Podnikanie / Legislatíva/Právne minimum pre začínajúcich e-shoparov
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Právne minimum pre začínajúcich e-shoparov

Právne minimum pre začínajúcich e-shoparov
Seyfor Slovensko, a.s.
06. 10. 2020
Doba čtení12 minút čítania
Líbilo se1
Právne minimum pre začínajúcich e-shoparov

Obsah

  Formy podnikania – SZČO alebo spoločnosť?

  Prevádzkovanie e-shopu je podnikateľská činnosť, ktorá sa prevádzkuje na IČO. Ak plánujete malý e-shop s niekoľkými položkami, vystačíte si ako SZČO (podnikanie na živnosť), pokiaľ však plánujete väčší biznis alebo vás bude vo firme viac, uvažujte o spoločnosti (najčastejšie s. r. o.).

  Či už plánujete podnikať ako živnostník alebo si chcete založiť s. r. o., budete potrebovať niekde umiestniť vaše sídlo alebo miesto podnikania. Ak plánujete podnikať na živnosť a adresa miesta podnikania bude odlišná od miesta vášho bydliska, budete rovnako ako v prípade s. r. o. musieť preukázať oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ktoré sa najčastejšie preukazuje súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, prípadne ak nehnuteľnosť sami vlastníte, tak výpisom z katastra nehnuteľností. Živnostníci potrebujú živnostenské oprávnenie a registráciu minimálne na finančnom úrade. Pre s.r.o. potrebujete aj registráciu v obchodnom registri. Ohlásiť živnosť je možné napríklad prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (JKM), a to aj elektronicky. Pre začiatok môžete mať sídlo aj doma, ale keď umožníte zákazníkom osobný odber alebo začnete tovar baliť a skladovať vo väčšom, nájdite si prevádzkareň v miestne, ktoré bude určené k nebytovým účelom.

  Po zaregistrovaní v živnostenskom alebo obchodnom registri možno obdržíte niekoľko faktúr od rôznych pochybných subjektov, ktoré svojím označením vyvolávajú možnosť zámeny so štátnymi inštitúciami alebo obchodným registrom. Príslušné okresné súdy, ktoré vedú obchodný register ani okresné úrady, ktoré zapisujú údaje do živnostenského registra, nikdy neposielajú žiadne faktúry, preto sa vždy pred úhradou pochybných faktúr radšej pozrite na skúsenosti ostatných napr. na google.sk, alebo sa obráťte priamo na príslušný okresný súd, ktorý vedie obchodný register, či okresný úrad v prípade živnostenského registra.

  Nezabudnite si k svojmu e-shopu zaistiť aj skladový a účtovný systém

  • Doklady pripravené k zaúčtovaniu hneď v účtovnom systéme
  • Automatická synchronizácia stavu zásob na sklade a cien
  • Koniec nahadzovaniu údajov na dvoch miestach
  • Zefektívnenie a zrýchlenie vybavenie objednávok

  Ďalšie výhody nájdete na stránkach Money S3 pre e-shopy.

  DPH – platiť či neplatiť?

  Aby ste sa stali platiteľom DPH:

  1. 1) môžete o registráciu pre DPH požiadate dobrovoľne,
  2. 2) a musíte o ňu požiadať, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnete obrat 49 790 eur.

  Platiteľom DPH sa stanete aj v niektorých špecifických prípadoch, napr. pri nadobudnutí hmotného a nehmotného majetku v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku.

  O registráciu k DPH musíte požiadať za určitých podmienok napr. aj v prípade ak nadobúdate tovar od dodávateľov z iného členského štátu EU, alebo ak dodávate, či prijímate služby z/do iného členského štátu EU.

  Výhoda, ktorú získate, ak sa dobrovoľne stanete platiteľom DPH, je hlavne tá, že s vami budú oveľa ochotnejšie obchodovať iní platitelia DPH, ktorým svojou registráciou umožníte uplatniť odpočet tejto dane.

  Čo je potrebné k založeniu e-shopu z pohľadu práva

  1. Kvalitný prieskum konkurencie a ochrana brandu

  Než e-shop pomenujete a kúpite si doménu, mali by ste si byť istí, že nezasahujete do cudzích práv, či už ochrannej známky, autorských diel, alebo či sa nedopúšťate nekalej súťaže. K tomu by mal slúžiť kvalitný prieskum trhu a snaha o čo najväčšiu originalitu.

  Pokiaľ chcete kľudne spávať a predísť problémom s konkurenciou, je viac než na mieste registrovať si ochrannú známku. Práve v registri ochranných známok možno zistiť, či niekto už podobné označenie nepoužíva a či váš názov alebo logo nekoliduje s niekým iným. Keďže databáza Úradu priemyslového vlastníctva Slovenskej republiky ani Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo nie sú úplne hračka a zapísať nemožno akýkoľvek názov alebo logo, môže vám s tým pomôcť napr. advokát, ktorý sa na túto oblasť špecializuje.

  2. Názov, logo, web a design

  Nechávate si všetko spracovať od grafikov a webarov? Potom budete potrebovať zmluvu o dielo. V prípade, že vám budú webari poskytovať tiež servis k webu, nezabudnite na servisnú zmluvu, ktorá postráži dostupnosť webu a nespôsobí, že budete týždeň bez objednávky.

  Všetky zmluvy medzi vami a dodávateľmi (možno zatiaľ vašimi kamarátmi) sa postarajú o to, aby stál brand aj web na pevných základoch, mohli ste s ním nakladať podľa seba a mali vyriešené licencie alebo prípadné problémy ako napr. omeškanie, nedorobky, viacpráce alebo reklamácie.

  Kvalitná zmluva je základ, ktorý sa môže spočiatku zdať ako nepotrebná investícia, no v budúcnosti ju pri prvom probléme oceníte. Snáď žiaden web sa totiž ešte nepostavil na deň presne a bez viacprác alebo nutnosti spracovávať ďalšie návrhy. Zmluva sa o toto jednoducho postará a vy sa budete môcť venovať rozjazdu podnikania.

  Dejte si pozor aj na to, aby ste sa nedostali do problémov s autorským právom iných osôb. Nekopírujte katalógy alebo popisy z cudzieho webu ani nesťahujte obrázky produktov z iných stránok. Pokiaľ budete kupovať fotografie z rôznych databáz, uistite sa, či ich môžete použiť pre komerčné aktivity. V prípade, že sa budete chcieť porovnávať s konkurenciou, postupujte veľmi opatrne a neuvádzajte skreslené informácie.

  3. Právne náležitosti na webe

  Váš web je na očiach všetkým. Zákazníkom a potenciálnym partnerom, no bohužiaľ aj konkurencii, nespokojným zákazníkom a hlavne Slovenskej obchodnej inšpekcii. Tá môže na základe podania inej osoby alebo z vlastnej iniciatívy zahájiť kontrolu, či na webe máte všetko v poriadku a či v praxi dodržiavate všetky predpisy a zmluvy so zákazníkmi.

  Na webe musíte mať:

  • svoje identifikačné údaje (obchodné meno, IČO, sídlo alebo miesto podnikania a informáciu o zápise v príslušnom registri),
  • obchodné podmienky vrátane všetkých náležitostí,
  • reklamačný poriadok,
  • zásady spracovania osobných údajov.

  Obchodné podmienky – právny základ každého e-shopu

  Elektronický dokument, bez ktorého sa určite nezaobídete, sú všeobecné obchodné podmienky (skrátene VOP). Obsahuje podmienky, za ktorých sa uzatvára zmluva medzi vami a zákazníkmi, upresňuje niektoré podrobnosti a poskytuje dôležité informácie o právach spotrebiteľov.

  Obchodné podmienky musia obsahovať zákonom predpísané náležitosti, medzi ktoré patria napr.:

  • vaše obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania
  • vaše telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s vami
  • všeobecné označenie tovaru alebo služieb, ktoré predávate,
  • adresa, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet,
  • informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov,
  • platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu do ktorej sa zaväzujete dodať tovar alebo poskytnúť službu,
  • informácia o cenách vrátane daní a poplatkov,
  • informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (tzv. ADR),
  • informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
  • poučenie o vašej zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

  Posledné dve zmienené náležitosti bývajú častým kameňom úrazu.

  Odstúpenie od zmluvy

  Pokiaľ spotrebiteľ nakupuje online, môže aj bez uvedenia dôvodu od zmluvy odstúpiť do 14 dní od uzatvorenia zmluvy, a v prípade tovaru od jeho prevzatia. Je to preto, aby spotrebiteľ mohol napr. bezprostredne spoznať vlastnosti a funkčnosť tovaru, a zistiť tak, či mu tovar skutočne vyhovuje. Ak mu tovar nevyhovuje, môže od zmluvy odstúpiť, tovar vrátiť a vy mu musíte vrátiť všetky platby, ktoré ste od neho prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštové a iné náklady, okrem dodatočných nákladov, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný vami ponúkaný spôsob doručenia. Spotrebiteľa musíte o jeho práve na odstúpenie v obchodných podmienkach informovať. Ak si uvedenú informačnú povinnosť nesplníte riadne a včas, uplynie lehota na odstúpenie až po 14 dňoch odo dňa, kedy si voči spotrebiteľovi splníte takú informačnú povinnosť, najneskôr však po 1 roku a 14 dňoch.

  V niektorých prípadoch však od zmluvy odstúpiť nemožno. Je to v prípade, kedy si spotrebiteľ kúpil napr. čerstvé potraviny, noviny, alebo hygienické potreby, ktoré rozbalil, alebo napr. službu, ktorú už využil. Podobných prípadov pozná zákon viacero, musíte si teda u každého e-shopu individuálne prejsť podmienky pre odstúpenie od zmluvy, alebo ich prípravu zveriť odborníkom. Do obchodných podmienok totiž musíte napísať aj, v ktorých prípadoch nie je možné od zmluvy odstúpiť. Problematiku odstúpenia od zmluvy nie je radno podceňovať, SOI sa na nich často zameriava a zákazníci častokrát veľmi dobre vedia, aké sú ich práva.

  Reklamácie

  Reklamácie bývajú najväčšou obavou každého e-shopara. Stačí sa ale v podstate držať dvoch pravidiel:

  1. správne informovať (v reklamačnom poriadku – ten môže byť aj súčasťou VOP),
  2. dodržiavať pri reklamačnom procese zákony a všetko, čo je uvedené vo vašom reklamačnom poriadku.

  O čom musíte spotrebiteľa informovať:

  • rozsah reklamácii (čo a kedy možno reklamovať),
  • spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie,
  • kde a u koho možno reklamáciu uplatniť,
  • priebeh reklamácií a spôsoby ich vybavenia,
  • ako to bude s nákladmi na reklamáciu a poštovným.

  Reklamáciu musíte vybaviť buď ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od jej uplatnenia spotrebiteľom. Ak dôjde k prevzatiu predmetu reklamácie vami v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, lehoty na jej vybavenie začínajú plynúť až odo dňa prevzatia predmetu reklamácie. Ak však reklamáciu nestihnete vybaviť v zákonnej lehote, môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť alebo môže požadovať výmenu výrobku za nový.

  Zásady spracovania osobných údajov

  Každý e-shop pracuje s osobnými údajmi. Tými sú údaje zákazníkov, ale tiež návštevníkov webu (aj cookies alebo IP adresy patria medzi osobné údaje) alebo tých, ktorý vám poskytli údaje pre zasielanie newslettru.

  Zásady, ktoré môžete umiestniť napr. do pätičky (spodnej časti) webu, musia obsahovať informácie o tom, ako nakladáte s jednotlivými osobnými údajmi, z akého titulu, pre aký účel, po akú dlhú dobu a tiež napr. aj to, ku komu každému sa osobné údaje dostanú. Je totiž možné, že pre vás e-mailové kampane bude spracovávať marketingová agentúra, a je skoro isté, že pokiaľ sa vám e-shop rozbehne, bude údaje zákazníkov spracovávať aj vaša účastníčka či účtovník. Na rozdiel od VOP sa ale vyhnite tomu, aby zákazníci so zásadami museli povinne súhlasiť. Pre vybavenie objednávky súhlas so spracovaním osobných údajov nepotrebujete.

  Niekoľko doporučení na záver:

  • Nepodceňte právnu stránku e-shopu. Niektoré nedostatky sa môžu vypomstiť hneď, iné neskôr. Neporiadok vo zmluvách bude aj znižovať hodnotu vášho e-shopu pri záujme investora. U svojich dodávateľov si postrážte termíny dodania a otázky vyššej moci.
  • Chráňte svoj brand pred konkurenciou. Registrujte si ochrannú známku a nenechajte nikoho do vašej značky zasahovať.
  • S dodávateľmi uzatvárajte zmluvy. Na grafiku, webdesign, IT a SEO služby, marketingové služby a ďalšie. Pri probléme vás totiž práve dobrá zmluva o dielo alebo o spolupráci môže zachrániť.
  • Nekopírujte obchodné podmienky konkurentov a nesťahujte všeobecné vzory z internetu. Nielen, že by to mohlo byť považované napr. za nekalú súťaž, ale veľmi často si tak do vlastných podmienok zanesiete chyby alebo si zbytočne uškodíte a ukrátite sami seba o niektoré práva.
  • Buďte k zákazníkom ústretoví a preškoľte svoj personál. Predovšetkým ohľadne odstupovania od zmluvy a reklamácií. Jedna vec je mať všetko na webe v poriadku, druhá vec je pravidla v skutočnosti aj dodržiavať.
  • Šikovné materiály vrátane e-booku Právo pro e-shopy najdete tu.

  Potrebujete s dokumentami alebo kompletným založením e-shopu pomôcť? Obráťte sa pre ČR na eLegal advokátní kancelář, a pre SR na Petra Amricha, usadeného euroavokáta, odborníkov na právo v e-commerce, IT právo a GDPR.

  Autor:

  Tomáš Pauch – právnická firma Elegal – advokátska kancelária, ktorá búra predstavy o naškrobených advokátoch s kravatou. Ich prednosťou je perfektná znalosť práva, sveta biznisu a marketingu.

  Web: https://elegal.cz/

  Spoluautor:

  Peter Amrich, usadený euroadvokát, u ktorého je samozrejmosťou najvyššia úroveň poskytovaných právnych služieb.

  Web: http://www.amrich.eu/

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.