Mzdy a personalistika / Sociálne a zdravotné poistenie/Keď sa SZČO narodí dieťa: tehotenský, materský a rodičovský príspevok
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Keď sa SZČO narodí dieťa: tehotenský, materský a rodičovský príspevok

Keď sa SZČO narodí dieťa: tehotenský, materský a rodičovský príspevok
Seyfor Slovensko, a.s.
14. 09. 2021
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se8
Keď sa SZČO narodí dieťa: tehotenský, materský a rodičovský príspevok

Obsah

  Pri narodení dieťaťa príde vhod finančná pomoc každému. Ako je to s príspevkami tehotenské, materské a rodičovský príspevok, ak ste SZČO?

  Ako SZČO máte vždy nárok na rodičovský príspevok. Pokiaľ splníte podmienky na priznanie materského, dostanete aj túto dávku. Avšak pri SZČO nehovoríme o materskej dovolenke a ani o rodičovskej dovolenke, nakoľko tieto pojmy sa vzťahujú iba na zamestnancov. V slovenskej legislatíve nepoznáme pojem otcovská dovolenka alebo otcovské, ale aj otec – živnostník má po splnení podmienok nárok na vyplácanie materského, prípadne na vyplácanie rodičovského príspevku, avšak rodičovský príspevok môže poberať iba jeden z rodičov.

  Základom dávok pro SZČO je nemocenské poistenie

  Nemocenské poistenie je jednou so zložiek sociálneho poistenia, na ktorú ako SZČO prispievate povinne alebo dobrovoľne, ak vám nevznikla povinnosť platiť povinné sociálne poistenie.

  Od 1.4.2021 sa vypláca nová nemocenská dávka tehotenské, o ktorom si prečítate v samostatnom článku Nová nemocenská dávka: Tehotenské.

  Podmienky získania materskej príspevku pre SZČO

  Vďaka plateniu nemocenského poistenia získate nárok na materské. Na jeho získanie musíte splniť tieto podmienky:

  • Nemocenské poistenie, tzn. máte aktívne nemocenské poistenie, teda platíte odvody do Sociálnej poisťovne alebo
  • ste v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia, t. j. ak vám skončilo nemocenské poistenie, teda už neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne. Ochranná lehota trvá osem mesiacov po zániku nemocenského poistenia
  • ste, resp. boli ste nemocensky poistená v období dvoch rokov ku dňu začatia poberania materského (resp. ku dňu skutočného pôrodu) najmenej v dĺžke 270 dní,
  • nesmiete mať dlh v Sociálnej poisťovni za posledných päť rokov, resp. tolerancia dlhu je 5€.

  Ak je žiadateľom o materské otec – SZČO, musí splniť rovnaké podmienky, ale jeho ochranná lehota je len 7 dní.

  Materský príspevok: finančná pomoc matkám podnikateľkám pred pôrodom a krátko po ňom

  Matka živnostníčka má nárok na materské spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred dňom pôrodu. Ak pôrod nastal skôr, tak odo dňa pôrodu.  Materské vypláca Sociálna poisťovňa do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vypláca materské, čiže  materské za mesiac júl vyplatí do konca augusta.

  Ako dlho môže SZČO poberať príspevky

  Matka poberá materské po dobu:

  • 34 týždňov od vzniku nároku,
  • 37 týždňov od vzniku nároku, ak je matka osamelá,
  • 43 týždňov od vzniku nároku, ak matka porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará.

  Nárok na materskú u otca SZČO

  Otec SZČO má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, až do uplynutia:

  • 28. týždňa od vzniku nároku,
  • 31. týždňa od vzniku nároku, ak je otec osamelý,
  • 37. týždňa od vzniku nároku, ak otec prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí.

  Ako sa vypočíta materská u podnikateľov

  Výška materského sa vypočíta ako 75% z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo predpokladaného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Výška materského je ohraničená zhora. Platí, že DVZ alebo PDVZ nesmie byť vyšší než 2-násobok priemernej mzdy zistenej v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa začína poskytovať materské.

  Ak existuje viacero nemocenských poistení súčasne, napr. pracovný pomer a SZČO, a v oboch boli splnené podmienky nároku na materské, t. j. nemocenské poistenie je aktívne alebo v ochrannej lehote a doba nemocenského poistenia je 270 kalendárnych dní, potom platí, že materské sa vypočíta z každého nemocenského poistenia osobitne. Zároveň platí, že súčet denných vymeriavacích základov z viacerých nemocenských poistení nesmie presiahnuť maximálny DVZ.

  Ako požiadať o príspevok na materskú

  Matka – SZČO požiada o materské doručením žiadosti o materské, a to príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa svojho trvalého bydliska. Žiadosť o materské vystaví živnostníčke jej ošetrujúci lekár, a to na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Pri vypĺňaní žiadosti o materské je potrebné dbať na jej správne vyplnenie, a to najmä na vyplnenie vyhlásenia na druhej strane žiadosti o materské, kde sa uvádza aj podpis žiadateľa o materské ako aj spôsob výplaty materského.

  Otec – SZČO taktiež požiada Sociálnu poisťovňu o nárok na materské predložením žiadosti o materské, ktoré mu poskytne Sociálna poisťovňa, avšak najskôr 6 týždňov od narodenia dieťaťa a len v prípade, že matka nepoberá materské. Okrem toho však otec musí doložiť:

  • kópiu rodného listu dieťaťa
  • dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti: je to vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že sa otec s matkou dieťaťa dohodli, že prevezme dieťa, na ktoré si chce uplatniť nárok na materské do starostlivosti,
  • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že si ani jeden z rodičov neuplatňuje nárok na rodičovský príspevok odo dňa, kedy otec žiada o materské.

  Rodičovský príspevok pre podnikateľov SZČO

  Ak nevznikne nárok na materské, matka živnostníčka, či otec živnostník má nárok na rodičovský príspevok, ale musí o neho požiadať. Rodičovský príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do troch rokov veku dieťaťa (prípadne do šiestich rokov veku dieťaťa, v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu).

  Oprávnená osoba, matka alebo otec, nikdy nie súčasne, má nárok na rodičovský príspevok, ak:

  • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a
  • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR.

  Aká je výška rodičovského príspevku?

  Výška rodičovského príspevku je daná pevnou sumou, a to pre rok 2021 v sume:

  • 275,90€ mesačne alebo
  • 378,10€ mesačne, ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príplatok požiadala, vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka v členskom štáte.

  Výška rodičovského príspevku sa zvyšuje o 25%, ak sa narodili dve alebo viac detí súčasne, ale môže byť aj znížená o 50%, ak oprávnená osoba nedbala najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v starostlivosti.

  Kedy sa vypláca rodičovský príspevok

  Rodičovský príspevok sa vypláca mesiac pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky na priznanie rodičovského príspevku, a to buď na účet alebo v hotovosti.

  Podľa Nariadenia vlády č.102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, nárok na rodičovský príspevok nezanikne, v prípade ak dieťa dovŕši ustanovený vek počas krízovej situácie. Uvedené platí v prípade, ak rodičovský príspevok poberajú oprávnené osoby, ktoré nemajú nárok napr. na príjem zo zamestnania, či z vykonávania samostatne zárobkovej činnosti. Týmto oprávneným osobám bude štát poskytovať rodičovský príspevok v sume, v akej bol poskytovaný do zániku nároku, a to najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia v súvislosti s koronavírusom.

  Zaistite si vždy aktuálne podnikateľské a legislatívne informácie

  Zadajte váš e-mail a my vám budeme pravidelne zasielať rad tipov z podnikateľského a legislatívneho prostredia. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Príspevok pri narodení dieťaťa pre SZČO

  Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorazovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Ak sa narodí viacero detí súčasne, nárok vznikne na každé dieťa. Oprávnená osoba je:

  • matka, ktorá dieťa porodila,
  • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po nej bolo vyhlásené pátranie alebo bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

  Aká je výška príspeku pri narodení dieťaťa

  Výška príspevku pri narodení dieťaťa je:

  • 829,86 €, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní,
  • 151,37 €, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ide o dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní

  Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní, suma príspevku pri narodení dieťaťa sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní.

  Kedy sa príspevok vypláca

  Pravidlá vyplácania príspevku: 

  • vypláca sa najneskôr v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom oprávnená osoba podala  žiadosť a preukázala splnenie podmienok nároku,
  • vypláca sa v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby poukáže na jej účet v banke v Slovenskej republike.
  • nevypláca sa do cudziny.

  Príspevok pri narodení dieťaťa je vyplácaný oprávnenej osobe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.