Novinky v Money / Produktové novinky/Zverejnená nová verzia Money S3 15.100
Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie

Zverejnená nová verzia Money S3 15.100

Seyfor Slovensko, a.s.
30. 01. 2015
Doba čtení6 minút čítania

Zoznámte sa s novou verziou Money S3 15.100 (v distribúcii od 30. januára 2015). Obsahuje nové funkcie a nástroje, ktoré potešia účtovníkov, obchodníkov aj manažérov.

[toc]

[button href=“/money-s3/sucasni/aktualizacia/rok-2015″ class=“download inline“]Prevezmite si Nové Money S3 15.100![/button]

Daňové priznania k dani z príjmov pre rok 2014

 • Pripravili sme nové vzory Daňových priznaní k dani z príjmov platné pre rok 2014. K dispozícii sú aktualizované formuláre priznaní pre právnické aj fyzické osoby (Typ B).

Daňové priznania môžete exportovať do originálnych formulárov (prostredníctvom tlačidla Tlačivo MF SR Nastavení tlače) alebo do súboru vhodného pre elektronické podanie.

Poznámky k účtovnej závierke

Nové zostavy aj pre mikro účtovné jednotky

 • Od roku 2014 je v Zákone o účtovníctve definovaný nový typ účtovnej jednotky – mikro účtovná jednotka. Ak ste sa rozhodli používať účtovné postupy mikro účtovnej jednotky – pripravili sme pre vás novú zostavu Poznámky k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky (vzor Poznámky Úč MÚJ 3 – 01)

V Nastavení účtovného roka si teraz môžete zvoliť, že vaša firma je mikro účtovná jednotka. Podľa tohto nastavenia vám Money (v menu Účtovníctvo / Účtovné výkazy) ponúkne vhodný vzor Poznámok k účtovnej závierke.

 • Aktualizovali sme zostavu Poznámok k účtovnej závierke – vzor Poznámky Úč POD 3-01 pre účtovné jednotky, ktoré nie sú mikro jednotkami.

Legislatívne novinky v mzdách

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

 • Od januára 2015 si môžu zamestnanci s príjmom do 570 EUR uplatniť odpočítateľnú položku na odvod zdravotného poistenia položku na odvod zdravotného poistenia. Do Money sme pripravili kompletný aparát, ktorý vám pomôže správne vypočítať výšku odpočítateľnej položky a uviesť ju vo výkazoch.

Na Karte zamestnanca / Odpočítateľné položky môžete nastaviť, či si zamestnanec uplatňuje odpočítateľnú položku. Prepínač je k dispozícii od obdobia Január 2015.

Výpočet odpočítateľnej položky prebieha automaticky na Karte mzdy, kde sme pre tieto účely doplnili nové polia Celkový príjem pre zdravotné poistenie, Príjmy pre uplatnenie odpočítateľnej položky, Ďalšie príjmy, Odpočítateľná položka.

 • Pridali sme nové vzory mesačných výkazov preddavkov na ZP pre jednotlivé poisťovne platné od 1.2.2015 (Pripravené sú formuláre výkazov pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a Dôveru, výkaz pre ZP Union nebol ku dňu verzie zverejnený). K dispozícii je aj aktualizovaný export do súboru vhodného pre elektronické podanie.
 • Aktualizovali sme zostavu Oznámenie zamestnávateľa o zmene na ZP – pribudol kód 2P, ktorý použijete v prípade, ak zasielate oznámenie za zamestnanca, ktorý si uplatňuje odpočitateľnú položku a je u vás vedený ako zamestnanec aj z iného dôvodu ako pracovný pomer (napr. zároveň pracuje na dohodu).

Nepravidelné príjmy

 • Rozšírili sme funkcionalitu výpočtu vymeriavacích základov pri zamestnancoch s nepravidelnými príjmami.

V Karte pracovného pomeru (u zamestnancov s nepravidelným príjmom) si môžete po novom určiť spôsob výpočtu poistného do Sociálnej poisťovne. V prípade, ak zapnete prepínač Poistné do Sociálnej poisťovne počítať po skončení pracovného pomeru, Money nebude vypočítavať poistné za takého zamestnanca až do skončenia pracovného pomeru.

Na Karte mzdy / Nepravidelné príjmy teraz môžete zadať aj celkový príjem, ktorý chcete rozpočítať vo zvolenom období. V prípade, ak je v pracovnom pomere zapnutý prepínač Poistné do Sociálnej poisťovne počítať po skončení pracovného pomeru, Money automaticky do Celkového príjmu započíta sumy príjmu zo všetkých miezd zamestnanca, ktoré spadajú do obdobia, na ktoré chcete mzdy rozpočítať.

Ročné zúčtovanie dane pre rok 2014

 • Aktualizovali sme výpočet a formuláre ročného zúčtovania dane podľa vzoru platného pre rok 2014.

Money

 • Od verzie 15.100 podlieha modul Periodická fakturácia licencovaniu. Aby ste ho mohli využívať aj naďalej je potrebné vašu licenciu rozšíriť.
 • Možnosti a nastavenia / Nastavenie účtovného roka – V nastavení účtovného roka si môžete po novom nastaviť typ účtovnej jednotky podľa veľkosti (malá, veľká, mikro). Nastavenie má vplyv na ponúkaný vzor Poznámok k účtovnej závierke a v roku 2015 bude mať vplyv aj na tlač účtovných výkazov.

Účtovníctvo

Uzávierky

 • Na Kartu počiatočného stavu DPH sme doplnili nové údaje Dátum pre KV, Dátum dodania, Pôvodný doklad, Účel, prepínač zjednodušený doklad a identifikačné údaje odberateľa/dodávateľa. Počiatočné stavy DPH tak obsahujú všetky údaje potrebné pre správne vyplnenie Kontrolného výkazu DPH.
 • Aktualizovali sme Prevod počiatočných stavov DPH – ak má doklad, ktorý sa preberá do Počiatočného stavu DPH nastavené neplatné Členenie DPH, pole pre Členenie DPHpočiatočnom stave DPH zostane prázdne. Môžete ho potom doplniť ručne.

Nastavenie

 • Na kartu Členenia DPH sme doplnili nové nastavenie – „zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta miesta (MOSS)“. Ak vystavujete doklady v režime MOSS, môžete si vytvoriť špeciálne členenie DPH (pre uskutočnené plnenia s kolónkou Neovplyvňuje priznanie k DPH), na ktorom zapnete tento prepínač.

Tento identifikátor bude slúžiť na identifikáciu dokladov, ktoré majú vstupovať do Daňového priznania MOSS.

Obchod

Predaj / Nákup

 • Upravili sme funkciu kopírovania Faktúry vystavenej – Money rešpektuje nastavenie variabilného symbolu na Karte adresára. V prípade, ak kopírujete faktúru, na ktorej je uvedený odberateľ, ktorý má nastavený vlastný Variabilný symbol, automaticky sa prevezme z adresy odberateľa.
 • Ak pri tvorbe účtovných dokladov použijete korekciu, ich suma potom zodpovedá sume uvedenej v Účtovnom / Peňažnom denníku.
 • Od verzie 15.000 program generuje rozdielovú položku pri prevzatí Dodacieho listu do Faktúry prijatej. Táto položka vzniká ak sa nákupná cena nerovná obstarávacej cene. Od tejto verzie sme funkciu vypli pri dokladoch v cudzej mene.

Sklad

 • V jednoduchom filtri  „DPH pre nákup“ a „DPH pre predaj“ v zozname zásob sa ponúkajú sadzby DPH platné v aktuálnom hospodárskom roku.

Skladové doklady

 • Tlač zaokrúhľovania pri predajných skladových dokladoch lepšie zohľadňuje skladové položky typu komplet.

Réžia

Majetok

 • Po novom je možné zmeniť spôsob odpisovania (rovnomerný, zrýchlený) aj na Karte majetku, ktorý už bol odpisovaný. Túto funkciu využijete napr. ak ste používali zrýchlené odpisovanie majetku zaradeného v skupinách, pri ktorých už zrýchlené odpisovanie nie je povolené ( napr. od roku 2015 je možné zrýchlene odpisovať iba majetok zaradený v skupinách 2 a 3).

Ostatné

Zobrazenie

 • Používateľ, ktorý nemá v Prístupových právach povolenú editáciu globálnych nastavení, nemá v paneli filtrovania (Spoločné filtre) povolenú voľbu Zmazať.
 • Pracovný dátum v Money sa pri spustení programu alebo prehlásenia používateľa nastaví tak, aby spadal do rozsahu aktuálne používaného roku.

Pokladničné komponenty

 • V Nastavení pokladničného komponentu je teraz možné vybrať konkrétne Typy príjmovýchvýdajových pokladničných dokladov, a obmedziť tak pokladničné doklady, ktoré budú vstupovať do fiskálu.

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Aktualizujte si svoje Money S3

Stiahnite si poslednú verziu Money S3 cez klientský portál.

Objavte
aj vy
nové online
školenia
Vybrať školenie
Zavrieť reklamu
Objavte aj vy nové online školenia