Poznámky k účtovnej závierke

Čo sú poznámky k účtovnej závierke?

Poznámky sú povinnou súčasťou účtovnej závierky – predstavujú jeden z povinných výkazov, ktoré musí závierka obsahovať.

Funkciou prílohy je dopĺňať a vysvetľovať informácie uvedené v súvahe a výkaze ziskov a strát.