Blog Money / Slovník pojmov / Daňová sústava

Daňová sústava predstavuje systém previazaný zákonmi, ktorých cieľom je zabezpečiť príjmy štátneho rozpočtu (prípadne príjmy rozpočtu krajov, miest a obcí) vyberaním daní a poplatkov (napr. poplatky za komunálny odpad).

Dane, ako najväčší príjem štátneho rozpočtu, sa v Slovenskej republike delia na priame a nepriame.

Štruktúra daňovej sústavy: 

a) Priame dane – sú zdanením príjmu alebo majetku daňovníka (platíte ich zo svojho): 

b) Nepriame dane – sú zdanením predaja tovaru a služieb, daň priznáva a štátu odvádza platiteľ tejto dane (t. j. predávajúci, ktorý vám tovar predal): 

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Dátum splatnosti