Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Infoservis: Viete ako zaúčtovať doklad z registračnej pokladnice pri nákupe v zahraničí?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Infoservis: Viete ako zaúčtovať doklad z registračnej pokladnice pri nákupe v zahraničí?

Infoservis: Viete ako zaúčtovať doklad z registračnej pokladnice pri nákupe v zahraničí?
Seyfor Slovensko, a.s.
01. 10. 2013
Doba čtení2 minúty čítania
Líbilo se1
Infoservis: Viete ako zaúčtovať doklad z registračnej pokladnice pri nákupe v zahraničí?

Nakupujete vy, alebo vaši zamestnanci v zahraničí (napríklad v Maďarsku) a pri platbe v hotovosti dostanete doklad z registračnej pokladnice ? Čo ak tento doklad neobsahuje vaše IČ DPH, alebo na doklade nie je vyčíslená daň ? Prinášame Vám informácie v spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashöfer.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z členských štátov Európskych spoločenstiev je samostatný predmet dane a má svoj osobitný režim. Rozhodujúce je stanovenie miesta zdaniteľného obchodu. Od miesta zdaniteľného obchodu sa odvíja vznik daňovej povinnosti.

Nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným a prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu. Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku. Znamená to, že dôjde k fyzickému premiestneniu tovaru od predávajúceho z iného členského štátu do tuzemska ku kupujúcemu nadobúdateľovi tovaru. Za nadobudnutie tovaru sa považuje aj prevzatie tovaru na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak

a) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a

b) dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem dodania tovaru formou zásielkového predaja,

c) nadobudnutie tovaru sa uskutoční v tuzemsku,

d) nadobudnutie tovaru sa uskutoční za protihodnotu.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane, ak

a) dodanie takého tovaru v tuzemsku by bolo oslobodené od dane podľa § 47 ods. 7 až 10,

b) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7 alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, a súčasne celková hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla 13 941,45 eura za predchádzajúci kalendárny rok a ani v priebehu kalendárneho roku túto hodnotu nedosiahne.

Ak neboli splnené podmienky pre dodanie tovaru do iného členského štátu a maďarský dodávateľ – zdaniteľná osoba nepreukázala podmienky oslobodenia podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného na území Maďarska, potom doklad vyhotovil s maďarskou daňou. Slovenský platiteľ dane môže požiadať o refundáciu dane zaplatenej v Maďarsku.

Ing. Marta Rešetková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.