Blog Money / Slovník pojmov / Dlhodobý majetok

Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma podľa osobitného predpisu a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok.

Dlhodobý majetok je taký majetok, ktorý firme slúži dlhšie ako jeden rok a nemení svoju podstatu – iba sa časom opotrebováva.

Dlhodobý majetok delíme na dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý finančný majetok.

Späť na slovník pojmov