Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Ročné zúčtovanie dane alebo čo musí zamestnanec priniesť zamestnávateľovi?
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Ročné zúčtovanie dane alebo čo musí zamestnanec priniesť zamestnávateľovi?

Ročné zúčtovanie dane alebo čo musí zamestnanec priniesť zamestnávateľovi?
Seyfor Slovensko, a.s.
17. 05. 2023
Doba čtení3 minúty čítania
Líbilo se11
Ročné zúčtovanie dane alebo čo musí zamestnanec priniesť zamestnávateľovi?

Obsah

  Pre zamestnanca, ktorý má iba príjem zo závislej činnosti, je vždy výhodné požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie ročného zúčtovania dane za predchádzajúci kalendárny rok, avšak musí včas predložiť príslušné doklady. Zamestnanec tým pádom nemusí podávať sám daňové priznanie.

  Legislatívny rámec

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej iba ZDP).

  Ročné zúčtovanie dane

  V prípade, že zamestnanec nemá podľa ZDP povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb alebo ho nechce podať dobrovoľne, môže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane (ďalej iba RZD) za predchádzajúci rok.

  Lehoty pre zamestnanca

  Zamestnanec, ktorý poberal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania), môže najneskôr do 15. februára požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov.

  Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane možno podať:  v písomnej v listinnej forme (osobne, poštou, kuriérom), alebo v elektronickej forme – emailom, ak sa zamestnanec na tejto forme komunikácie predtým so zamestnávateľom dohodol.

  Zároveň je zamestnanec v rovnakom termíne povinný predložiť zamestnávateľovi, ktorého požiadal o RZD aj príslušné doklady. Zamestnanec, ktorý mal viacerých zamestnávateľov musí predložiť doklady o príjmoch za uplynulé zdaňovacie obdobie od všetkých predchádzajúcich zamestnávateľov (Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. za zdaňovacie obdobie roka 2022). Ak zamestnávateľ tieto doklady nepredloží, zamestnávateľ nie je povinný mu RZD vyhotoviť.

  Lehoty pre zamestnávateľa

  Ak zamestnávateľ obdrží všetky potrebné doklady k RZD, je zamestnávateľ povinný urobiť RZD do 31.3. nasledujúceho roka. Následne zamestnancovi doručí do 15.4. potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania 2%, resp. 3% z dane vybraným neziskovým organizáciám, ktoré sú zapísané v zozname prijímateľov podielu na dani a do 30.4. doručiť doklad o vykonaní RZD zamestnancovi.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Uplatniteľné nároky v RZD

  V RZD si zamestnanec môže uplatniť nároky, ku ktorým je potrebné doložiť nasledovné doklady.

  Nárok na uplatnenie v RZD

  Doklad

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

  Nepredkladá – nárok zo ZDP, iba v prípade, že na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberal niektorý z dôchodkov – predkladá rozhodnutie o dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku

  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

  Sobášny list a doklady o príjme manžela/manželky podľa druhu príjmu: rodný list dieťaťa ak sa stará o dieťa do 3 rokov alebo právoplatné rozhodnutie o dieťati zvereného do starostlivosti, potvrdenie o poberaní príspevku na opatrovanie, potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie, rozhodnutie o invalidite zo Sociálnej poisťovne

  Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

  Potvrdenie o zaplatení príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, resp. výpis z osobného účtu sporiteľa vystavený
  doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

  Daňový bonus na dieťa

  kópia rodného listu dieťaťa, alebo potvrdením o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom

  Daňový bonus na zaplatené úroky

  potvrdenie vystavené veriteľom (bankou) a v žiadosti o ročné zúčtovanie podpísať čestné vyhlásenie o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu.

  Zamestnanecká prémia

  čestným vyhlásením o tom, že spĺňa podmienky uvedené v § 32a ods. 1. ZDP

  Viac informácií o ročnom zúčtovaní dane nájdete v článku Ako požiadať o ročné zúčtovania preddavkov na daň.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.