Blog Money / Slovník pojmov / Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok (DHM) je taký majetok, ktorý firme slúži dlhšie ako jeden rok a má hmotnú povahu.

Do DHM patria nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty), hnuteľné veci so vstupnou cenou vyššou 1 700 Eur (auta, stroje), pestovateľské celky trvalých porastov, základné stádo a ťažné zvieratá, technické zhodnotenie majetku s hodnotou vyššou ako 1 700 Eur (prístavby, modernizácia), nedokončený DHM umelecké diela a predmety z drahých kovov.

Prečítajte si podrobnejšie: Dlhodobý hmotný majetok

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Dlhodobý majetok