Ako sa vypočítava zdravotné poistenie SZČO a kedy máte platiť

Solitea, a.s. | 19. 08. 2021

Vo všeobecnosti, zdravotné poistenie v Slovenskej republike vzniká narodením a zaniká smrťou alebo odhlásením sa zo systému zdravotného poistenia, napr. pri vysťahovaní sa z krajiny alebo v prípade, že je občan registrovaný v zdravotnom systéme inej krajiny.

Obsah

  Ktorí podnikatelia majú povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie?

  V zdravotnom poistení hovoríme o platení preddavkov na zdravotné poistenie, nakoľko po skončení kalendárneho roka a po uplynutí lehoty na podanie daňových priznaní vykonajú zdravotné poisťovne zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom môže byť preplatok, prípadne nedoplatok.

  Povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie vzniká každej SZČO hneď v prvý deň  vykonávania činnosti, napr. živnostníkom hneď po ohlásení živnosti. Avšak, ak je živnostník zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu (študent, matka na materskej dovolenke a pod.), nevzťahuje sa na neho minimálny vymeriavací základ a môže si tento základ určiť v ľubovoľnej výške, čiže preddavky môžu byť aj 0€. O takom prípade hovoríme, že je poistenec v súbehu.

  V prípade, že SZČO nie je v súbehu, má povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie z minimálneho vymeriavacieho základu. Minimálny vymeriavací základ je vypočítaný ako 50% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu.

  Výška preddavkov na zdravotné poistenie

  Výška preddavkov na zdravotné poistenie pre SZČO sa vypočíta z jeho vymeriavacieho základu. Vymeriavací  základ  SZČO je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutý v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, a koeficientu 1,486.

  Sadzba preddavkov na zdravotné poistenie pre SZČO je 14% z jeho vymeriavacieho základu. Ak je SZČO osobou so zdravotným postihnutím, sadzba je 7% z jeho vymeriavacieho základu. Minimálny vymeriavací základ pre rok 2021 je 546€.

  Maximálny vymeriavací základ nie je zdravotnom poistené určený, čiže SZČO platí preddavky na zdravotné poistenie z celého svojho vymeriavacieho základu.

  Príklad:

  Podnikateľ  Peter Novák dosiahol za rok 2019 čiastkový základ dane z riadku 47 vo svojom daňovom priznaní vo výške 15000€. V roku  2019 podnikal iba 6 mesiacov a zaplatil preddavky do zdravotnej poisťovne vo výške 333,90€ (minimálne preddavky 66,87€*5 mesiacov, ktoré reálne v roku 2019 zaplatil). Aký bude vymeriavací základ pre rok 2021?

  Výpočet:

  (15000+333,90)/1,486 = 10 318,91€/ 6 mesiacov = 1 719,81€, čo je mesačný vymeriavací základ.

  Mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne budú vo výške 1 719,81* 0,14 = 240,77€ od 1.1.2021.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi . zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Kedy sú preddavky na zdravotné poistenie splatné

  Preddavky na zdravotné poistenie sú splatné vždy najneskôr do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac. Preddavky sa platia na účet príslušnej zdravotnej poisťovne každý mesiac, ale na základe dohody so zdravotnou poisťovňou môže SZČO platiť preddavky vopred.

  Pokiaľ živnostník preruší svoju podnikateľskú činnosť, čiže pozastaví živnosť, nemusí ako živnostník platiť preddavky na zdravotné poistenie. Od 1.8.2021 je možné prerušiť živnosť na akúkoľvek dlhú, či krátku dobu, tzn. môže pozastaviť živnosť na niekoľko dní alebo na niekoľko rokov. Avšak, počas pozastavenia živnosti musí niekto platiť zdravotné poistenie, napr. štát, ak je živnostník registrovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo zamestnávateľ, ak sa zamestná. Ak nie je v žiadnej z týchto situácií, musí si zdravotné poistenie platiť sám ako samoplatiteľ.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Najhľadanejšie

  Money S3 Money S4 Money S5

  Obľúbené články

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami