Blog Money / Slovník pojmov / Dlhodobý nehmotný majetok