Blog Money / Slovník pojmov / Účtovný obrat

Čistý obrat definuje zákon o účtovníctve. Je to súhrn výnosov v určitom období. Medzi ne patria výnosy z predaja:

  • výrobkov,
  • tovarov
  • a služieb,

ktoré sú znížené o zľavy. Do výnosov sa nezahŕňa DPH. Do čistého obratu sa zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav tej účtovnej jednotky, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb.

Obrat sa zisťuje z účtovníctva. Znalosť jeho výšky je dôležitá napríklad kvôli registrácii platiteľa k DPH (existujú však mierne odlišnosti medzi obratom na účely účtovníctva a obratom na účely DPH) alebo pre finančné analýzy vývoja firmy.

Späť na slovník pojmov