Blog Money / Slovník pojmov / Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch je dokument, ktorý musíte vystaviť vášmu zamestnancovi. Ten ho potrebuje obzvlášť vtedy, ak si zároveň privyrába podnikaním. V tom prípade si totiž spravidla daňové priznanie spracováva sám, alebo má svojho účtovníka či daňového poradcu. 

V daňovom priznaní uvádza tak príjmy zo zamestnania, ako aj z podnikania a prípadných ďalších činností (napr. z prenájmu alebo predaja akcií). 

Aby si daňové priznanie mohol spracovať, potrebuje, aby ste mu ako jeho zamestnávateľ vystavili potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Z tohto dokumentu sa dozvie napríklad to, aké boli jeho: 

  • súhrnné príjmy zo zamestnaneckého pomeru za uplynulý rok, 
  • akú daň z príjmov vyberanú zrážkou ste zaňho odviedli, 
  • aké vysoké bolo odvedené zdravotné a sociálne poistenie, 
  • akú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ste mu uplatnili, 
  • aký daňový bonus na dieťa ste mu priznali. 

Celý formulár sa volá Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) za zdaňovacie obdobie. Jeho aktuálnu verziu nájdete na webe finančnej správy v časti Formuláre, sekcia Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ a podsekcia Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch musíte každému zamestnancovi vystaviť do 10. marca bez toho, aby vás musel o to požiadať. Zamestnanec vás ale má právo o vydanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch požiadať do 5. februára. Vy mu v takom prípade dokument musíte vystaviť do 10. februára. Zamestnanec tento formulár priloží ako prílohu k svojmu daňovému priznaniu.

Tento dokument vystavujete aj zamestnancom, ktorí u vás v práci skončili. Ani v tomto prípade nezáleží na tom, či si tento človek privyrába podnikaním, alebo nie. Pracovník ho odovzdá účtovníčke vo svojom novom zamestnaní, aby mala potrebné podklady, keď mu bude spracovávať ročné zúčtovanie dane.

Späť na slovník pojmov