Zmeny a novinky Money S3 verzie 20.200

Solitea, a.s. | 17. 02. 2020

Dokument popisuje všetky novinky a podstatné zmeny medzi verziou 20.102 a verziou 20.200

Aktualizovaná tlačová zostava Hlásenie o zrazenej dani z príjmov 2019

 • Pripravili sme nový vzor Hlásenia o zrazenej dani z príjmov (ročné) za rok 2019 (Réžia / Vyúčtovanie dane / Hlásenie o zrazenej dani z príjmov (ročné)). K dispozícii je export do originálnych tlačív (spustíte ho pomocou tlačidla Tlačivo MF SR) a export do súboru vhodného pre podanie na portáli Finančnej správy. Pripravený je aj export tlačiva do aplikácie eDane/Win. Údaje sa automaticky načítavajú do nového formulára platného pre rok 2019.

Vylepšenia v skladoch

60 znakov pre Katalóg

 • Rozšírili sme premennú Katalóg na karte Zásoby a na položkách dokladov tak, aby ste mohli evidovať aj katalógové označenie dlhšie ako 20 znakov. Po novom môžete zadať do poľa Katalóg až 60 znakov.

Nové údaje v zásobách a dokladoch

 • V zložených zásobách na sklade v zozname Definícia zostavy sme pridali nové stĺpce Cena bez DPH a Cena s DPH. Získate tak prehľad o cenách jednotlivých komponentov zloženej karty. Tieto premenné je možné pomocou Editora formulárov pridať aj do tlače Kusovníka.
 • Na Vystavený dodací list sme doplnili nové polia pre Dopravu /vyskladnenie a Expedíciu. Nové premenné sa zohľadňujú pri preberaní dokladov, pri exporte / importe XML, pri tlači a zmene typu dokladu. Najvyššiu prioritu pri preberaní majú údaje, ktoré máte nastavené na Karte adresára.

Hromadné odoslanie dokladov je rýchlejšie

 • V novej verzii môžete pri hromadnom odosielaní dokladov e-mailov vo formáte PDF vypnúť otváranie vytvorených poštových správ. Tým výrazne urýchlite odoslanie e-mailov. Nový prepínač sa zobrazuje pri zapnutej voľbe Opýtať sa na možnosť zoskupenia dokladov (menu Používateľská konfigurácia / Ostatné / Poštový klient - možnosti emailu)

Nové funkcie XML výmeny dát

 • Po novom môžete exportovať Sklady a Cenníky zo zoznamu Skladov a cenníkov. Pre potreby exportu dát sme vytvorili novú kartu Definície exportu so skratkou "SKL" a popisom sklady, cenníky.
 • Do systémovej definície XML prenosov / Import "PRSQL - import z programu Predajňa" sme doplnili importy Zásob z dokladov Skladová predajka a Vystavený dodací list.

Do modulu pokročilej výmeny dát XMLDE Profi sme doplnili nové funkcie

 • Pri importe dokladov si môžete nastaviť import skladových zásob, ktoré ešte na sklade neexistujú. Túto funkciu sme rozšírili a po novom sa z dokladov môžu prevziať aj predajné ceny, typy cien, osobitný režim DPH a jeho sadzby.
 • Od verzie 20.200 môžete definovať názov výstupného súboru aj pri XML exporte na FTP. Vlastný názov zadáte priamo v Definícii exportu, na záložke FTP server. V poli Vzdialený adresár pre export na koniec zadanej cesty jednoducho doplníte aj názov výstupného súboru s koncovkou .xml. V cieľovom adresári sa budú výstupné dáta prepisovať, ak nedôjde k ich odstráneniu po importe z FTP.

Ostatné

 • Money / Možnosti a nastavenia - Zmenili sme správanie sa číselných radov v zozname Zákaziek. Ak Číselný rad obsahuje zástupné znaky roku, tak po prechode na nový rok čítač rad nuluje. Dôvodom je, aby nedochádzalo k nelogickej postupnosti radu, keď sa napríklad prefix mení zo ZAK2019 na ZAK2020, ale číslo záznamu pokračuje v predchádzajúcom rade. Napríklad ZAK201901 a následne ZAK202002. Ak číselný rad zástupné znaky roku neobsahuje, čítač sa nenuluje.
 • Obchod / Adresár - Do Karty hromadných operácií s adresárom sme doplnili novú voľbu, pomocou ktorej môžete svojim obchodným partnerom hromadne nastaviť zľavy na doklade, použitie kreditu, splatnosti pre záväzky a pohľadávky, dopravu a pod. Nastavené údaje sa prenesú na Kartu adresára do záložky Účtovníctvo, nákup a predaj.
 • Obchod / Predaj/Nákup - Na Kartu nastavenia vzoru periodickej fakturácie v záložke Popis dokladu, Texty sme pridali nové premenné pre nastavenie mesiaca a roka číslom. Tieto premenné si môžete vybrať v Editore výrazov, pri generovaní faktúry program tieto premenné nahradí konkrétnym označením roka a mesiaca.
 • Obchod / Predaj/Nákup - Pri výbere Cudzej meny na doklade máte teraz možnosť nastaviť či sa má používať denný alebo pevný kurz tejto meny.
 • Réžia /Jazdy a cestovné náhrady - Kontrolu variabilného symbolu iba na numerické hodnoty sme doplnili aj na Cestovný príkaz. Túto kontrolu nastavujete v Nastavení účtovného roka.

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články