Splatnosť faktúry

Čo je to splatnosť faktúry?

Splatnosť faktúry označuje deň alebo čas, do ktorého je dlžník povinný uhradiť faktúru svojmu veriteľovi.

V zmluve si dlžník a veriteľ môžu stanoviť úroky z omeškania, ktoré dlžník musí zaplatiť, pokiaľ faktúru neuhradí v termíne splatnosti. V zmluve sa tiež určí, či dátum splatnosti znamená dátum uhradenia čiastky dlžníkom, alebo dátum pripísania peňazí na účet veriteľa.