Blog Money / Slovník pojmov / Účtová osnova

Na základe rámcovej účtovej osnovy stanovujú účtovné jednotky (právnické a fyzické osoby a organizačné zložky štátu) svoje účtové rozvrhy. Účtový rozvrh je centrálny číselník, ktorý obsahuje zoznam účtov používaných v účtovníctve k zaúčtovaniu účtovných prípadov.

Účtová osnova pre podnikateľov rozlišuje 10 účtovných tried, ktoré sa značia 0 až 9:

  • do tried 0 až 4 spadajú súvahové účty,
  • do triedy 5 spadajú účty nákladové,
  • do triedy 6 sa zapisujú výnosové účty,
  • do triedy 7 patria uzávierkové účty a podsúvahové účty
  • a triedy 8 a 9 sa používajú pre vnútroorganizačné účtovníctvo.
Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Účtovná jednotka