Mzdy a personalistika / Pracovnoprávne vzťahy/Nárok na otcovskú dovolenku od 1. novembra 2022
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Nárok na otcovskú dovolenku od 1. novembra 2022

Nárok na otcovskú dovolenku od 1. novembra 2022
Norbert Seneši
17. 01. 2023
Doba čtení9 minút čítania
Líbilo se6
Nárok na otcovskú dovolenku od 1. novembra 2022

Obsah

  Od 1. novembra 2022 môžu už aj otcovia na Slovensku čerpať otcovskú dovolenku, počas ktorej im Sociálna poisťovňa bude vyplácať tzv. „otcovské“. Ako dlho bude trvať otcovská dovolenka a aká bude výška dávky pre otcov, to všetko sa dočítate v tomto článku.

  Čo sa mení zavedením otcovskej dovolenky a „otcovského“

  Možnosť otca (zamestnanca) nastúpiť na dovolenku od narodenia dieťaťa tu existovala aj predtým. Za normálnych okolností však nemal nárok na žiadnu náhradu mzdy od zamestnávateľa a ani sociálnu dávku od štátu, tú poberala iba matka. To isté podobne platilo aj o otcovi, ktorý bol SZČO. Hneď po narodení dieťaťa sa síce mohol rozhodnúť urobiť si voľno, ale žiadnu dávku nedostával.

  Zmena nastala od 1. novembra 2022, kedy sa zmenil Zákonník práce a zákon o sociálnom poistení. Vyslovene bolo zavedené pomenovanie „otcovská dovolenka“ a nárok na novú dávku „otcovské“ od štátu bude mať po novom otec dieťaťa popri tom, ako bude zároveň za rovnaké obdobie poberať materskú dávku aj matka. To predtým možné nebolo. Vďaka otcovskej dovolenke a dávke „otcovské“ tak budú môcť otcovia stráviť prvé dni po narodení dieťaťa so svojou rodinou a zároveň im štát nahradí príjem, o ktorý doposiaľ prichádzali.

  Je však veľmi dôležité rozlišovať tieto dva pojmy:

  • otcovská dovolenka – ide o pracovné voľno od zamestnávateľa, na ktoré má nárok iba zamestnanec, SZČO nárok na žiadnu dovolenku nemá, udeľuje si ju sama,
  • dávka „otcovské“ – ide o dávku zo systému sociálneho poistenia, na ktorú môže vzniknúť nárok otcovi dieťaťa bez ohľadu na to, či je zamestnancom alebo SZČO.

  Kto môže nastúpiť na otcovskú dovolenku

  Nárok na otcovskú dovolenku, teda uvoľnenie z práce od svojho zamestnávateľa, bude mať iba muž zamestnaný na trvalý pracovný pomer. Nezáleží tu na tom, ako dlho u svojho zamestnávateľa pracoval. Na otcovskú dovolenku bude môcť nastúpiť odo dňa narodenia dieťaťa. Jeho otcovská dovolenka bude štandardne trvať 28 týždňov, ale ak by bol na starostlivosť o dieťa sám, tak ho zamestnávateľ uvoľní z práce až na 31 týždňov. V prípade, že by sa muž staral o dve alebo viac detí, má nárok na otcovskú dovolenku v trvaní 37 týždňov.

  Pozor: Otcovská dovolenka je právo, nie povinnosť muža ju čerpať. Za bežných okolností ju bude zamestnanec chcieť čerpať len po dobu poberania „otcovského“, pretože potom by bol bez príjmu (okrem prípadu, ak by namiesto matky poberal materské on).

  Čo je to „otcovské“ a ako dlho sa poskytuje

  Tzv. „otcovské“ je vo svojej podstate špeciálny typ dávky materské. Ide o hovorené pomenovanie, ktoré sa v zákone nepoužíva, preto ho v článku spomíname v úvodzovkách.

  Špecifikom je, že súbežne s poberaním „otcovského“ otcom môže matka poberať materské (prípadne rodičovský príspevok) a dávky dostanú obaja.

  Táto dávka sa poskytuje otcovi dieťaťa maximálne dva týždne, pričom čerpať ju je možné len na obdobie od narodenia dieťaťa do uplynutia šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Šesťtýždňové obdobie od narodenia dieťaťa sa predlžuje len o kalendárne dni, počas ktorých bolo dieťa prijaté do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia zo zdravotných dôvodov na strane dieťaťa alebo jeho matky, ak deň prijatia spadá do obdobia šiestich týždňov odo dňa pôrodu.

  Vyššie uvedené teda znamená, že v rámci šiestich týždňov odo dňa narodenia dieťaťa môže jeho otec zo Sociálnej poisťovne poberať „otcovské“ počas maximálne 14 dní. Ak by ste napríklad požiadali o „otcovské“ od prvého dňa narodenia dieťaťa, vyplatia vám ho za 14 dní. Ale ak by ste oň požiadali až od začiatku šiesteho týždňa, teda od 36. dňa od narodenia dieťaťa, vyplatia vám ho len za 7 dní. V žiadosti o „otcovské“ si preto dajte pozor na to, za ktoré dni oň požiadate.

  Podmienky, ktoré treba splniť na priznanie „otcovského“

  Ako sme už predtým naznačili, nárok na otcovskú dovolenku vzniká iba zamestnancovi, ale nárok na dávku „otcovské“ môže vzniknúť nielen zamestnancovi, ale aj SZČO.

  Každý z nich pritom musí splniť všetky nasledujúce podmienky:

  1. poskytovať dieťaťu starostlivosť,
  2. mať najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého žiada o priznanie „otcovského“,
  3. v deň, od ktorého žiada o priznanie „otcovského“, byť nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení tohto poistenia.

  Z uvedeného vyplýva, že ak chcete dostať „otcovské“, tak okrem iného musíte byť nemocensky poistený či už ako zamestnanec, povinne sociálne poistená SZČO alebo si sociálne poistenie platiť dobrovoľne. Kvôli tejto podmienke SZČO, ktoré nie sú povinne ani dobrovoľne sociálne poistené, nárok na „otcovské“ mať nebudú. Zároveň je tu podmienka mať aspoň 270 dní (približne 9 mesiacov) nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch.

  Aká je výška „otcovského“ a z čoho sa vypočítava

  „Otcovské“ sa poskytuje za každý deň, za ktorý naň vznikol nárok. Jeho výška nie je pevná suma, ale vypočítava sa ako 75 % z tzv. „denného vymeriavacieho základu“.

  Denný vymeriavací základ na výpočet „otcovského“ sa vypočíta podľa vzorca: súčet vymeriavacích základov na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období / počet dní rozhodujúceho obdobia. Výsledok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Určenie rozhodujúceho obdobia je však veľmi zložité a záleží od mnohých situácií a toho, či ste zamestnanec alebo SZČO. V ideálnom prípade, ak vám nemocenské poistenie trvalo nepretržite od 1. januára predchádzajúceho kalendárneho roka, tak rozhodujúce obdobie je tento predchádzajúci kalendárny rok. Odpočítajú sa však od neho dni, počas ktorých ste mali prerušené poistenie alebo vylúčenú povinnosť platiť poistenie (napríklad pracovná neschopnosť, neplatené voľno alebo pozastavenie živnosti).

  Napríklad, ak by ste boli nepretržite zamestnaný počas celého roka 2022 a v roku 2023 požiadate o „otcovské“, bude sa vám jeho výška vypočítavať zo súčtu vašich hrubých miezd v roku 2022 vydelených číslom 365 (počet dní roku 2022). A ak by sme to trochu zjednodušili a počas celého roka 2022 by ste mali každý mesiac hrubú mzdu napríklad 800 eur, tak váš denný vymeriavací základ by bol: (800 eur x 12 mesiacov) / 365 dní = 26,3014 eura po zaokrúhlení na štyri desatinné miesta nahor. V prípade 14 dní poberania „otcovského“ by jeho celková výška bola: 14 dní x 75 % z 26,3014 eura = 276,20 eura po zaokrúhlení výslednej dávky na desať eurocentov nahor.

  Maximálna výška „otcovského“ je však limitovaná a spolu za celých 14 dní v roku 2022 môžete dostať najviac 782,30 eura a v roku 2023 môžete dostať najviac 836,10 eura.

  Koho a akým spôsobom požiadať o „otcovské“

  O „otcovské“ je potrebné požiadať prostredníctvom formuláru s názvom „Žiadosť iného poistenca o materské“, ktorý získate na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo na každej jej pobočke. Nie je určená lehota na predloženie žiadosti, takže je to na vás. Nárok na výplatu dávky sa premlčí až uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý vám „otcovské“ patrí.

  V žiadosti vyplňte vaše osobné údaje a časť A, v ktorej uvediete údaje o dieťati a obdobie od kedy a do kedy si uplatňujete nárok na „otcovské“ (najskôr od narodenia dieťaťa, maximálne 14 dní, ale rozmedzie dátumov „od – do“ nesmie siahať do obdobia po šiestich týždňoch od narodenia dieťaťa). Napokon na druhej strane vyplňte a podpíšte aj vyhlásenie poistenca.

  V prípade, že ste zamestnancom, budete musieť tlačivo predložiť aj svojmu zamestnávateľovi. Ten vám v ňom musí uviesť obdobie poskytnutia otcovskej dovolenky, posledný deň kedy ste pracovali, opečiatkovať ho a podpísať.

  Vyplnený formulár predložte pobočke Sociálnej poisťovne miestne príslušnej podľa sídla vášho zamestnávateľa, ak ste zamestnancom, alebo miesta vášho trvalého pobytu, ak ste SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba. Sociálna poisťovňa je následne povinná rozhodnúť o priznaní alebo nepriznaní dávky do 60 dní od doručenia žiadosti.

  Tip: Ak si nárok na „otcovské“ chcete uplatniť z viacerých nemocenských poistení (napr. ako zamestnanec aj ako SZČO), musíte pre každé z nich vyplniť a predložiť osobitnú žiadosť.

  Spôsob výplaty dávky „otcovské“

  Sociálna poisťovňa vám vyplatí „otcovské“ podľa spôsobu, ktorý ste si zvolili v žiadosti:

  • bezhotovostne na bankový účet,
  • v hotovosti poštovou poukážkou na vami uvedenú adresu,
  • v hotovosti poštovou poukážkou na adresu trvalého pobytu, ak neuvediete inú adresu.

  Výplata dávky „otcovské“ sa uskutoční do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa vypláca. Napríklad za november bude vyplatená do konca decembra.

  Zaistite si vždy aktuálne novinky zo sveta miezd a personalistiky

  Zadajte váš e-mail a naše tipy z oblasti miezd a personalistiky vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Poberanie materského otcom po poberaní „otcovského“

  Dnes už nie ničím nezvyčajným, keď poberá dávku materské aj otec dieťaťa. Na to isté dieťa ju nemôžu súčasne poberať obaja rodičia, výnimkou je v tomto článku spomínané „otcovské“ ako istý typ dávky materské v rozsahu dvoch týždňov. V mnohých prípadoch je dokonca finančne výhodné to, ak po tom, ako matke uplynie obdobie poberania materského, začne poberať materské otec. Výška materského otca totiž býva väčšinou vyššia ako by bola výška rodičovského príspevku, ktorý by po vyčerpaní materskej poberala matka.

  Otec dieťaťa môže začať čerpať materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu a obdobie poberania je 28 týždňov (31 týždňov v prípade osamelého otca a 37 týždňov v prípade starostlivosti o dve a viac detí). Pozor si však treba dať na to, že nárok na materské otcovi zaniká najneskôr dovŕšením tretieho roku veku dieťaťa. Preto je vhodné, aby si otec nárok na materské uplatnil najneskôr 28 týždňov pred tým, ako bude mať dieťa tri roky.

  Dôležité: Obdobie poberania „otcovského“ sa odpočítava od výmery materského. Ak budete ako otec dva týždne poberať „otcovské“, tak vám zostane už len 26 týždňov materského. V prípade, že by ste „otcovské“ nepoberali vôbec, máte nárok na materské v plnom rozsahu 28 týždňov.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.