Obežný majetok

Čo je to obežný majetok?

Obežný majetok je majetok krátkodobej povahy, ktorý firma používa a spotrebováva kratšiu dobu ako 1 rok.

Do obežného majetku zaradzujeme zásoby (materiál, polotovary, hotové výrobky, nedokončenú výrobu, tovar alebo poľnohospodárske zvieratá) a peniaze (hotovosť v pokladni, peniaze na účtoch, ceniny ako sú kolky alebo stravné lístky, krátkodobé cenné papiere a pohľadávky).