Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 14.004
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 14.004

Seyfor Slovensko, a.s.
01. 11. 2013
Doba čtení9 minút čítania

Zverejnili sme novú verziu Money S3. Predstavujeme vám všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 13.600 (v distribúcii od júna 2013) a verziou 14.004 (v distribúcii od november 2013).

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2013″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 14.004![/button]

Prehľadnejšie ovládanie kariet dokladov

 • Nový vzhľad používateľského rozhrania a nový spôsob ovládania programu sme teraz prevzali do všetkých kariet programu.

Karty dokladov a ostatných funkcií sa rovnako ako zoznamy ovládajú pomocou nových grafických tlačidiel rozdelených do prehľadných skupín.

Kompletné formuláre daňových priznaní k dani z príjmov

 • Do verzie 14 sme pripravili kompletný aparát daňových priznaní k dani z príjmov. K  dispozícii  nástroj na zostavenie daňových  priznaní, tlač originálnych tlačív pre podanie v listinnej forme a rovnako aj výstup pre elektronické podanie.

Daňové priznania v novej forme sú dostupné od aktuálneho účtovného roka 2013. Pripravené sú aktuálne vzory priznaní pre právnické aj fyzické osoby (typ B). Po výpočte dane z príjmov sa automaticky doplnia vybrané údaje z účtovníctva, ostatné je možné zadať ručne.

Inventarizácie pokladníc, majetku a účtov

 • Nové tlačové zostavy, ktoré sme spracovali do verzie 14 vám zjednodušia činnosti súviace s inventarizáciou jednotlivých zložiek majetku.

K dispozícii sú zostavy Inventarizácia pokladnice (Účtovníctvo / Pokladnica), Inventarizácia majetku (Réžia / Majetok) a pre agendy vedené v podvojnom účtovníctve je pripravená aj zostava Inventarizácia účtov (Účtovníctvo / Ďalšie zostavy).

Zostavy slúžia na porovnanie skutočného a účtovného stavu. Súčasťou sú kompletné inventarizačné protokoly (inventarizačný súpis, inventarizačný zápis).

Rozšírené možnosti filtrovania v zoznamoch

 • Do všetkých zoznamov sme zaviedli možnosť vytvoriť si pokročilé filtre. Filtre je možné zoskupovať pomocou operátorov a/alebo.

Do pokročilých filtrov je možné – na rozdiel od súčasných jednoduchých filtrov – zadávať vlastné podmienky filtrovania všetkých dostupných dátových premenných a určovať ich vzťah k ostatným podmienkam filtra.

Podanie balíkov – export pre Elektronický podací hárok Slovenskej pošty

 • Do verzie 14 sme pripravili  novú funkciu – Podanie balíkov, ktorá Vám umožní priamo zo zoznamu vystavených faktúr vyexportovať súbor zásielok pre prepravnú spoločnosť. K dispozícii je export vhodný pre podanie prostredníctvom webovskej aplikácie Slovenskej pošty – Elektronický podací hárok.

Všetky parametre zásielky – Prepravcu, Typ zásielky a ďalšie doplnkové údaje si môžete nastaviť na vystavenej faktúre alebo prijatej objednávke v novej záložke Expedícia.

Údaje si môžete pre ďalšie použitie prednastaviť v Typoch vystavených faktúr a prijatých objednávok.

Money

Money Dnes

 • Cash flow – pripravili sme prehľadnejší graf peňažných tokov. Os X sa vykresľuje v nulovej hodnote osi Y a ak je predpokladaný stav financií po uhradení záväzkov a pohľadávok záporný, štvrtý a piaty stĺpec grafu sa rozdelí na predpokladané príjmy a výdaje.

Možnosti a nastavenie

 • Základné možnosti / Nastavenie účtovného roka – v záložke Všeobecné je nový prepínač Pre symboly (konštantný, variabilný, špecifický) na kartách vystavených dokladov umožniť iba numerické hodnoty. Ak je prepínač zapnutý, nie je možné do polí VS, KS a SS zadať iné ako číselné hodnoty a nečíselné znaky sú z týchto polí automaticky odstránené pri preberaní údajov z iných dokladov alebo typov. Pri založení nového účtovného roka je prepínač vždy zapnutý.
 • Automatizácia / Naplánovanie opakovaných akcií – pri mesačnom rozdelení si program pamätá nastavenie pri oboch variantoch spustenia.

Správa dát

 • Zálohovanie / Vytvorenie záložnej kópie všetkých agend – rozšírili sme funkcie zálohovania – pomocou novej voľby je možné vytvoriť záložnú kópiu všetkých agend naraz.

Obchod

Predaj / Nákup

 • Karta položky dokladu – upravili sme tlač informácií o záruke, pri položkách prevzatých z objednávok, ktoré nemajú definovanú záručnú dobu alebo majú nastavenú doživotnú záruku. Po novom sa pri tlači dokladu netlačí východzí číselný údaj.
 • Faktúry vystavené – ak je v zozname Bankových účtov a pokladníc (Money / Možnosti a nastavenia) uložený iba účet, ktorý je vedený v zahraničnej banke a je na ňom doplnený iba IBAN a SWIFT, a tento účet sa použije pri vystavení faktúry pre tuzemského odberateľa, na tlačenej faktúre sa do poľa pre Bankový účet doplní formát účtu IBAN/SWIFT.
 • Do všetkých dokladov (vedľa poľa s názvom firmy) sme doplnili ikonu na priamu editáciu Karty adresára.

Adresár

 • Zoznamy adresára / Štáty – zoznam štátov sme teraz doplnili o názvy jednotlivých krajín v angličtine, tak aby bolo možné zadať zahraničnú adresu podľa požiadaviek Slovenskej pošty.
 • Adresár / On-line Info / Bisnode – spoločnosť CreditInfo sa premenovala na Bisnode. Táto spoločnosť prevádzkuje firemný lustrátor. Ide o webovú aplikáciu, ktorá slúži na overovanie solventnosti českých a slovenských firiem a je možné sa k nej pripojiť priamo z Money.

Karty dokladov

 • QR kód – rozšírili sme funkcionalitu QR kódov s platobnými informáciami. Po novom program pri generovaní kódu zohľadňuje krajinu a bankový účet nastavený na odberateľovi. Pre českého partnera vygeneruje na faktúre kód podľa parametrov schválených Českou bankovou asociáciou (QR platba) a pre slovenských odberateľov sa vytlačí kód podľa slovenských štandardov (Pay by squrare).
 • Variabilný symbol – do všetkých objednávkových a skladových dokladov sme doplnili pole variabilný symbol.
 • Tlač – Od verzie 14 Money umožňuje tlač dokladu priamo z karty dokladu. Funkciu sme doplnili do všetkých objednávkových, skladových a účtovných dokladov, faktúr, servisov a opráv. Pri tvorbe nového dokladu sa doklad pri tlači súčasne uloží, pri oprave existujúceho dokladu sa spustí tlač a doklad zostane otvorený pre prípadnú ďalšiu editáciu.
 • Dátum splatnosti a vybavenia – doteraz sa Dátum splatnosti vo faktúrach, záväzkoch a pohľadávkach a dátum Vybaviť do vo všetkých objednávkových dokladoch aktualizoval podľa nastavenia používateľkej konfigurácie, účtovného roka či typu dokladu len pri vytvorení dokladu. Po novom sa dynamicky prepočítava pri akejkoľvek zmene dátumu vystavenia. Na uložených dokladoch je možné funkciu aktualizácie vyvolať ručne – kliknutím na popis dátumu splatnosti alebo vybaviť do.
 • Typ ceny – vo všetkých objednávkových a skladových dokladoch môžete teraz nastaviť na položke typ ceny „Iba základ“.
 • Intrastat – vo všetkých dokladoch, ktoré svojou povahou môžu vstupovať do výkazu Intrastat a v objednávkových dokladoch sme doplnili pole Štátu určenia /odoslania. Tento údaj je nadradený štátu, ktorý obsahuje adresa partnera, a doklad pod ním vstupuje do výkazu Intrastat.

Sklad

Skladové doklady

 • Dodací list – na kartách prijatých a vystavených dodacích listov bez položiek sme zneprístupnili tlačidlo Vybavené / Nevybavené.

Nastavenie

 • Kmeňové karty – Money umožňuje nastaviť až tri jazykové mutácie pre názov zásoby a merné jednotky. Preklad merných jednotiek do jednotlivých jazykov nie je potrebné robiť na každej kmeňovej karte. Program ho dokáže vyhľadať na základe skratky mernej jednotky nájdenej v slovníku jednotiek. Jazyk, v ktorom sa popis zásoby a merná jednotka na doklade vytlačia určuje výber jazyka na použitom type dokladu.

Mzdy

 • V súvislosti so zmenami v mzdovej legislatíve (zavedenie odvodových úľav pre zamestnávateľov, ktorí zamestnajú dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o prácu od 1.11.2013) sme rozšírili údaje v Karte  pracovného pomeru. Ak ste prijali zamestnanca, na ktorého si chcete odvodové úľavy uplatniť – v poli Typ zamestnanca máte možnosť vybrať si z nových typov – Dlhodobo nezamestnaný – neplatí poistné, resp. Dlhodobo nezamestnaní – platí dôchodkové poistenie.Zaktualizovali sme zároveň exportné šablóny Registračných listov FO, tak aby zohľadňovali nové požiadavky Sociálnej poisťovne na evidenciu zamestnancov od  novembra 2013.
 • Zamestnanci / Karta zamestnanca – Evidencia mzdových období je v novej verzii prehľadnejšia. V pravej časti karty sa zobrazujú všetky evidované mzdové obdobia, medzi ktorými je možné rýchlo prechádzať – bez toho, aby bolo nutné otvárať samostatný zoznam mzdových období. Prehľad je viditeľný zo všetkých záložiek.
 • Zamestnanci / Mzdový list – do mzdového listu sme doplnili ďalšie premenné, ktoré sa evidovali predtým na Karte zamestnanca. Teraz už teda nie je nevyhnutné k mzdovému listu tlačiť aj kartu zamestnanca.
 • Mzdy / Karta mzdy – v záložke Odpracované sme doplnili nové pole Preplatená dovolenka, kde je možné ručne evidovať počet dní, ktoré boli zamestnancovi preplatené. Tento údaj sa odpočítava od aktuálneho nároku na dovolenku.
 • Zaúčtovanie miezd – Na karte zaúčtovania teraz máte možnosť nastaviť zaúčtovanie Ostatných zrážok. Ak je v období aspoň na jednej mzde uvedená suma Ostatných zrážok, a na karte Zaúčtovania miezd je zapnutý prepínač Ostatné zrážky, vygeneruje sa interný doklad pre zaúčtovanie tejto zrážky.

Mzdy – tlačové zostavy

 • Hromadná tlač – Pridali sme novú funkciu, ktorá vám umožní hromadnú tlač mesačných mzdových zostáv. Po stlačení tlačidla sa otvorí karta, na ktorej je možné si zvoliť, ktoré zostavy majú byť do hromadnej tlače zahrnuté. Pre zrýchlenie tlače zapnite prepínač Nezobrazovať sprievodcu tlačou.

Ostatné

 • Obľúbené položky – položky v zozname sú teraz označené rovnakou farbou, aká je zvolená pre záložku zoznamu, ktorý ju otvára (voľba miestnej ponuky Zmeniť farbu zoznamu nad záložkou otvoreného zoznamu).
 • Overovanie aktuálnosti verzie Money S3 – Overenie a rovnako aj spúšťanie sťahovania a inštaláciu stiahnutých aktualizácii je teraz možné vykonať jednoduchšie prostredníctvom ikony (zelená šípka) na dolnom informačnom riadku.

Spustená aktualizácia automaticky ukončí chod Money S3 a po úspešnom dokončení inštalácie sa program znova automaticky spustí. Spolu s aktualizáciou je možné uskutočniť aj zálohu vybraných agend. Informácie o dostupnosti aktuálnej verzie alebo priebehu sťahovania aktualizácie sa zobrazujú pomocou bublinovej pomoci nad informačným riadkom.

 • Automatická aktualizácia aktivačného kódu – automatické obnovenie aktualizácie sa teraz uskutoční aj v prípade, ak spúšťa program používateľ, ktorý nemá v prístupových právach povolenú registráciu produktu Money S3 / Kasa.
 • Neskladové položky – vo faktúrach a objednávkových dokladoch sme do položiek bez väzby na sklad doplnili premenné, ktoré boli doteraz dostupné iba pri položkách s väzbou na sklad. Ide o premenné Čiarový kód, Skratka, PLU, Hmotnosť, Výrobné číslo a Dátum exspirácie výrobného čísla. Na faktúrach vystavených a odberateľských objednávkach sú tiež k dispozícii premenné Dátum nákupu a Dodávateľ.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia