Blog Money / Slovník pojmov / Virtuálna registračná pokladnica (VRP)

VRP je prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, ktoré je prístupné pre podnikateľov na internetovej stránke FR SR bezplatne, a ktoré komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a je poskytované výlučne prostredníctvom mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle. Koncovým zariadením je elektronické zariadenie (počítač, notebook, smartfón, tlačiareň), ktoré umožňuje prístup do prostredia VRP a tlač dokladov.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Výkaz ziskov a strát