Blog Money / Slovník pojmov / Skartácia účtovných dokladov

Platitelia DPH, zdaniteľné osoby registrované pre daň podľa §7, 7a, prípadne daňoví zástupcovia sú povinný podávať tzv. súhrnný výkaz v prípade, ak dodávajú tovar do iného štátu Európskej únie alebo v ňom poskytujú služby.

Súhrnný výkaz tieto osoby podávajú do 25 dňa po skončení zdaňovacieho obdobia, ak dodali do iného štátu EÚ tovar oslobodený od dane, dodali do iného členského štátu službu príjemcovi, ktorý je povinný platiť daň, alebo sa zúčastnili na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ.

Výkaz sa podáva mesačne alebo štvrťročne. Na štvrťročné zdaňovacie obdobie sa vzťahuje limit – hodnota dodaného tovaru nesmie v príslušnom štvrťroku a ani v štyroch predchádzajúcich prekročiť sumu 50 000 Eur.

Súhrnný výkaz sa podáva iba vtedy, ak má daňovník údaje pre vykázanie, nepodáva sa prázdny.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Splatnosť faktúry