Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Zdaňovanie príjmov z kryptomien (virtuálnych mien) v roku 2024
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Zdaňovanie príjmov z kryptomien (virtuálnych mien) v roku 2024

Zdaňovanie príjmov z kryptomien (virtuálnych mien) v roku 2024
Norbert Seneši
22. 12. 2023
Doba čtení10 minút čítania
Líbilo se4
Zdaňovanie príjmov z kryptomien (virtuálnych mien) v roku 2024

Obsah

  Žiadna z avizovaných zmien v zdaňovaní príjmov súvisiacich s predajom alebo použitím kryptomien (virtuálnych mien) od roku 2024 nenastane. Nová vláda príslušný zákon, ktorým sa v tomto smere mali zmeny začať realizovať, zrušila ešte pred tým, než nadobudol účinnosť. Ako sa teda budú príjmy z kryptomien v roku 2024 zdaňovať?

  Kedy dochádza k zdaniteľnému príjmu v súvislosti s kryptomenami

  Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) tak pre fyzické osoby – nepodnikateľov, ako aj pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby platí, že dani z príjmov podlieha iba tzv. „predaj virtuálnej meny“.

  Na prvý pohľad sa môže zdať, že daň z príjmov sa platí len vtedy, keď niekto kryptomenu predá za peniaze, ale obsah tohto spojenia je širší. Predajom virtuálnej meny sa rozumie výmena virtuálnej meny za majetok, výmena virtuálnej meny za poskytnutie služby, výmena virtuálnej meny za inú virtuálnu menu alebo odplatný prevod virtuálnej meny. Uvedené znamená, že dani z príjmov bude podliehať nielen to, ak nejakým spôsobom nadobudnutú virtuálnu menu predáte za peniaze. Daň z príjmov zaplatíte aj vtedy, keď si za virtuálnu menu niečo kúpite, resp. ňou za niečo zaplatíte.

  Pre podnikateľov i nepodnikateľov je teda pri zdaňovaní kryptomien dôležité to, že k zdaniteľným príjmom a daňovým výdavkom dochádza vo všeobecnosti až pri predaji alebo výmene virtuálnych mien za majetok, službu alebo inú kryptomenu. To platí bez ohľadu na to, akým spôsobom bola kryptomena nadobudnutá, teda či bola získaná kúpou, ťažbou, výmenou za niečo a podobne. Keď sa trhová cena virtuálnej meny pohybuje smerom nahor alebo nadol, nedochádza tým k žiadnym príjmom alebo výdavkom, ktoré by mali mať vplyv na základ dane z príjmov. Čiže ak niekto virtuálnu menu len „drží“ na svojom obchodnom účte alebo v kryptopeňaženke a prípadne aj jej hodnota niekoľkonásobne narástla, nie je potrebné ešte žiaden príjem zdaňovať. K momentu zdanenia dôjde až pri predaji alebo použití kryptomeny.

  Príklad: Fyzická osoba – nepodnikateľ si na kryptomenovej burze kúpila 1 Bitcoin za 10 000 eur. V priebehu niekoľkých rokov jeho hodnota na burze narástla až na viac než 50 000 eur. Nárast hodnoty virtuálnej meny sa nepovažoval za zdaniteľný príjem, ktorý by táto fyzická osoba musela zdaniť. Neskôr si však za 0,02 Bitcoinu v internetovom obchode kúpila mobilný telefón. Až v tomto momente nastal tzv. „predaj virtuálnej meny“, pretože nastala jej výmena za majetok.

  Ako stanoviť príjem a výdavok v súvislosti s virtuálnymi menami

  Ako bolo uvedené, k príjmu v súvislosti s virtuálnymi menami dochádza až v tom momente, keď dôjde ich predaju za odplatu alebo k ich výmene za majetok, službu či inú kryptomenu. V prípade predaja virtuálnej meny za odplatu (peniaze) je výška príjmu zrejmá – je to suma eur alebo suma cudzej meny prepočítanej na eurá. V prípade výmeny virtuálnej meny za majetok, službu alebo inú virtuálnu menu sa výška príjmu oceňuje reálnou hodnotou kryptomeny ku dňu jej výmeny.

  Pri definícii reálnej hodnoty virtuálnej meny zákon o dani z príjmov odkazuje na zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa neho reálna hodnota virtuálnej meny je trhová cena v deň ocenenia zistená spôsobom určeným fyzickou osobou alebo právnickou osobou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. V priebehu toho istého kalendárneho alebo hospodárskeho roka sa má používať rovnaký spôsob určenia reálnej hodnoty pre tú istú virtuálnu menu. V tomto smere je dôležité upriamiť pozornosť na to, čo sa rozumie trhovou cenou.

  Trhovou cenou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je:

  • záverečná cena vyhlásená na burze za predpokladu, že trh s príslušným majetkom, ktorý burza organizuje, je aktívnym trhom (ak sa s majetkom neobchoduje na tuzemskej burze, ale obchoduje sa s ním na zahraničných regulovaných verejných trhoch, rozumie sa trhovou cenou záverečná cena vyhlásená na rozhodujúcom regulovanom trhu), alebo
  • najpočetnejšia cena ponuky, alebo ak táto nie je reprezentatívna, medián cien ponúk na inom aktívnom trhu v deň ocenenia, ak nie je možné použiť ocenenie podľa prvého bodu.

  V súvislosti s kryptomenami je potrebné dôsledne zvážiť, akým spôsobom sa trhová cena určí. Dôvodom je to, že s kryptomenami sa na slovenskej burze neobchoduje a vtedy má prísť na rad zahraničný regulovaný verejný trh, ale kryptomenové burzy regulované nie sú, resp. ich regulácia je v čase písania tohto príspevku ešte len v procese príprav. V tom prípade by sa mala trhová cena určiť podľa druhého vyššie uvedeného bodu.

  Daň z príjmov z kryptomien platíte z príjmov od ktorých odpočítate výdavky, teda zo základu dane z príjmov a preto si k príjmom z virtuálnej meny môžete priradiť aj výdavky, ktoré ste na ich dosiahnutie preukázateľne vynaložili. Ich vyčíslenie bude závisieť od spôsobu nadobudnutia virtuálnej meny. Napríklad pri kryptomene nadobudnutej kúpou to bude zaplatená obstarávacia cena vrátane súvisiacich poplatkov a pri vyťaženej kryptomene to budú výdavky na s tým súvisiacu spotrebovanú elektrickú energiu. Prípadne, ak ste kryptomenu získali výmenou za nejaký majetok alebo službu, použijete na ocenenie výdavku jej reálnu hodnotu ku dňu výmeny.

  Príklad: Fyzická osoba – nepodnikateľ si na kryptomenovej burze kúpila 1 Bitcoin za 10 000 eur. Neskôr ho vymenila za motorové vozidlo, čím došlo k príjmu z predaja virtuálnej meny. Aby mohla oceniť príjem, ktorý jej vznikol, musí zistiť reálnu hodnotu (trhovú cenu) tohto 1 Bitcoinu ku dňu jeho výmeny za motorové vozidlo. Tá bola vo výške 15 000 eur. Ako výdavok si k tomuto príjmu uplatní obstarávaciu cenu 10 000 eur a v konečnom dôsledku zdaní príjem 5 000 eur.

  Pre fyzické osoby – podnikateľov, ako aj pre nepodnikateľov a právnické osoby naďalej platí, že v súvislosti s kryptomenami si je možné výdavky uplatniť najviac do výšky príjmov. Pri virtuálnych menách jednoducho nie je možné vykázať stratu.

  Zdaňovanie kryptomien pre fyzické osoby – nepodnikateľov

  Príjmy z predaja virtuálnych mien sú u fyzických osôb – nepodnikateľov zahrňované medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Nemožno pri nich vykázať daňovú stratu a zdaňujú sa podaním daňového priznania fyzickej osoby typ B.

  Základ dane z ostatných príjmov sa zahŕňa do spoločného základu dane spolu s príjmami zo závislej činnosti, z prenájmu nehnuteľností a z použitia umeleckého diela a umeleckého výkonu. Z tohto spoločného základu dane z príjmov sa platí 19 % daň z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima platného k začiatku zdaňovacieho obdobia vrátane (za rok 2024 je to suma 47 537,98 eura) a 25 % daň z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok životného minima platného k začiatku zdaňovacieho obdobia.

  Okrem toho, základ dane z príjmov z ostatných príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov je aj vymeriavacím základom pre zdravotné poistenie. Preto zo základu dane z príjmov z predaja virtuálnej meny (prípadne aj z iných druhov ostatných príjmov) fyzická osoba – nepodnikateľ po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia zaplatí aj 15 % zdravotné poistenie.

  Toto zdravotné poistenie zaplatí až po podaní daňového priznania (na základe neho mu bude výška zdravotného poistenia vypočítaná). Zdravotné poistenie zaplatené z príjmov z predaja virtuálnej meny (resp. z ostatných príjmov všeobecne) je aj daňovým výdavkom k týmto príjmom. Môžete si vybrať dve možnosti, ako ho do daňového priznania zahrniete. Buď ho zahrniete ešte do príslušného roka podaním dodatočného daňového priznania za rok, v ktorom k predaju virtuálnej meny došlo, alebo ak je to pre vás výhodnejšie, zahrniete zaplatené zdravotné poistenie do daňových výdavkov až v riadnom daňovom priznaní podanom za rok, v ktorom ste ho zaplatili.

  Fyzická osoba – nepodnikateľ si na príjmy z virtuálnych mien nemôže uplatniť žiadne oslobodenie.

  Príklad: Fyzická osoba – nepodnikateľ si na kryptomenovej burze kúpila 1 Bitcoin za 10 000 eur. V roku 2024 ho predala za 30 000 eur. Po skončení roka musí tento príjem zdaniť v daňovom priznaní fyzickej osoby typ B. V jeho príslušnej časti k príjmom podľa § 8 zákona o dani z príjmov uvedie v riadku pre príjmy z predaja virtuálnej meny v stĺpci príjmy sumu 30 000 eur a v stĺpci výdavky sumu 10 000 eur. V konečnom dôsledku tak zdaní sumu 20 000 eur. Zdravotné poistenie vo výške 3 000 eur (15 % z 20 000 eur), ktoré bude musieť z príjmov z predaja kryptomien po vykonaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia na jeseň 2024 zaplatiť, si uplatní ako daňový výdavok k príjmom z predaja kryptomien. A to buď podaním dodatočného daňového priznania za rok 2024 alebo ho uvedie ako daňový výdavok k príjmom z predaja kryptomien v daňovom priznaní podanom za rok 2025 (ak takéto príjmy aspoň vo výške 3 000 eur bude mať aj v tomto roku, pretože inak sa jej oplatí ísť prvou možnosťou, nakoľko stratu z ostatných príjmov nie je možné vykázať).

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Zdaňovanie kryptomien pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby

  Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia (ak majú kryptomeny zahrnuté v obchodnom majetku) zdaňujú príjmy z predaja virtuálnych mien v súlade so svojimi účtovnými a daňovými postupmi podľa toho, či si uplatňujú paušálne výdavky, vedú daňovú evidenciu, jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Aj u nich tiež platí, že k zdaneniu príjmov z virtuálnych mien dochádza až pri odplatnom prevode virtuálnej meny (predaji za peniaze) alebo výmene virtuálnej meny za majetok, za poskytnutie služby alebo za inú kryptomenu.

  Kryptomeny sú u podnikateľov totižto chápané ako špecifický krátkodobý finančný majetok, u ktorého k príjmom (výnosom) a výdavkom (nákladom) dochádza predovšetkým až pri jeho predaji alebo výmene. U daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva sa pri virtuálnej mene nadobudnutej kúpou nezahŕňa do základu dane z príjmov ani suma (podľa charakteru účtovaná ako náklad alebo výnos) rozdielu medzi reálnou hodnotou a obstarávacou cenou.

  Rovnako ako nepodnikateľom, tak ani podnikateľom neumožňuje zákon o dani z príjmov pri virtuálnych menách dosiahnuť daňovú stratu. Výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien virtuálnych mien sa uznajú maximálne do výšky úhrnu príjmov (výnosov) z ich predaja. Na účely dane z príjmov je vstupnou cenou virtuálnej meny nadobudnutej kúpou obstarávacia cena a reálna hodnota je vstupnou cenou virtuálnej meny vtedy, ak bola virtuálna mena nadobudnutá výmenou za inú virtuálnu menu. Ak sa na daňové účely oceňuje majetok alebo služba nadobudnuté výmenou za kryptomenu (čiže majetok alebo služba kúpené za virtuálnu menu), ich vstupná cena sa určí ako reálna hodnota kryptomeny ku dňu výmeny.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.