Blog Money / Slovník pojmov / Zrážková daň

So zrážkovou daňou sa typicky stretnete pri úrokoch na vkladoch na bežných účtoch alebo vkladoch na termínovaných účtoch. Z výplaty úroku vám banka zrazí 19 % daň a rovno ju odvedie daňovému úradu. Fyzická osoba potom tento príjem neuvádza do daňového priznania, pretože už bol raz zdanený.

Ten, kto zrážku dane vykoná, je povinný do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac daňovému úradu podať aj Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zrážková daň sa platí aj z podielu spoločníkov na zisku s. r. o., z výhier z reklamných súťaží a žrebovaní presahujúcich 350 eur a niektorých ďalších príjmov.

Späť na slovník pojmov