Mzdy a personalistika / Sociálne a zdravotné poistenie/Materská a rodičovská dovolenka: aký veľký príspevok dostanete?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Materská a rodičovská dovolenka: aký veľký príspevok dostanete?

Materská a rodičovská dovolenka: aký veľký príspevok dostanete?
Seyfor Slovensko, a.s.
17. 02. 2022
Doba čtení8 minút čítania
Líbilo se18
Materská a rodičovská dovolenka: aký veľký príspevok dostanete?

Obsah

  Materská dovolenka a rodičovský príspevok sú dve odlišné druhy podpory pre čerstvých rodičov, resp. pre osoby starajúce sa o deti. Na každú z nich máte nárok za odlišných podmienok a situácií. V článku sa dozviete, kedy ich môžete poberať a koľko peňazí od štátu dostanete.

  Materská dovolenka a príspevok na materskú

  Koho sa týka materská dovolenka a kedy začína

  Najskôr si potrebujeme ujasniť, že materská dovolenka sa týka iba zamestnancov, nie SZČO. Plánovaný nástup na materskú dovolenku, ukončenie alebo zmeny spolu s oznámením o tehotenstve je nutné oznámiť zamestnávateľovi minimálne 1 mesiac vopred spolu s odovzdaním potvrdeného tlačiva od ošetrujúceho gynekológa.

  Nástup na materskú dovolenku je realizovaný najskôr od 8. týždňa, zväčša však od začiatku 6. týždňa pred plánovaným pôrodom.

  Ako dlho trvá materská dovolenka

  Dĺžka trvania materskej dovolenky je 34 týždňov, v prípade osamelej ženy (žije sama a je slobodná, ovdovená, rozvedená alebo je osamelá z iných vážnych dôvodov) 37 týždňov a v prípade ženy, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, až 43 týždňov.

  V prípade, že žena pred pôrodom nevyčerpá celých 6 týždňov materskej dovolenky z dôvodu, že porodí v skoršom termíne, ako jej určil lekár, má nárok na materskú dovolenku v štandardnej dĺžke 34 týždňov, 37 týždňov, ak je osamelá a 43 týždňov, ak porodí 2 a viac detí.

  Keďže starostlivosť o dieťa si vyžaduje dostatok času, je zamestnávateľ povinný poskytnúť rodičom, ktorí o to požiadali, predĺženie na obdobie do dovŕšenia 3 rokov života dieťaťa, na tzv. rodičovskú dovolenku.

  Kto ma narok na matersku dovolenku

  Materské je sociálna dávka, na ktorú má nárok:

  • zamestnanec,
  • povinne nemocensky poistená SZČO,
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
  • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

  Ochranná lehota je špecifické obdobie, v ktorom vzniká nárok na materské aj po zániku nemocenského poistenia:

  • obdobie trvajúce 7 dní po ukončení nemocenského poistenia,
  • obdobie rovnako dlhé ako bolo obdobie nemocenského poistenia trvajúceho menej ako 7 dní,
  • obdobie 8 mesiacov, ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v priebehu

  Ochranná lehota končí dňom, v ktorom vzniklo nemocenské poistenie alebo nárok na výplatu starobného, predčasného či invalidného dôchodku.

  Vo všeobecnosti platí, že nárok na materské vzniká matke dieťaťa, ale aj inému poistencovi, ktorý prevzal do starostlivosti dieťa (napr. otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, fyzická osoba podľa rozhodnutia orgánu a iné osoby spĺňajúce podmienky iného poistenca). Podrobné podmienky uplatnenia si nároku na materské nájdete na stránkach Sociálnej poisťovne.

  Pokiaľ ste nastúpili na materskú dovolenku, prináleží vám nárok na uznanie materského, finančného príspevku, ktorý prináleží všetkým osobám spĺňajúcim podmienky nároku na uznanie materského.

  Nárok na materské má predovšetkým žena, ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa a ktorá bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní (približne 9 mesiacov). Poistenie za ňu platil buď zamestnávateľ, alebo si ho platila ako živnostníčka alebo dobrovoľne nezamestnaná osoba (§ 48 zákona č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení).

  Žiadosť o materské vystaví ošetrujúci lekár väčšinou 6 až 8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. V prípade iného poistenca vydá žiadosť príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

  Čo ak mi nevznikne nárok na materské?

  V prípade, že vám nevznikne nárok na vyplácanie materskej dávky, môžete si odo dňa pôrodu požiadať o výplatu rodičovského príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Viac o príspevkoch poskytovaných úradom si prečítajte v životnej situácii Príspevky poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Koľko je príspevok na materskú a ako sa počíta?

  Percentuálna výška materského sa od 1. mája 2017 zvyšuje na 75% denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného vymeriavacieho základu, čo znamená, že po nástupe na materskú dovolenku dostanete 75 % zo svojho predchádzajúceho platu. Sumy materského sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor. Maximálny denný vymeriavací základ sa mení, pre rok 2022  je vo výške 74,4987 EUR.

  Kto vypláca materský príspevok

  Materské je vyplácané mesačne pozadu, väčšinou 20. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca.

  Pre kontinuálne vyplácanie materského už nie je potrebné Sociálnej poisťovni po pôrode oznámiť rodné číslo dieťaťa (napr. zaslaním fotokópie rodného listu dieťaťa). V prípade dieťaťa, ktoré nie je zapísané v matrike na území SR však táto povinnosť stále platí.

  Nárok na materské zaniká:

  • uplynutím 34 týždňov od vzniku nároku,
  • po uplynutí 34 týždňov od vzniku nároku (najviac 37 týždňov – osamelá poistenkyňa, najviac 43 týždňov – matka porodila naraz dve a viac detí, z toho aspoň o dve deti sa zároveň aj stará),
  • uplynutím 14. týždňa od vzniku nároku v prípade narodenia mŕtveho dieťaťa,
  • do konca druhého týždňa odo dňa úmrtia dieťaťa narodeného v čase poberania materského.

  V prípade iných poistencov nárok na vyplácanie materského vzniká odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, zaniká uplynutím 28. týždňa od vzniku nároku (31. týždňa v prípade osamelosti, 37. týždňa v prípade prevzatia do starostlivosti dvoch a viacerých detí).

  Rodičovská dovolenka a rodičovský príspevok

  Rodičovská dovolenka ako obdobie predĺženia lehoty materskej dovolenky súvisiacej s pôrodom a so starostlivosťou o novonarodené dieťa nie je totožný pojem ako rodičovská dovolenka súvisiaca so starostlivosťou o dieťa.

  Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

  Kto má nárok na rodičovský príspevok

  Na rodičovský príspevok má nárok oprávnená osoba, ak:

  • zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa (osobne alebo inou plnoletou fyzickou alebo právnickou osobou) a
  • má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky

  Nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba určená podľa dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú. To platí aj v prípade, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo súd schváli dohodu rodičov.

  Oprávnená osoba je:

  • rodič dieťaťa,
  • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
  • manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

  Ak je v rodine viac detí:

  • do troch rokov veku alebo
  • do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,

  vzniká len jeden nárok na rodičovský príspevok a len jednej oprávnenej osobe určenej podľa ich dohody.

  Nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak:

  • sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „členský štát“) a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike,
  • aspoň jedna z oprávnených osôb má nárok na materské alebo na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku,
  • štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Aká je výška rodičovského príspevku?

  Výška rodičovského príspevku v roku 2021 je:

  a) 275,90 eur mesačne,

  b) 378,10 eur mesačne , ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

  Výška rodičovského príspevku v roku 2022 je:

  a) 280,00 eur mesačne,

  b) 383,80 eur mesačne , ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

  Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.
  Ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 %.

  Ako je to s materským a rodičovským príspevkom pokiaľ ste SZČO, zistíte v samostatnom článku Keď sa podnikateľom narodí dieťa: tehotenské, materské a rodičovský príspevok.

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.