Podnikanie / Štart podnikania/Veľký prehľad: nemocenské poistenie SZČO v roku 2023
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Veľký prehľad: nemocenské poistenie SZČO v roku 2023

Veľký prehľad: nemocenské poistenie SZČO v roku 2023
Seyfor Slovensko, a.s.
12. 04. 2023
Doba čtení13 minút čítania
Líbilo se3
Veľký prehľad: nemocenské poistenie SZČO v roku 2023

Obsah

  Pokiaľ kvôli chorobe alebo úrazu nemôžete pracovať, prichádzate o zárobok. Ak si ako SZČO dobrovoľne alebo povinne platíte nemocenské poistenie, budete od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti poberať dávky od štátu. Prečítajte si, koľko dostanete ako živnostník.

  Za zamestnanca odvádza nemocenské poistenie jeho zamestnávateľ, ale pre SZČO je povinné až od dosiahnutia určitej hranice príjmov alebo si ho ako SZČO môžete platiť dobrovoľne.

  Či už budete nemocenské poistenie ako SZČO platiť povinne alebo dobrovoľne, tak okrem povinných preddavkov na zdravotné poistenie budete odvádzať na nemocenskom poistení v roku 2023 minimálne 26,64 eura mesačne. Nezabudnite však na to, že či už budete ako SZČO povinne alebo dobrovoľne sociálne poistený, tak okrem nemocenského poistenia budete platiť aj dôchodkové poistenie vo výške minimálne 174,08 eura v roku 2023. Byť len povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistenou SZČO totižto nie je možné.

  Čo je to nemocenské poistenie

  Systém nemocenského poistenia slúži pracujúcim osobám, ktoré prídu o príjmy zjednodušene povedané zo zdravotných dôvodov vlastných alebo inej osoby, o ktorú sa musia starať. Štát im po dobu, kedy nemôžu vykonávať prácu, vypláca dávky nemocenského poistenia.

  Prácu najčastejšie nemôžu vykonávať z dôvodu:

  • choroby,
  • úrazu,
  • karantény,
  • izolácie,
  • ošetrovania člena rodiny,
  • tehotenstva a materstva.

  Nemocenské poistenie je súčasťou sociálneho poistenia. To sa skladá z:

  • dôchodkového poistenia, z ktorého sa vyplácajú starobné a invalidné dôchodky,
  • nemocenského poistenia, z ktorého sa vám vypláca počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti, ošetrovania člena rodiny, či tehotenstva alebo materstva,
  • poistenia v zamestnanosti, z ktorého štát prispieva na podporu v nezamestnanosti,
  • garančného poistenia, z ktorého sa vám vyplácajú dávky garančného poistenia, ak sa váš zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže vám vyplatiť mzdu a iné vaše nároky,
  • úrazového poistenia, z ktorého sa vám vyplácajú úrazové dávky vtedy, ak ste ako zamestnanec utrpeli pracovný úraz alebo sa u vás zistila choroba z povolania.

  TIP: Prečítajte si, kedy platíte minimálne zálohy na zdravotné poistenie SZČO a kedy si priplatíte.

  Za zamestnanca odvádza všetkých päť zložiek sociálneho poistenia jeho zamestnávateľ.

  Pri podnikaní ako SZČO odvádzate iba prvé dve zložky a ich platenie si strážite sami. To platí bez ohľadu na to, či ste povinne alebo dobrovoľne sociálne poistená SZČO. V oboch týchto prípadoch sa však navyše môžete zapojiť aj do poistenia v nezamestnanosti.

  Pretože sociálne poistenie nie je povinné pre SZČO s nízkymi príjmami (napríklad za rok 2022 musíte mať príjmy vo výške aspoň 7 266 eur), veľa podnikateľov si ho dobrovoľne neplatí. Málokto si ale uvedomuje, že mu v tom prípade okrem nemocenského zaniká aj nárok na:

  • ošetrovné,
  • tehotenské
  • a materské.

  Kedy má SZČO nárok na nemocenské dávky

  Ako SZČO máte nárok na výplatu nemocenských dávok len vtedy, ak si na ne prispievate, a to dobrovoľne alebo povinne po prekročení určitej hranice príjmov.

  Povinné sociálne poistenie SZČO vzniká od 1. júla (resp. od 1. októbra pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania) kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, za ktorý podľa daňového priznania vaše hrubé príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti prekročili šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy zistenej za kalendárny rok predchádzajúci roku, za ktorý podávate daňové priznanie. V roku 2023 vznikne povinné sociálne poistenie tým SZČO, ktorých príjmy za rok 2022 presiahli 7 266 eur, čo je šesťnásobok priemernej mzdy za rok 2021.

  Ak nie ste povinne sociálne poistenou SZČO a chcete mať nárok na nemocenské dávky, môžete sa na nemocenské poistenie prihlásiť dobrovoľne. Prihlášku k nemocenskému poisteniu vyplníte na formulári „Registračný list fyzickej osoby“ dostupného na webových stránkach Sociálnej poisťovne. Odovzdajte alebo pošlite ju Sociálnej poisťovni príslušnej podľa vášho bydliska.

  Štát vám dávky nemocenského poistenia začne vyplácať, ak splníte podmienky na to, aby vám na ne vznikol nárok. Základnou podmienkou je byť nemocensky poistený a mať nemocenské poistenie zaplatené včas a v správnej výške. Okrem toho musíte byť v prípade niektorých dávok už nejaké obdobie nemocensky poistený. Záleží to aj od toho, či si nemocenské poistenie platíte povinne alebo dobrovoľne. O tom sa ešte bližšie dočítate v článku nižšie.

  V opačnom prípade maródite, ošetrujete člena rodiny alebo očakávate pôrod či sa staráte o narodené dieťa bez akéhokoľvek príjmu a mali by ste teda mať vopred vytvorenú rezervu na niekoľko týždňov až mesiacov. Musíte z nej vyžiť po dobu, kedy nebudete schopný pracovať a jej výška sa bude odvíjať od vašich bežných výdavkov.

  Pokiaľ sa ako SZČO systému nemocenského poistenia nezúčastňujete povinne ani dobrovoľne, vytvorte si finančný vankúš, ktorý vám príde vhod nielen pri nečakanej chorobe.

  Ako platiť nemocenské poistenie

  Poistné posielajte mesačne na bankový účet svojej pobočky Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta vášho trvalého pobytu. Čísla účtov jednotlivých pobočiek Sociálnej poisťovne nájdete na jej webových stránkach po zvolení miesta vášho trvalého pobytu.

  Platby na nemocenské poistenie (spolu s platbami na iné zložky sociálneho poistenia, keďže ako sme spomínali vyššie, nie je možné byť len nemocensky poistenou osobou) sa uhrádzajú do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci na ktorý sa vzťahujú. Napríklad poistné za júl 2023 je splatné do 8. augusta 2023. Platbu poistenia označte správnym variabilným symbolom prideleným Sociálnou poisťovňou a špecifickým symbolom označujúcim obdobie, za ktoré poistné platíte (napríklad platba za júl 2023 bude mať špecifický symbol 072023, pri trvalom príkaze môžete použiť špecifický symbol 88). Inštrukcie pre platenie sociálneho poistenia vám budú oznámené aj osobitne listom zo Sociálnej poisťovne.

  Pri neskorej (alebo nižšej ako stanovenej) úhrade poistného na sociálne poistenie SZČO vám Sociálna poisťovňa predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma zaplatená.

  A ako je to s platením poistného počas choroby? Pokiaľ maródite od 3.12.2022 do 21.4.2023, musíte zaplatiť poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie (a prípadne aj dobrovoľné poistné na poistenie v nezamestnanosti) za december 2022 len za dva dni a apríl 2023 len za deväť dní, pretože počas výplaty nemocenského nie ste povinný platiť sociálne poistenie. Preto za január, február a marec 2023 sociálne poistenie neplatíte vôbec.

  Podmienky čerpania dávok

  Nárok na niektoré z dávok nemocenského poistenia vám vzniká až po uplynutí určitej doby, nie odo dňa prihlásenia k dobrovoľnému poisteniu alebo vzniku povinného poistenia. Dobrovoľne sociálne poistená osoba má nárok na nemocenské, ošetrovné, tehotenské aj materské až vtedy, ak bola v posledných dvoch rokoch nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do týchto dní sa vám započítavajú aj iné dni nemocenského poistenia, napríklad keď ste boli zamestnancom. Povinne sociálne poistená SZČO má nárok na nemocenské a ošetrovné ihneď, ale tehotenské a materské môže čerpať, len ak bola v posledných dvoch rokoch nemocensky poistená najmenej 270 dní.

  Podrobný prehľad podmienok pre čerpanie nemocenského, ošetrovného, tehotenského a materského nájdete na webe Sociálnej poisťovne.

  Pozor – počas poberania nemocenského musíte dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom. Ale počas poberania ošetrovného, tehotenského a materského nie je zakázané súčasne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť (podnikať), ak je to z vašej strany vôbec možné.

  TIP: Čítajte, čo sa hodí vedieť o materskej a rodičovskom príspevku SZČO, ak podnikáte ako SZČO.

  Minimálne a maximálne poistné na nemocenské poistenie SZČO

  V roku 2023 zaplatíte na nemocenskom poistení minimálne 26,64 eura mesačne. Táto suma zodpovedá minimálnemu vymeriavaciemu základu 605,50 eura mesačne, ktorý sa vynásobí sadzbou 4,40 % (jednotlivé zložky sociálneho poistenia sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol). Maximálny vymeriavací základ je 8 477 eur a maximálne nemocenské poistenie v roku 2023 pri sadzbe 4,40 % je 372,98 eura mesačne. Minimálny a maximálny vymeriavací základ platí tak pre povinne sociálne poistené osoby, ako aj pre dobrovoľne sociálne poistené osoby.

  Pozor – ako dobrovoľne alebo povinne sociálne poistená SZČO nebudete platiť len nemocenské poistenie, keďže súčasne musíte byť aj dôchodkovo poistený. Z minimálneho vymeriavacieho základu je v roku 2023 dôchodkové poistenie ďalších 174,08 eura, spolu tak zaplatíte 200,72 eura.

  Pokiaľ si ako dobrovoľne sociálne poistená osoba určíte (určujete si ho sami) alebo ako povinne sociálne poistená osoba dosiahnete väčší ako minimálny vymeriavací základ, odvádzate z neho:

  • 4,40 % nemocenské poistenie,
  • 18 % starobné dôchodkové poistenie,
  • 6 % invalidné dôchodkové poistenie,
  • 4,75 % poistenie do rezervného fondu solidarity.

  Ročný vymeriavací základ povinne sociálne poistenej SZČO vypočítate tak, že k svojmu základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (zdaniteľné príjmy − daňové výdavky) uvedenom v poslednom daňovom priznaní pripočítate zaplatené zdravotné poistenie a sociálne poistenie a potom výsledok vydelíte koeficientom 1,486. Keď ho následne vydelíte 12, dostanete svoj mesačný vymeriavací základ, ktorý zaokrúhlite na eurocenty nadol.

  Príklad:

  Peter za uplynulý rok dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania vo výške 20 000 eur a daňové výdavky 10 000 eur, z toho 2 000 eur je zaplatené zdravotné a sociálne poistenie. K základu dane z príjmov 10 000 eur pripočíta zaplatené zdravotné a sociálne poistenie 2 000 eur, čoho výsledkom je suma 12 000 eur, ktorú vydelí koeficientom 1,486 a následne ešte číslom 12. Po zaokrúhlení na eurocenty nadol získa mesačný vymeriavací základ vo výške 672,94 eura.

  Pretože Petrov mesačný vymeriavací základ 672,94 eura je vyšší ako minimálny vymeriavací základ v roku 2023 (605,50 eura), použije sadzbu 4,40 %. Peter teda každý mesiac na nemocenskom poistení zaplatí 29,60 eura (4,40 % z 672,94 eura po zaokrúhlení na eurocenty nadol). Okrem toho však bude musieť platiť aj dôchodkové poistenie spolu vo výške 193,45 eura a vo výsledku na sociálnom poistení zaplatí mesačne 223,05 eura.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Aké vysoké nemocenské dávky dostanete – výpočet

  Výška dávok sa odvíja od počtu dní ich poberania, výšky denného vymeriavacieho základu a percentuálnej sadzby denného vymeriavacieho základu konkrétnej nemocenskej dávky. Denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenskej dávky je podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých ste zaplatili poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia. Zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor. Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 24-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2023 je jeho maximálna výška 79,6274 eura.

  Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu na určenie nemocenskej dávky povinne nemocensky poistenej SZČO a najmenej 26 týždňov dobrovoľne nemocensky poistenej osoby závisí od toho, kedy im vzniklo nemocenské poistenie:

  • ak trvalo nepretržite najmenej od 1. januára roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky, do dňa, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky,
  • ak v roku predchádzajúcom roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky,
  • ak v roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky,
  • ak v mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie dávky (nevzťahuje sa na dobrovoľne nemocensky poistenú osobu).

  Výška jednotlivých nemocenských dávok na jeden deň ich poberania je nasledovná:

  • nemocenské: počas prvých troch dní dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % a od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného vymeriavacieho základu,
  • ošetrovné: 55 % denného vymeriavacieho základu,
  • tehotenské: 15 % denného vymeriavacieho základu,
  • materské: 75 % denného vymeriavacieho základu.

  Nemocenské dávky za počítajú za dni a výsledné sumy sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

  Príklad:

  Karolovi (SZČO) sa v roku 2023 stal úraz, ktorý mu neumožňuje pracovať. Lekár určil, že bude dočasne pracovne neschopný od 7. februára do 27. februára vrátane, čiže spolu 21 dní. Pretože si dobrovoľne platil nemocenské poistenie (spolu s dôchodkovým poistením), bol nemocensky poistený najmenej 270 dní a dobrovoľné nemocenské poistenie mu trvalo najmenej 26 týždňov, bude mu štát posielať nemocenské dávky od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

  Keďže si dobrovoľne platil nemocenské poistenie nepretržite od 1. januára 2022 z minimálneho vymeriavacieho základu 566,50 eura, bude jeho rozhodujúcim obdobím na určenie vymeriavacieho základu rok 2022. Jeho denný vymeriavací základ bude súčet vymeriavacích základov v roku 2022 vydelený počtom dní roku 2022. Výsledkom je 12 x 566,50 eura / 365 dní = 18,6247 eura po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor.

  Karol bude počas dočasnej pracovnej neschopnosti poberať nemocenské dávky:

  • Za prvé 3 dni dočasnej pracovnej neschopnosti, teda od 7. februára do 9. februára vrátane, dostane 13,968525 eura (25 % z 18,6247 eura x 3 dni).
  • Za ostatných 18 dní dočasnej pracovnej neschopnosti, teda od 10. februára do 27. februára vrátane, dostanete 184,38453 eura (55 % z 18,6247 eura x 18 dní).

  Za celých 21 dní dočasnej pracovnej neschopnosti si teda príde na 198,40 eura (po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor z 198,353055 eura).

  Ako sú SZČO vyplácané nemocenské dávky

  Dávky nemocenského poistenia vypláca príslušná pobočka Sociálnej poisťovne zo štátneho rozpočtu (konkrétne z príjmov z poistného).

  Sociálna poisťovňa vám nemocenské dávky vyplatí:

  • bezhotovostne na účet
  • alebo poštovou poukážkou v hotovosti (na adresu určenú vami v žiadosti alebo na adresu trvalého pobytu, ak ste v žiadosti neuviedli žiadny spôsob pre výplatu dávky).

  Nemocenské, rovnako ako ostatné dávky nemocenského poistenia, sa vyplácajú pozadu v lehote najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý nemocenská dávka patrí.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.