Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Úmrtie fyzickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Úmrtie fyzickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov

Úmrtie fyzickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov
Seyfor Slovensko, a.s.
09. 02. 2022
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se3
Úmrtie fyzickej osoby z pohľadu zákona o dani z príjmov

Obsah

  Ako povedal Benjamin Franklin: „Na tomto svete nie je nič isté, iba smrť a platenie daní.“ Aj takto možno s trochou nadhľadu zhrnúť obsah nasledujúceho článku, v ktorom upozorníme na základné aspekty daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v prípade úmrtia človeka. Premetom tohto článku nebudú ostatné dane podľa slovenskej legislatívy.

  Pri úmrtí fyzickej osoby je nutné z hľadiska dane z príjmov fyzických osôb riešiť tieto základní otázky:

  • Vzniká povinnosť podať/podávať daňové priznanie za zomrelého?
  • Kto bude daňové priznanie podávať?
  • V akých lehotách a za aké obdobie budú daňové priznanie podávané?

  Povinnosť podať/podávať daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb

  Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za zomrelého daňovníka podáva daňové priznanie za príslušnú časť roka dedič. Ak je dedičov viac, dedičia sa dohodnú, kto podá daňové priznanie. Pokiaľ sa dediči nedohodnú na tom, kto podá daňové priznanie, dediča povinného podať daňové priznanie za zosnulého daňovníka určí správca dane.

  Daňové priznanie sa podáva v lehote do troch kalendárnych mesiacov po smrti daňovníka, pričom správca dane má možnosť lehotu na podávanie daňového priznania predĺžiť na základe žiadosti dediča. Žiadosť o predĺženie lehoty musí byť správcovi dane predložená najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

  Daňové priznanie za zomrelého daňovníka nemusí podávať len dedič, môže to byť aj osoba, na ktorú prechádzajú peňažné nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 Zákonníka práce, nakoľko tieto jeho smrťou nezanikajú, ale prechádzajú postupne priamo na jeho manžela/manželku, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti (iba v prípade ak takýchto osôb niet, sa peňažné nároky stávajú predmetom dedičstva).

  Dedič alebo osoba, na ktorú prechádzajú peňažné nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 Zákonníka práce, zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie, aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomrelého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné daňové priznanie.

  Finančné riaditeľstvo SR vypracovalo odpovede na najčastejšie otázky, z ktorých vyberáme:

  Podanie DP za zomrelého za predchádzajúce a bežné zdaňovacie obdobie

  Otázka:
  Daňovník, ktorý dosahoval príjmy zo závislej činnosti a z prenájmu nehnuteľnosti, zomrel vo februári 2021. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2020 ešte nepodal. Môže dedič podať jedno daňové priznanie za rok 2021, v ktorom vysporiada  daňovú povinnosť za rok 2020 a 2021?

  Odpoveď
  Ak daňovník pred svojím úmrtím mal povinnosť podať daňové priznanie za rok 2020, dedič je povinný podať v lehote do 3 mesiacov po úmrtí daňovníka jednak daňové priznanie za rok 2020, a tiež  daňové priznanie za pomernú časť roka 2021.

  Podanie DP za zomrelého za bežné zdaňovacie obdobie

  Otázka:
  Daňovník, ktorý dosahoval príjmy zo závislej činnosti a z prenájmu nehnuteľnosti, zomrel  5.6.2021. V akej lehote je dedič povinný podať daňové priznanie za rok 2021 za zomretého daňovníka?

  Odpoveď
  Daňové priznanie sa podáva v lehote do troch kalendárnych mesiacov po smrti daňovníka, to znamená najneskôr do 5.9.2021.

  Kto podpisuje daňové priznanie

  Otázka:
  Daňovníkovi zomrela manželka, ktorá dosahovala príjmy zo závislej činnosti. Dedič – manžel podáva za manželku daňové priznanie do troch mesiacov po jej úmrtí. Kto podpíše toto daňové priznanie?

  Odpoveď
  Daňové priznanie za zomrelého daňovníka podáva a podpisuje dedič.

  TIP: Prečítajte si viac informácií o povinnosti podať daňové priznanie.

  Podpis daňové priznanie

  Otázka:
  Kde sa v daňovom priznaní podávanom za zomrelého daňovníka sa vyznačí skutočnosť, že daňové priznanie podáva dedič?

  Odpoveď
  V II. oddiely daňového priznania k dani z príjmov sa uvádzajú údaje o dedičovi, ktorý za zomrelého daňovníka podáva daňové priznanie.

  Prílohy k DP

  Otázka:
  Je potrebné priložiť k daňovému priznaniu podávanému za zomrelého daňovníka úmrtný list?

  Odpoveď
  Úmrtný list nie je prílohou daňového priznania podávaného za zomrelého daňovníka.

  Príjem vyplatený zamestnancovi po jeho úmrtí

  Otázka:
  Zamestnanec zomrel v r. 2020, manželka podala daňové priznanie za rok 2020. V roku 2021 boli manželke (dedičovi) vyplatené odmeny za rok 2020 prislúchajúce zomrelému zamestnancovi. Čo má urobiť?

  Odpoveď
  Dedič uvedený v § 49 ods. 4 zákona o dani z príjmov alebo osoba, na ktorú prešlo právo na príjmy zo závislej činnosti po zomrelom podľa § 35 Zákonníka práce, má povinnosť podať daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie za zomrelého za to zdaňovacie obdobie, v ktorom zamestnanec zomrel, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období boli zamestnávateľom tieto príjmy zo závislej činnosti po zomrelom reálne vyplatené. Ak  manželka dostala vyplatené príjmy zo závislej činnosti po zomrelom manželovi od jeho bývalého zamestnávateľa v roku 2021, má podať dodatočné daňové priznanie za zomrelého manžela za rok 2020, t. j. za rok, v ktorom manžel zomrel (ak bolo podané daňové priznanie za rok 2020).

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

  Daňové priznanie je povinný podať dedič do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. Ak je viac dedičov, daňové priznanie podáva, ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel.

  Záver

  Vyššie uvedený článok si kladie za cieľ iba upozorniť na základnú súvislosť z hľadiska dani z príjmov fyzických osôb v prípade úmrtia, najmä vo väzbe na osobu spravujúcu pozostalosť, lehoty podaní daňových priznaní a obdobia, za ktoré sa daňové priznania zostavujú.

  S podaním daňového priznania vám pomôže Money S3. Vyskúšajte si program na účtovníctvo zadarmo.

   

  Autorom článku je Ing. Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.