Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Daňový bonus na dieťa: kto naňho má nárok, kedy sa vypláca a aká je výška?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Daňový bonus na dieťa: kto naňho má nárok, kedy sa vypláca a aká je výška?

Daňový bonus na dieťa: kto naňho má nárok, kedy sa vypláca a aká je výška?
Seyfor Slovensko, a.s.
23. 03. 2021
Doba čtení9 minút čítania
Líbilo se181
Daňový bonus na dieťa: kto naňho má nárok, kedy sa vypláca a aká je výška?

Obsah

  Daňový bonus je nástroj štátu, ktorý priamo ovplyvňuje čistý príjem zamestnancov alebo daňovú povinnosť podnikateľov – živnostníkov, ktorí majú vlastné deti alebo sa o ne starajú. Daňový bonus je upravený v §33 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Vplyvom pandémie a aj novelou zákona o dani z príjmov z decembra 2020 sa zmenili niektoré podmienky na jeho uplatnenie a aj jeho výška. Zhrnieme si ich v tomto článku.

  Kto má nárok na daňový bonus na dieťa?

  Daňový bonus na dieťa si uplatňuje rodič alebo osoba, ktorá má zverené dieťa do starostlivosti. Nárok má zamestnanec, resp. osoba s príjmami podľa §5 zákona o dani z príjmov (tzv. závislá činnosť) a aj podnikateľ – fyzická osoba, resp. SZČO, ktorá dosahuje príjem podľa §6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, čiže nejde iba o príjmy zo živnosti, ale aj napr. príjem z autorských honorárov, príjem znalcov a tlmočníkov, či príjem z finančného sprostredkovania.

  Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu

  Podmienkou na uplatnenie bonusu je minimálna výška zdaniteľného príjmu, ktorú daňovník počas zdaňovacieho obdobia dosiahne. Príjmy podľa §5 ALEBO podľa §6 ods. 1 a 2 musia dosiahnuť aspoň 6-násobok minimálnej mzdy platnej v danom zdaňovacom období[1], a zároveň pre SZČO platí, že nesmie vykázať daňovú stratu. Za zdaniteľné príjmy sa považujú aj príjmy dosiahnuté v zahraničí.  Daňový bonus na dieťa si uplatňuje vždy iba jeden z rodičov. Ak nárok na daňový bonus spĺňajú obidvaja z rodičov, na jeho uplatnení sa dohodnú. Ak sa tak nestane, daňový bonus si uplatnia v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

  Novelizovaním zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov[2] sa upravila definícia príjmov, ktoré sa posudzujú na získanie daňového bonusu. Definícia zákona o dani z príjmov hovorí len o zdaniteľných príjmoch, avšak zamestnanci a podnikatelia v zlej ekonomickej situácii, ktorí počas roka 2020 využili niektorú z pomocí štátu, by mohli byť touto definíciou poškodení, nakoľko tieto príspevky (okrem príspevku na nájom) nie sú zdaniteľnými príjmami.

  Konkrétne ide o príspevky z týchto pomocí:

  • príspevky poskytnuté v rámci aktívnej politiky štátu : Prvá pomoc a Prvá pomoc plus
  • dotácie pre ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle
  • pandemické nemocenské (v prípade nariadenej karantény alebo PN)
  • pandemické ošetrovné.

  Ak daňovník nedosiahol dostatočnú výšku príjmu z §5 alebo §6 ods.1 a 2 a poberal tieto, inak od dane oslobodené príjmy, môže si vyššie vymenované príspevky započítať do príjmov na posúdenie nároku na daňový bonus. V roku 2020 bolo potrebné dosiahnuť príjem z §5 alebo §6 ods. 1 a 2 vo výške 3 480€ za rok. V roku 2021 je minimálny ročný príjem na priznanie daňového bonusu 3 738€, alebo mesačný príjem 311€.

  Príklad výpočtu daňového bonusu

  Daňovník v zdaňovacom období 2020 poberal dva mesiace zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa v úhrne 1 000 €. Daňový bonus na vyživované dieťa si u tohto zamestnávateľa neuplatňoval. Okrem týchto príjmov dosiahol aj príjmy zo živnosti (§ 6 ods. 1 ZDP) v úhrne 3 262 € a vykázal z týchto príjmov základ dane. Tiež poberal pomoc od štátu v rámci programu Prvá pomoc, a to v celkovej výške 500€, ktoré správne nezahrnul zdaniteľných príjmov zo živnosti. Môže si daňovník uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa?

  Keďže daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy zo živnosti, vykázal z týchto príjmov základ dane, a vrátane príjmov z programu Prvá pomoc boli vo výške vyššej ako je 6-násobok minimálnej mzdy (pre rok 2020 je to suma 3 480 €), pri podaní daňového priznania si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa, ak sú splnené aj ostatné zákonom stanovené podmienky. Daňovník si podá daňové priznanie z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 typ B.

  Na aké dieťa je možné uplatniť daňový bonusá

  Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti pričom ide o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcu starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, alebo o dieťa druhé z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa.[3]

  Kedy vzniká nárok na daňový bonus

  Nárok na daňový bonus vzniká mesiacom, v ktorom sa dieťa narodí a zanikne dosiahnutím veku 25 rokov dieťaťa, pokiaľ sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Nárok na daňový bonus má aj daňovník, ktorý prevzal do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, na základe rozhodnutia príslušného orgánu, a to od mesiaca, v ktorom bola dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti.

  Uplatnenie daňového bonusu počas štúdií dieťaťa

  Ak dieťa študujúce na strednej škole nespraví záverečnú maturitnú skúšku v riadnom termíne, nárok na daňový bonus končí v auguste daného roka, čiže do skončenia školského roka, avšak, ak sa dieťa bude naďalej pripravovať na povolanie denným štúdiom na vysokej škole, rodič má nárok na daňový bonus aj v ďalších mesiacoch počas štúdia na vysokej škole, čo potvrdzuje dokladom o návšteve školy.

  Príklad uplatnenie daňového bonusu:

  Manželia sú rozvedení, ale žijú naďalej v spoločnej domácnosti. Dieťa bolo súdom zverené matke. Otec platí na dieťa výživné. Matka je nezamestnaná a nemôže si uplatniť daňový bonus na dieťa, preto o uplatnenie daňového bonusu požiada u svojho zamestnávateľa otec. Má otec dieťaťa nárok na daňový bonus, ak bolo dieťa zverené súdom do starostlivosti matky?

  Dieťa je zverené do starostlivosti matky, ale vo vzťahu k otcovi sa nič nemení, stále ide o jeho vlastné dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti. Ak sa rodičia dohodli na takomto uplatnení daňového bonusu, zamestnávateľ prizná otcovi daňový bonus na základe dokladu o tejto vzájomnej dohode medzi rodičmi dieťaťa.

  Ako si uplatňuje daňový bonus na dieťa zamestnanec a kedy se vyplaca

  Zamestnanec si daňový bonus uplatňuje buď u svojho zamestnávateľa v mesačnom intervale v mesačnej mzde, prípadne naraz v  ročnom zúčtovaní dane alebo podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A.

  Ak si chce zamestnanec uplatniť daňový bonus u zamestnávateľa naraz za celý rok, má povinnosť do 15. februára požiadať o ročné zúčtovanie dane a dodať poklady na uplatnenie daňového bonusu, ak tak neurobil počas roka. V prípade, že jeho mesačné príjmy neboli dostatočné na uplatnenie daňového bonusu, ale zamestnanec poberal pandemické ošetrovné alebo pandemické nemocenské, oznámi tieto príjmy zamestnávateľovi, ktorý ich zohľadní pri posudzovaní a vysporiadaní nároku na daňový bonus na dieťa. Zamestnávateľ má povinnosť vyhotoviť ročné zúčtovanie dane do 31. marca a do 31. mája má povinnosť vyplatiť zamestnancovi vypočítaný preplatok na dani a daňový bonus.

  Pokiaľ zamestnanec o ročné zúčtovanie dane do daného termínu nepožiadal, podá daňové priznanie FO typ A, v ktorom si uplatní daňový bonus na dieťa. V prípade, že daňová povinnosť bude nižšia než daňový bonus na dieťa, o vyplatenie daňového bonusu požiada daňový úrad priamo v daňovom priznaní, a to buď vyplatením na účet, ktorý uvedie do daňového priznania, alebo na svoju adresu. Prílohou daňového priznania je Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti na zdaňovacie obdobie roku 2020 od zamestnávateľa/zamestnávateľov, rodný list dieťaťa a potvrdenie o návšteve školy (podľa relevancie dokladu k veku dieťaťa). Ak bol rodný list dieťaťa na daňový úrad doručený v predchádzajúcich obdobiach, nie je potrebné ho znova priložiť ako prílohu k daňovému priznaniu.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Výška daňového bonusu – koľko je za rok 2020 a v roku 2021

  Pri spracovaní ročného zúčtovanie zamestnancov, ale aj pri podaní daňového priznania fyzickej osoby k dani z príjmov, či už typu A, ak daňové priznanie podáva zamestnanec alebo typu B, ak daňové priznanie podáva SZČO, je potrebné správne vypočítať výšku daňového bonusu, ktorý sa mení podľa veku dieťaťa. V tabuľke je uvedená výška daňového bonusu podľa veku a platnej legislatívy.

  Obdobie platnosti legislatívy do veku 6 rokov od veku 6 rokov
  do veku 25 rokov
  od 6 do 15 rokov od 15 do 25 rokov
  1.1.2020 – 31.12.2020 45,44€ 22,72€
  1.1.2021 – 30.6.2021 46,44€ 23,22€
  1.7.2021 – 31.12.2021,
  prípadne do zmeny legislatívy
  46,44€ 39,47€ 23,22€

  Výška daňového bonusu pre dieťa, ktoré dovŕši hranicu 6 rokov alebo 15 rokov, sa v uvedenej sume uplatní naposledy v tom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši príslušný vek. Napríklad: dieťa narodené 23.5.2015 dosiahne vek 6 rokov máji 2021 a rodič si uplatní daňový bonus vo výške 46,44€ naposledy v mesiaci máj.

  Zamestnávatelia musia pozorne sledovať všetky zmeny zákonov, aby ich vedeli správne uplatniť pri výpočte miezd svojich zamestnancov. Veľkou pomocou je účtovný systém, ktorý tieto zmeny aplikuje v správnom čase. Jedným z takýchto účtovných systémov s modulom mzdovej agendy je systém Money S3 alebo Money S4, ktoré po zadaní údajov do mzdovej agendy zamestnanca prepočítavajú nárok na daňový bonus  a jeho výšku podľa dokumentov poskytnutých zamestnancom. Prostredníctvom služby Aktualizácia majú zamestnávatelia k dispozícii vždy aktualizované účtovné softvéry Money S3 a aj Money S4 podľa platnej legislatívy.

   

  [1] Minimálna mzda v roku 2020 bola 580€ mesačne, v roku 2021 je to 623€ mesačne.

  [2] §24aa zákona č. 67/2020 Z. z.

  [3] §33 ods.2 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.