• Domov > Dane a účtovníctvo > Nezdaniteľné položky v roku 2021 (NČZD 2021): kto môže uplatniť odpočítateľné položky a ako ušetriť

Nezdaniteľné položky v roku 2021 (NČZD 2021): kto môže uplatniť odpočítateľné položky a ako ušetriť

Solitea, a.s. | 29. 04. 2021

Vďaka nezdaniteľným položkám si jednoducho znížite základ dane z príjmu. Štátu na daniach zaplatíte menej a legálne ušetríte. V článku nájdete kompletní prehľad nezdaniteľných položiek.

Obsah

  Vďaka nezdaniteľným položkám si jednoducho  znížite základ dane z príjmu. Štátu na daniach zaplatíte menej a legálne ušetríte. V článku nájdete kompletní prehľad nezdaniteľných položiek.

  Kto môže uplatniť odpočítateľné položky základu dane

  Nezdaniteľné časti základu dane si môžu uplatniť zamestnanci aj SZČO. Zamestnanci ich uplatňujú v ročnom zúčtovaní dane alebo daňovom priznaní, SZČO ich uplatňujú vždy v daňovom priznaní.

  Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane, musí tak urobiť písomne na tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, kde uvedie všetky skutočnosti o nezdaniteľných položkách, na ktorí má nárok a priloží všetky relevantné doklady.

  Viac o vyplnení žiadosti o ročné zúčtovanie dane v článku Ako požiadať o ročné zúčtovania preddavkov na daň z príjmov

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

  Nezdaniteľnú časť základu dane (v skratke „NČZD“) si môžu uplatniť daňovníci, ktorí dosiahnu „aktívne príjmy“, čiže príjmy zo zamestnania, či už na pracovný pomer alebo na niektorú z dohôd (§5 zákona o dani z príjmov) alebo príjmy zo živnosti, či z vytvorenia diela (§6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).

  Výška NZČD sa prehodnocuje v prípade, že sa mení výška životného minima. Pre rok 2021 je to suma 4 511,43€.  Výška NČZD sa znižuje podľa výšky základu dane daňovníka a môže byť aj 0€.

  Zamestnanec si môže uplatniť NČZD zo svojho príjmu mesačne, a to prostredníctvom svojho zamestnávateľa vyplnením tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu, ktoré môže zamestnanec podpísať v jednom zdaňovacom období iba s jedným zamestnávateľom. Toto Vyhlásenie sa podpisuje pri nástupe do zamestnania, kde sa upresňuje, či zamestnanec uplatňuje alebo neuplatňuje NČZD, a či je poberateľom niektoré z dôchodkov: starobného, vyrovnávacieho alebo predčasného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia.

  Aktuálne tlačivo je možné stiahnuť z portálu Finančnej správy SR.

  TIP: pokiaľ ste zamestnanec, a zároveň prenajímate svoju nehnuteľnosť, je výhodnejšie si nezdaniteľnú časť základu dane neuplatňovať mesačne u zamestnávateľa, ale uplatniť si ju v daňovom priznaní. Preddavky na daň zaplatené zamestnávateľom pokryjú celú, alebo časť dane z prenájmu.

  Pokiaľ ide o daňovníka SZČO, ten si NČZD uplatní v podanom daňovom priznaní FO typ B.

  Ak je daňovníkom dôchodca, je potrebné posúdiť, či poberal alebo mu bol spätne priznaný starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok, predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, starobné dôchodkové sporenie, dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhový dôchodok alebo poberal obdobný dôchodok zo zahraničia od začiatku zdaňovacieho obdobia. Ak áno, nárok na NČZD nemá. Rovnako nemá nárok na NČZD, ak bola výška dôchodku vyššia než suma NČZD.

  Akým spôsobom sa vypočíta výška NČZD v závislosti od základu dane si pozrieme v tabuľke:

  Výška základu dane

  Výška ročnej nezdaniteľnej časti dane

  Základ dane nižší alebo rovný 92,8- násobku sumy životného minima, t.j. ako 19 936,22€

  4 511,43€

  (21-násobok životného minima), mesačne 375,95€

  Základ dane vyšší ako 92,8 – násobok sumy životného minima, t. j. ako 19 936,22 €

  9 495,486 € - 1/4 základu dane daňovníka
  (44,2 – násobok sumy životného minima – 1/4 základu dane)

  základ dane vyšší ako suma 37 981,94 €

  0€

  Životné minimum pre rok 2021 je 214,83€.

  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

  Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela (NČZD na manželku/manžela) si môže uplatniť daňovník v prípade, ak manželka (manžel) žije s daňovníkom v jednej domácnosti a splní jednu z nasledujúcich podmienok:

  • sa starala/staral v zdaňovacom období o vyživované maloleté dieťa do 3 rokov, resp. do 6 rokov (ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav) žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo
  • v príslušnom zdaňovacom období poberala/poberal peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
  • bola/bol zaradená/ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
  • sa považuje za občianku/občana so zdravotným postihnutím alebo ťažkým zdravotným postihnutím.

  Výška NČZD na manželku/manžela je vo výške 19,2-násobku životného minima, čo je pre rok 2021 vo výške 4 124,74€. Konkrétna suma NČZD na manželku/manžela závisí od základu dane daňovníka a vlastného príjmu manželky/manžela daňovníka. Do príjmu manželky/manžela sa ráta materské, ale neráta sa do nich rodičovský príspevok.

  Akým spôsobom sa vypočíta výška na manželku/manžela NČZD v závislosti od vlastného príjmu manželky si pozrieme v tabuľke: 

  Výška základu dane

  Výška vlastného príjmu manželky/manžela

  Výška ročnej nezdaniteľnej časti

  základ dane nižší alebo rovný než 176,8 – násobok sumy životného minima, t. j. 37 981,94 €

  0€

  4 124,74€

  menej než 4 124,736 €

  4 124,736 – vlastný príjem manželky
  (suma tohto rozdielu)

  rovný alebo vyšší než

  4 124,736€

  0€

  základ dane vyšší než 176,8 – násobok sumy životného minima, t. j. 37 981,94 €

  0€

  13 620,22 € - 1/4 základu dane daňovníka (rozdiel 63,4 – násobku sumy životného minima a 1/4 základu dane) alebo 0 €, ak je výsledkom výpočtu 0

  viac ako 0€

  13 620,22 € - (1/4 základu dane – vlastný príjem manželky) alebo 0 €, ak je výsledkom výpočtu 0

  TIP: Prečítajte si, ako uplatnint daňový bonus na dieťa.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi . zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na dobrovoľné dôchodkové sporenie

  Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (v skratke NČZD na dobrovoľné DDS) podľa osobitného predpisu, a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Výška tejto odpočítateľnej položky je max. 180€, pričom na jeho uplatnenie nároku je potrebné splniť podmienky:

  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníkovej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v prvom bode.

  Veľký prehľad všetkých úľav na dani nájdete v článku Veľký prehľad úľav na dani, ktoré si uplatníte v roku 2021

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  • Boli tieto informácie užitočné?
  • ÁnoNie

  Vyskúšajte si účtovný program Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami