Podnikanie / Legislatíva/Najdôležitejšie zmeny v zákonoch platné od 1.1.2019
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Najdôležitejšie zmeny v zákonoch platné od 1.1.2019

Najdôležitejšie zmeny v zákonoch platné od 1.1.2019
Seyfor Slovensko, a.s.
02. 01. 2019
Doba čtení4 minúty čítania
Líbilo se2
Najdôležitejšie zmeny v zákonoch platné od 1.1.2019

Podnikatelia, zamestnávatelia, ale aj živnostníci sa musia v roku 2019 pripraviť na niekoľko podstatných zmien, ktoré začínajú platiť od 1.1.2019. Tak ako každý rok, aj v roku 2019 sa mení zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty a ďalšie zákony, ktoré majú vplyv na zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení.

Zmeny v zákone o dani z príjmov

V zákone o dani z príjmov nastáva od 1.1.2019 len jedna podstatná zmena, ktorá súvisí s prijatím zákona o dani z poistenia, konkrétne daň z poistenia. V prípade, že ju musí zaplatiť sám poistník (podnikateľ, živnostník a pod.) je daňovým výdavkom až po zaplatení, rovnako je to aj v prípade dane z poistenia, ktorá sa vzťahuje na preúčtované náklady poistenia.

Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

V zákone o dani z pridanej hodnoty došlo od 1.1.2019 k rozšíreniu zoznamu služieb so zníženou 10 % sadzbou dane o ubytovacie služby.

Ďalšou zmenou v zákone o DPH je miesto dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb v prípade, že ich dodáva nezdaniteľná osoba (nemá pridelené IČ DPH). V súčasnosti je miestom dodania pri takýchto službách miesto kde sa nachádza príjemca. Od januára je miestom dodania takýchto služieb sídlo dodávateľa až do okamihu, kým hodnota dodávaných služieb nepresiahne 10 000 eur. Po prekročení tejto sumy sa miestom dodania opäť stáva miesto kde je usadený príjemca týchto služieb.

Ďalšia zmena sa týka prenosu daňovej povinnosti pri dodaní poľnohospodárskych plodín a tovarov z kovu. Prenos daňovej povinnosti pri týchto tovaroch je vylúčený v prípade ak dodávateľ týchto tovarov vyhotoví zjednodušenú faktúru, tzn. že na zjednodušenej faktúre budú uvedené tieto tovary s 20 % sadzbou DPH. V súčasnosti museli dodávatelia takýchto tovarov vystavovať faktúry s 0 % DPH s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa, prípadne vystavovali bločky z registračnej pokladne s rovnakou 0 % sadzbou DPH. Touto zmenou sa odstránilo problematické obstaranie týchto plodín v bežnom obchode, kde nie je priestor na vystavenie osobitného dokladu s rozličnou sadzbou DPH.

Zmena zákona o DPH upravila aj oslobodenie od dane pri odovzdaní stavby, platenie zábezpeky na DPH, jednoúčelové, ale aj viacúčelové poukazy na tovar či služby a znenie definície obratu na účely DPH.

Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení

Od januára 2019 sa v súvislosti so sociálnym a zdravotným poistením menia maximálne a minimálne vymeriavacie základy pre výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Všetky tieto zmeny má za následok rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Okrem sociálnych a zdravotných odvodov sa mení od januára aj minimálna mzda a spolu s ňou aj mzdové zvýhodnenia za prácu v noci, vo sviatok a cez víkend, mení sa aj nezdaniteľná časť na daňovníka, či manželku, ako aj daňový bonus na deti.

2018 od 1.1.2019
Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie 456 € 477 €
Minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie
Minimálny odvod na zdravotné poistenie SZČO 63,84 € 66,78 €
Maximálny odvod na zdravotné poistenie SZČO
Minimálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie 456 € 477 €
Maximálny vymeriavací základ pre sociálne poistenie 6 384 € 6 678 €
Minimálny odvod na sociálne poistenie SZČO 151,16 € 158,11 €
Maximálny odvod na sociálne poistenie SZČO 2 116,29 € 2 213,75 €
Minimálna mzda 480 € 520 €
Minimálna hodinová mzda 2,759 € 2,989 €
Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu 0,8277 € 0,8967 €
Mzdové zvýhodnenie za prácu počas sviatku 2,759 € 2,989 €
Mzdové zvýhodnenie za prácu počas soboty 0,6897 € 0,747 €
Mzdové zvýhodnenie za prácu počas nedele 1,3795 € 1,495 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka 3 830,02 €/rok (319,17 €/mes.) 3 937,35 €/rok (328,12 €/mes.)
Nezdaniteľná časť na manželku 3 830,02 €/rok 3 937,35 €/rok
Hranica príjmu pre nárok na daňový bonus 2 880 € 3 120 €
Výška daňového bonusu 21,56 €/mes. (258,72 €/rok) 22,17 €/mes. (266,04 €/rok)

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve

V postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve sa pre účtovné jednotky, ktoré sú poskytovateľmi sociálnych služieb ukladá povinnosť účtovať príjmy a výdavky spojené s poskytovaním odborných a obslužných činností zvlášť od príjmov a výdavkov, ktoré súvisia s inými službami, ktoré účtovná jednotka poskytuje.

Ďalšou zmenou je doplnenie vysporiadania sociálneho fondu v prípade, že účtovná jednotka už nie je zamestnávateľom. Ak je sociálny fond vedený na osobitnom účte v banke, zostatok sociálneho fondu sa prevedie na bežný účet a zaúčtuje sa v peňažnom denníku ako príjem ovplyvňujúci základ dane v členení OSTATNÉ PRÍJMY. Rovnaký postup je aj v prípade, že sociálny fond nie je vedený na samostatnom bankovom účte, avšak zostatok sociálneho fondu sa zaúčtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií.

V postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od januára 2019 nenastávajú žiadne významné zmeny.

Seyfor Slovensko, a.s. PF 2019

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.