Blog Money / Slovník pojmov / Zápočtový list

Zápočtový list (potvrdenie o zamestnaní) je dokument, ktorý zamestnávateľ vystavuje zamestnancovi pri ukončení pracovného pomeru. Zápočtový list dostávajú len zamestnanci, ktorí pracovali na pracovnú zmluvu (v pracovnom pomere). Brigádnikom, ktorí pracovali na dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o brigádnickej práci študentov, zamestnávateľ nie je povinný zápočtový list vystaviť.

Zápočtový list slúži ako potvrdenie o zamestnaní a obsahuje napríklad dobu trvania pracovného pomeru, druh vykonávanej práce a informáciu, či sa zo mzdy zamestnanca vykonávajú nejaké zrážky. Zamestnanec ho odovzdá svojmu novému zamestnávateľovi alebo ho predloží pri registrácii na úrade práce. 

Pre zápočtový list neexistuje jednotný formulár alebo vzor, ktorý by ste museli dodržať, je potrebné však do neho uviesť podstatné náležitosti podľa Zákonníka práce. Vystavenie zápočtového listu je automatická povinnosť zamestnávateľa, zamestnanec o jeho vystavenie nemusí žiadať.

Zápočtový list pracovníkovi odovzdávate pri skončení pracovného pomeru (najneskôr v posledný deň pracovného pomeru). 

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Živnostenský list