Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo/Infoservis: Kniha elektronickej registračnej pokladnice
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Infoservis: Kniha elektronickej registračnej pokladnice

Infoservis: Kniha elektronickej registračnej pokladnice
Seyfor Slovensko, a.s.
15. 07. 2013
Doba čtení3 minúty čítania
Infoservis: Kniha elektronickej registračnej pokladnice

Viete aké sú Vaše povinnosti, ak sa registračná pokladnica pokazí? Prinášame Vám informácie týkajúce sa knihy ERP pripravené v spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashöfer.

Knihou ERP sa rozumie kniha so vzostupne číslovanými stranami, ktorá je nerozoberateľná a musí byť umiestnená na predajnom mieste spolu s elektronickou registračnou pokladnicou.

Kniha ERP nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore.

Knihu ERP je podnikateľ povinný mať umiestnenú na predajnom mieste, v opačnom prípade mu daňový alebo colný úrad uloží pokutu v rozsahu od 30 do 3 300€, a pri opakovanom zistení až do výšky 6 600€.

Podnikateľ je povinný mať knihu ERP (s vyplnenými identifikačnými údajmi o podnikateľovi, s údajmi o elektronickej registračnej pokladnice a údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu pokladnice) k dispozícii už pri uvedení pokladnice do prevádzky s tým, že ju predkladá spolu s kópiou certifikátu k pokladnici miestne príslušnému správcovi dane za účelom pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, pričom (§7 ods.1):

– identifikačnými údajmi o podnikateľovi, pokiaľ ide o fyzickú osobu, sú obchodné meno a adresa trvalého pobytu, miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania, daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom DPH, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom DPH, odtlačok pečiatky, aj ju podnikateľ má vyhotovenú a podpis podnikateľa,

– identifikačnými údajmi o podnikateľovi, pokiaľ ide o právnickú osobu, sú obchodné meno a sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo zástupcu, predajné miesto, ak je odlišné od sídla, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, ak nie je platiteľom DPH, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom DPH, odtlačok pečiatky, aj ju podnikateľ má vyhotovenú a podpis štatutárneho orgánu alebo zástupcu,

– údajmi o elektronickej registračnej pokladnice sú typ, model a výrobné číslo,

– údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice, sú obchodné meno, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno a sídlo právnickej osoby.

Do knihy ERP je podnikateľ povinný zaznamenať aj situáciu, ak  nemôže použiť elektronickú registračnú pokladnicu pre závažný dôvod, ktorý vznikol bez jeho zavinenia (okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia) s tým, že je rovnako povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť i servisnej organizácii. Zároveň je povinný dôvod, dátum a čas akéhokoľvek prerušenia prevádzky zaznamenať do knihy ERP vrátane dátumu a času nahlásenia poruchy servisnej organizácii.

V prípade, že servisná organizácia nedokáže chybu odstrániť priamo na predajnom mieste, je podnikateľ povinný zaevidovať do knihy ERP i dátum a čas odovzdania pokladnice servisnej organizácii, ktorá túto skutočnosť v knihe následne potvrdí.

Po jej oprave servisná organizácia do knihy ERP uvedie popis poruchy spolu s dátumom a časom vykonania opravy. Po opätovnom spustení pokladnice do prevádzky je podnikateľ povinný túto skutočnosť zaznamenať do knihy ERP spolu s dátumom a časom opätovného začatia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice.

V praxi mnoho podnikateľov zabúda na povinnosť predložiť knihu ERP miestne príslušnému daňovému úradu v prípade, ak príde k zmene niektorého z údajov uvedených v §7 ods. 1 písm. a), t.j. zmenia sa identifikačné údaje o podnikateľovi, údaje o elektronickej registračnej pokladnici alebo údaje o servisnej organizácii. Podnikateľ má povinnosť predložiť knihu ERP za účelom vykonania zmien týchto údajov v evidencii daňového úradu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zmeny nastali.

Nezabudnite

Kniha ERP sa archivuje desať rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam.

Ing. Ivana Redekyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.