Blog Money / Slovník pojmov / Oceňovanie majetku

Oceňovanie majetku je metóda, pomocou ktorej účtovná jednotka spočíta a následne zaúčtuje aktuálnu hodnotu svojho majetku.

Existuje celá rada spôsobov oceňovania, najčastejšie sa používajú obstarávacia cena (skutočná cena, za ktorú bol majetok získaný so všetkými súvisiacimi nákladmi), alebo vlastné náklady (súčet priamych nákladov na zhotovenie majetku). Peniaze, záväzky, či pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Odpis majetku