Blog Money / Slovník pojmov / Inventarizácia majetku

Inventarizácia majetku je legislatívny termín zo zákona o účtovníctve. Účtovné jednotky inventarizáciou zisťujú skutočný stav svojho majetku a overujú, či zistený stav zodpovedá stavu majetku v účtovníctve.

Inventarizácia majetku má dvojakú podobu. Fyzickú, kedy sa vizuálne overuje existencia a stav majetku (hmotný majetok, zásoby) a dokladovú, ktorou sa inventarizuje vizuálne neviditeľný majetok (pohľadávky, záväzky).

Späť na slovník pojmov