Blog Money / Slovník pojmov / Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát alebo výsledovka je finančný výkaz, ktorý podnikateľom ukazuje, ako sa ich podnikaniu darilo za uplynulý rok. Je povinnou súčasťou účtovnej závierky a každoročne ho zostavujú podnikatelia a iné subjekty, ktoré vedú podvojné účtovníctvo.

Výkaz obsahuje všetky náklady a výnosy podniku:

  • Náklady vyjadrujú zníženie ekonomických úžitkov – spotreba materiálu, práce atď. Príklad: oprava automobilu na faktúru.
  • Výnosy vyjadrujú zvýšenie ekonomických úžitkov, teda predstavujú peňažné sumy, ktoré podnik získal zo všetkých svojich činností za určité obdobie bez ohľadu na to, či došlo k ich úhrade. Príklad: tržba za predané služby.

V hospodárskej časti výkazu ziskov a strát nájdete napr. náklady vynaložené na predaj tovaru, odpisy majetku, mzdové náklady či tržby za predaný tovar. Finančná časť obsahuje napr. výnosy z predaja cenných papierov a podielov či kurzové straty.

Po odpočítaní nákladov od výnosov zistíte výsledok hospodárenia. Tzn. či je vaše podnikanie v zisku, alebo v strate.

Od súvahy sa výsledovka líši aj tým, že obsahuje údaje v súčte za celé sledované obdobie, zatiaľ čo súvaha sa zostavuje k určitému dátumu a zobrazuje údaje platné v jeden okamih.

Menšie firmy, ktoré patria do kategórie mikro účtovných jednotiek, vykazujú výsledovku v zjednodušenom rozsahu.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Vymeriavací základ