Reklamačný poriadok spoločnosti Solitea Slovensko, a.s.

Tento reklamačný poriadok v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, a zákonom č. 250/2007 Z. z., O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení (ďalej len „Zákon“), upravuje postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií tovaru, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, ktorým je spoločnosť Solitea Slovensko, a.s., so sídlom Bratislava, Plynárenská 7/C, PSČ 821 09, IČO 36 2373 37, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I., oddiel Sa, vložka 2969/B. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho (ďalej len „Spotrebiteľ“) zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie“), alebo ak ide o rozpor s kúpnou zmluvou.

Reklamačný poriadok sa uplatní len v prípade, ak bola uzavretá kúpna zmluva medzi Predávajúcim na strane jednej a Spotrebiteľom na strane druhej. Definície pojmov „Predávajúci“ a „Spotrebiteľ“ sú uvedené v všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Solitea Slovensko, a.s..

Na žiadosť Spotrebiteľa je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad o zakúpení veci (faktúru) obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Záručný list musí obsahovať obchodné meno, IČO a sídlo predávajúceho. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.

Záručná lehota začína plynúť prevzatím Tovaru Spotrebiteľom. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovar začína plynúť nová záručná doba.

Reklamáciu uplatňuje Spotrebiteľ v záručnej dobe, a to u Predávajúceho, kde chybný tovar zakúpil. Ak je v záručnom liste pre účely záručných opráv tovaru určený podnikateľ odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Tieto informácie možno prípadne nájsť v dokumente, ktorý nahrádza záručný list.

Spotrebiteľ je oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na dotaz Spotrebiteľa.

O uplatnenej reklamácii spíše predávajúci sa Spotrebiteľom reklamačný protokol.

Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje, a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie. ¨

Reklamáciu je Spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení nedostatku.

K reklamovanému Tovar musí byť priložený príslušný doklad o jeho nákupe (účtenka, faktúra), príp. záručný list, ak bol vydaný. Bez týchto dokladov nebude Tovar prevzatý a bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

Spotrebiteľ je povinný predložiť k reklamácii Tovar čistý a hygienicky bez nedostatkov – pokiaľ nebude táto podmienka splnená, je predávajúci oprávnený reklamovaný Tovar k reklamačnému konaniu neprevziať.

K reklamácii nebude prijatý Tovar viditeľne poškodený, nevhodne zabalený alebo poškodený neodborným zásahom, alebo používaním v rozpore s dokumentáciou. U Tovaru opravovaného výmenou komponentov rozhoduje o uznaní Reklamácie dodatočne výrobca podľa typu a charakteru poškodenia meneného dielu.

Reklamácia vrátane odstránenia nedostatku musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci sa Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Plynutie lehoty pre vybavenie reklamácií je pozastavené v prípade, že Predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od Spotrebiteľa v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Spotrebiteľom.

Ak sa nedostatok prejaví v prvých 6 mesiacoch od prevzatia tovaru, má sa za to, že nedostatok existoval už v čase prevzatia tovaru, pokiaľ sa nepreukáže opak, či to neodporuje povahe veci. V takom prípade má Spotrebiteľ právo voľby riešiť odstrániteľný nedostatok buď výmenou veci za bezchybnú, alebo jej opravou. Nie je takýto postup možný, môže Spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má Spotrebiteľ právo na jej bezplatné, riadne a včasné odstránenie. Ak to nie je vzhľadom k povahe nedostatku neúmerné, môže Spotrebiteľ požadovať výmenu veci, alebo, ak sa týka nedostatok len súčasti veci, výmenu súčasti. Nie je takýto postup možný, môže Spotrebiteľ žiadať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. Odstrániteľný nedostatok je taký, pri ktorého oprave neutrpí reklamovaný tovar na vzhľade a funkčnosti.

Ak ide o nedostatok neodstrániteľný, ktorý bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez nedostatku, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nárok na výmenu Tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy má Spotrebiteľ tiež pri opakovanej reklamácii rovnakého nedostatku po jej oprave alebo pri výskyte väčšieho počtu chýb. Neodstrániteľný nedostatok je taký, ktorý nemožno v stanovenej lehote odstrániť tak, aby výrobok neutrpel na funkčnosti a vzhľadu.

Pri neodstrániteľnej chybe, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu zakúpeného Tovar, môže Spotrebiteľ, ak nepožaduje výmenu veci, požadovať zľavu, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je účinné okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu, ak sú splnené všetky Zákonom stanovené podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. V prípade zrušenia zmluvy z dôvodu uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za nedostatky vracia Spotrebiteľ plnenia, ktoré mu poskytol Predávajúci, len v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Spotrebiteľovi prevodom na bankový účet, ktorý Spotrebiteľ za týmto účelom oznámi, alebo odovzdaná v hotovosti na pokladni v sídle Predávajúceho alebo na niektorej z jeho prevádzok.

Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, si Spotrebiteľ vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého Tovar, a to vrátane všetkého príslušenstva, a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Náklady na prepravu na miesto reklamácie hradí Spotrebiteľ, dopravu späť hradí pri oprávnenej reklamácii Predávajúci.

Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného Tovaru.

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Spotrebiteľa je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených nedostatkoch a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní Tovar v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

Pozáručné opravy budú vykonané na základe písomnej objednávky Spotrebiteľa, a to za cenu určenú podľa rozsahu poškodenia a spôsobu vykonania opravy.

Naša stránka využíva súbory cookies, aby sme Vám uľahčili používanie webu pri budúcich návštevách. Ukladanie súborov cookies môžete kedykoľvek odmietnuť v nastavení Vášho webového prehliadača. Viac informácií..

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close