Blog Money / Slovník pojmov / Obeh účtovných dokladov

Obeh účtovných dokladov je proces spracovania účtovných dokladov, ktorý má niekoľko fáz. Detailný priebeh obvykle stanovujú vnútropodnikové smernice.

Možno povedať, že obeh účtovných dokladov začína vyhotovením alebo obdržaním dokladu. V ďalšej fáze účtovník kontroluje, či je doklad správny po vecnej a formálnej stránke. Dôležité sú:

  • údaje o tovare alebo službe, ktoré sú predmetom dokladu, napr. množstvo a cena
  • a všetky formálne náležitosti, ktoré musí daný doklad spĺňať.

V tretej fáze sa účtovník pripravuje k zaúčtovaniu. Doklady rozdeľuje podľa rôznych druhov (napr. faktúry alebo bankové výpisy) a označuje ich číslami alebo písmenami. Doklady zaeviduje do pomocných účtovných kníh a doplní predkontáciu (čiže účty, ktorých sa finančná operácia týka).

V štvrtej fáze účtovník zaúčtuje doklady do účtovných kníh a následne ich môže archivovať a po uplynutí archivačnej lehoty skartovať.

Zistite, ako na efektívnu spoluprácu odovzdanie dokladov s účtovníkom.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Obežný majetok