Blog Money / Slovník pojmov / Daňová kontrola

Daňová kontrola je kontrola z daňového úradu, ktorá overuje, či ste riadne odviedli všetky dane.

Úradníci z daňového úradu sa na vás môžu zamerať, ak nájdu v daňovom priznaní nezrovnalosť alebo im nesedia čísla napríklad v kontrolných výkazoch. Môžu vás ale skontrolovať aj vtedy, keď dostanú podnet od iného občana alebo napríklad iného subjektu verejnej správy. Ďalšou možnosťou je náhodná kontrola.

Pred zahájením daňovej kontroly dostanete oznámenie z daňového úradu. Potom vás v dohodnutom termíne navštívi úradník a vy mu predložíte dokumenty, ktoré si vyžiadal. 

Ak daňová kontrola nezistí žiadne pochybenia, ukončí kontrolu bez nálezu doručením protokolu. Ak ale odhalí nezrovnalosti a vy ich nedokážete vysvetliť alebo preukázať opak, kontrolór spíše protokol, ktorého súčasťou bude aj výzva na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole. Môžete sa k nemu vyjadriť a v prípade potreby doložiť ďalšie dôkazy.

Ak ani tak kontrolu nepresvedčíte o svojej pravde, spíše rozhodnutie o vyrubení dane alebo rozdielu dane. To slúži ako podklad k vymeraniu dane a stanovenie penále a úrokov z omeškania.

Celý proces daňovej kontroly trvá spravidla niekoľko mesiacov, v niektorých prípadoch aj rokov. 

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Daňová sústava