktualizovaný formulár Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch podľa nového vzoru uverejneného vo Finančnom spravodaji.
 • Boli doplnené a aktualizované formuláre Ročného zúčtovania zdravotného poistenia typu A, S a X, Oznámenia zamestnávateľom, Oznámenia zamestnancom a Oznámenia pre zdravotné poisťovne o výške preplatku/nedoplatku platné pre rok 2008. Novým formulárom boli prispôsobené aj výstupy v elektronickej podobe.

Majetok

 • Za určitých okolností nevznikli pri zaúčtovaní majetku rozúčtovacie položky interných dokladov, tento problém bol odstránený.

Ostatné

 • Do programu bola zapracovaná funkcia na overovanie IČ DPH prostredníctvom informačného systému „VIES“.
 • Verifikácia skladov bola doplnená o testy na duplicitu čísla skladovej zásoby a jej popisu.
 • Vo vlastnostiach dll súboru ovládača pos komponenty je možné na záložke „verzia“ v položke „Pos interface“ porovnať verziu.
 • V rámci rýchleho hľadania v zoznamoch Money je teraz možné klávesom „Insert“ označiť vyhľadaný záznam a pokračovať v ďalšom hľadaní pomocou „šípkových“ kláves, prípadne klávesmi „Page Up“ a „Page Down“ bez toho, aby bolo rýchle hľadanie prerušené.
 • V prípade, že je dvoch počítačoch siete spustené Money v zozname aktívneho salda a jeden z používateľov sa rozhodne editovať aktuálne spracovanú konfiguráciu, potom program upozorní, že túto operáciu nebude možné dokončiť.
 • V prípade, ak chce používateľ zmeniť „rad“ v zozname číselných radov a tento číselný rad je použitý v používateľskej konfigurácii alebo v niektorom z typov dokladov, potom sa táto zmena prejaví aj v používateľskej konfigurácii a v typoch dokladov.
 • Upozornenie na nezakúpenú aktualizáciu sa nezobrazuje pri parametrickom spustení Money S3.
 • Bola upravená funkčnosť sprievodcu nasledujúcich tlačových zostáv : Účtovné výkazy, Priznanie k DPH, Výpis stavu zásob. Ak si pred tlačou zvolíte „náhľad“ , tak sa po uzavretí náhľadu vrátite späť do sprievodcu.
 • Správca sieťových licencií teraz vie spravovať viac licencií na jednom PC. Ktorú licenciu má správca sieťových softvérových licencií programu Money S3 poskytnúť sa definuje ručne v súbore MonS3.ini.
 • Súbor RelLinks.dat sa nereindexoval pomocou naplánovaných akcií.
 • Softvér TaxEdit je možné nainštalovať pomocou inštalačného programu Money S3.
 • Zľava z adresy sa nesprávne dosadzovala v objednávkových dokladoch, aj keď bola na adrese zakázaná.
 • Zoznam zákaziek je možné teraz triediť podľa čísla objednávky.
 • Pri tvorbe nového roku agendy je teraz automaticky zapnutá voľba „konfigurácia účtovného roku“.
 • Pri tlači vkladov a výberov do/z prevádzkovej pokladnice sa netlačil v kolónke „Platiteľ“ zamestnanec, ktorý vklad alebo výber uskutočnil.
 • Pri tlači na inú než východziu tlačiareň nastavilo MoneyS3 zvolenej tlačiarne parametre ako je veľkosť alebo orientácia papiera podľa východzej tlačiarne bez ohľadu na skutočné nastavenie zvolenej tlačiarne.
 • Pri pridávaní položiek do faktúr na systéme Windows Vista so zobrazeným postranným panelom vľavo sa každá ďalšia pridaná položka posunula o kúsok viac vľavo.
 • Pri odpočtu viacerých zálohových faktúr z minulých rokov naraz niekedy vyskakovalo hlásenie „Chyba pri inicializácii indexovaného INI súboru“ a program bol nestabilný.
 • Pri novej inštalácii programu nie je teraz možné nastaviť cestu k programu ani k dátam do adresára „Program FilesCIGLER SOFTWARECommon Files“ ani do žiadneho z jeho podadresárov. Cieľom úpravy je, zabrániť nechcenému zmazaniu dát pri odinštalácii programu.
 • Pri editácii aktuálneho filtra nad zoznamami sa neprekopírovalo do editačnej karty aktuálneho filtra nastavenie aktuálne použitého uloženého používateľského alebo globálneho filtra.
 • Prevzatie položiek akéhokoľvek dokladu do editovanej prijatej faktúry neaktualizovalo ceny v hlavičke dokladu.
 • Ak nebol v prístupových právach používateľa povolený modul „Aktívne salda“, nebolo možné ukladať karty filtrov vo Všeobecných zostavách a tlačových zostavách „Výnosy“ a „Zisk“. Karty filtrov na týchto tlačových zostavách sú už nezávislé na nastavení prístupových práv k aktívnemu saldu.
 • Ak používateľ tlačil doklady do PDF, potom dochádzalo k problém, ak sa na doklade nachádzali položky s dlhými poznámkami.
 • Voľba  „pre dodávateľa z EU typ ceny len základ v nastavení účtovného roku (záložka Účtovníctvo/Reverse charge/) po novom ovplyvňuje aj pridávanie položiek na opravovanej faktúre a uplatňuje sa aj pri preberaní položiek iného dokladu.
 • Ak sú prístupové práva nad zoznamom zásob vyššie ako prístupové práva nad zoznamom kmeňových kariet, tak pri ukladaní karty nastavenia prístupových práv sa nastavia automaticky rovnaké práva na zoznam kmeňových kariet.
 • Ak bol v prístupových právach nastavený sklad, ktorý sa má v danej agende používať, potom je tento sklad vždy volený ako východzí, aj keď bol pri predchádzajúcej práci v Money ako posledný použitý iný sklad.
 • Ak bola v používateľskej konfigurácii výroby zapnutá voľba „Zobrazovať iba lineárne zoznamy kusovníkov“, potom nastala chyba pri otvorení zoznamu zákazkového kusovníka.
 • Boli odstránené problémy s hláškou „Floating point division by zero“ v Money Dnes.
 • Money Dnes – po nájazde myšou na editačné pole počtu dní v nastavení Money Dnes na záložkách „Cash flow“, „Pohľadávky a záväzky“ a „Objednávky“ sa zobrazí dátum, ktorý tomuto nastaveniu zodpovedá.
 • Od verzie 11.040 je možné samostatne licencovať jednotlivé pokladničné komponenty a jednotlivé komponenty elektronického platobného styku.
 • Od verzie 11.040 je možné do všetkých formulárov faktúr, skladových dokladov a objednávok vložiť premennú „obrázok“ vďaka ktorej je teraz možné zároveň s položkou dokladu tlačiť aj obrázok definovaný v karte zásoby.
 • Od verzie 11.040 bude možné spustiť Money S3 používajúcu lokálnu licenciu v jednom okamžiku maximálne 2x. Každá inštancia Money S3 používajúca sieťovú licenciu spotrebuje jednu licenciu. Výnimku tvorí parametrický xml export alebo import.
 • Nastavenie intrastatu sa nedosadilo do skladových dokladov z typu skladového dokladu, ak boli tieto typy určené skladovým dokladom v používateľskej konfigurácii.
 • Na systémoch Windows Vista so zapnutým riadením užívateľských účtov dochádzalo za určitých okolností pri prvom pokusu o zálohovanie dát agendy od spustenia programu Money S3 k chybe a dáta sa nezálohovali.
 • Na skladových položkách predajných dokladov pribudol nový prepínač „cena zadaná používateľom“. Touto voľbou je používateľ schopný zabezpečiť pevnú cenu položky, ktorá už nebude reagovať na množstevné a iné zľavy.
 • Aktívne saldo/konfigurácia salda – na operačnom systéme Vista program neukladal nastavenie „pre druh účtu“.
 • Koniec stránky už nie je možné vložiť do pätičky stránky. Bola to logická chyba.
 • Komunikácia Money S3 so správcom bola optimalizovaná na prevádzku v zložitejších sieťach. Money S3 bude teraz vedieť komunikovať i so starším správcom sieťových softvérových licencií.
 • Inštalačný program hlásil chybu, ak bol v systéme neštandardne nastavený oddeľovať dátumu a času.
 • Export do excelu – v prípade, ak si používateľ na danom zozname vyfiltroval záznamy fulltextovým vyhľadávaním, tak sa mu do exportu zahrnuli všetky záznamy. Teraz export do excelu podporuje i filtráciu cez fulltextové vyhľadávanie.
 • Dávkový XML import faktúr bol prerušený v prípade, že sa importovala faktúra prijatá alebo vydaná s typom, ktorý automaticky pridával poplatky k zásobám obsiahnutým v dokladoch. K prerušeniu došlo v momente, keď na položkách dokladu chýbali účty zaúčtovania alebo bola predajná cena položky nižšia ako cena obstarávacia.
 • Do celkovej výšky prijatých objednávok Money Dnes započítavalo i položky vystavených zálohových faktúr.
 • Do inštalačného programu a sprievodcu registráciou boli upravené kontroly na zadávanie licenčného čísla a kontroly na dátum exspirácie aktivácie tak, aby používateľ z chybových hlásení spoznal, ako má chybu riešiť.
 • Bolo umožnené zmazať záznam zo zoznamu podania priznania k dph i keď k nemu neexistuje xml súbor so zoznamom dokladov vstupujúcich do mazaného priznania.
 • Bol upravený vzhľad karty korekcie na Windows Vista.
 • Bola opravená tlač viac kópií výtlačkov z Money S3 na duplexných tlačiarniach tak, aby jednotlivé kópie boli od seba oddelené.
 • V nastavení agendy a výrobné zákazky pribudla voľba „Preberať pole poznámka z typového kusovníka“ ak je voľba povolená, tak sa do zákazkového kusovníka preberá poznámka výrobkov a ich komponentov z typového kusovníka.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.