Blog Money / Slovník pojmov / Daňová evidencia / Jednoduché účtovníctvo

Daňová evidencia je jedna z foriem ako preukazovať skutočne vynaložené výdavky pre zistenie základu dane z príjmov. Používať ju môžu daňovníci s príjmami z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmami z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu. Výhodou je, že daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu nie je účtovnou jednotkou – tzn. nevzťahuje sa na neho zákon o účtovníctve – napr. nemusí zostavovať výkazy účtovnej závierky, robiť inventarizáciu a pod.

Pri daňovej evidencie sa evidujú len príjmy, daňové výdavky, záväzky, pohľadávky, zásoby a majetok.

Informujeme: Paušálne výdavky verzus účtovníctvo? Čo sa oplatí viac?

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Daňová kontrola