Zmeny a novinky Money S3 verzie 12.100

Solitea, a.s. | 18. 01. 2012

Tento dokument popisuje všetky novinky, odstránené problémy a rozdiely medzi verziou 12.050 (v distribúcii od 21.12.2011) a verziou 12.100 (v distribúcii od 23.1.2012)[toc]

Úhrady faktúr platobnou kartou

Nastavenie pokladnice pre platbu platobnou kartou

Pripravili sme nový aparát pre evidenciu platieb kartou. Platby platobnou kartou je teraz možné zadávať nielen ako platidlo na skladových predajkách, ale pre ostatné účely (napr. úhrady prijatých aj vystavených faktúr platobnou kartou, platby PHM..) je možné využiť pokladničné doklady so špeciálnym druhom pokladnice.

V menu Nástroje /Zoznamy / Bankové účty a pokladnice si teraz môžete založiť pokladnicu s druhom „platby platobnou kartou“ (pozri obrázok).

Zoznam pokladničných dokladov

Pri tejto pokladnici sa nenastavuje počiatočný stav, príjem alebo výdaj z takejto pokladnice neovplyvňuje stav hotovosti v tlačových zostavách a prehľadoch. Všetky pokladnice, ktoré ste používali doteraz sú označené ako „hotovostné“.

Na úhradu faktúry, ktorú zákazník zaplatil platobnou kartou alebo aj platbu realizovanú vašou firemnou platobnou kartou vystavíte priamo príjmový alebo výdajový pokladničný doklad (rovnako ako pri platbách v hotovosti). V menu Účtovníctvo /Pokladnica /Pokladničné doklady sú od verzie 12.100 viditeľné dve záložky – Hotovostné dokladyPlatby kartou.

Záložka Hotovostné doklady obsahuje bežné hotovostné doklady (na ktorých je použitá hotovostná pokladnica). Príjmové a výdavkové doklady, ktoré reprezentujú platby kartou zadávate v záložke Platby kartou (pozri obrázok).

UPOZORNENIE: Podľa toho, v ktorej záložke sa nachádzate sú dostupné na pokladničných dokladoch aj pokladnice, ktoré môžete použiť – v záložke Hotovostné doklady sú k dispozícii iba hotovostné pokladnice, v záložke Platby kartou iba pokladnice, na ktorých je tento druh nastavený.

Nový aparát zjednodušuje najmä v jednoduchom účtovníctve aj evidenciu bežných výdajov zaplatených platobnou kartou.

PRÍKLAD: Podnikateľ, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, zaplatil za PHM 50 € platobnou kartou.

Postup zaúčtovania jednotlivých operácii: Zúčtovanie platby kartou pri uskutočnení platby

 1. V zozname pokladničných dokladov / záložka  Platby platobnou kartou je potrebné vytvoriť Výdajový pokladničný doklad na sumu 50 € (predkontácia s účtovným pohybom VRÉŽIA – réžijné výdavky)
 2. V zozname pokladničných dokladov / záložka Platby platobnou kartou je potrebné vytvoriť Príjmový pokladničný doklad na sumu 50 € (predkontácia s účtovným pohybom P PRIEBPOL – prevod z priebežných položiek

Takto je zabezpečené  zaevidovanie platby kartou  v peňažnom denníku v čase uskutočnenia platby (zaúčtovanie priebežných položiek a druhové členenie výdajov).
Príjem na účet sa už zaúčtuje štandardne na základe výpisu z účtu – výdajovým bankovým dokladom (predkontácia V PRIEBPOL – prevod na priebežné položky)

Hromadné zasielanie výplatných lístkov e-mailom

 • Do zoznamu miezd pribudla nová funkcia, ktorá podporuje hromadné odosielanie výplatných lístkov e-mailom vo formáte PDF, ktorú spustíte pomocou tlačidla „Odoslanie výplatného lístku emailom vo formáte PDF".Tlačidlom máte možnosť zaslať Výplatný lístok pre označené mzdy e-mailom. Pred vlastným odoslaním sa Vám zobrazí vzore-mailovej správy, ktorej text je možné upravovať. Pre odoslanie výplatného lístku je potrebné na Karte zamestnanca nastaviť e-mailovú adresu(Karta zamestnanca/Osobné údaje) a PIN (Karta zamestnanca/Mzdy/Výplatný lístok). PIN je možné generovať príp. použiť vlastnú číselnú hodnotu. V zozname Zamestnanci je možné pomocou tlačidla „odoslať  PIN“ odoslať PIN na jednotlivé e-mailové adresy zamestnancov.

Zaslanie výplatnej pásky zamestnancovi

PIN na otvorenie výplatnej pásky

Nový vzor daňového priznania k DPH

 • Pripravili sme nový formulár daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, ktorý je platný za obdobie od 1.1.2012. K dispozícii je v menu Účtovníctvo / Tlačové zostavy /Priznanie k DPH pod pomenovaním DPHv12_1.frm.  Doplnili sme originálne tlačivo daňového priznania, vrátane Potvrdenia o podaní. Pre elektronické podanie daňového priznania môžete využiť upravený export na daňový portál vo formáte xml. Tento môžete spustiť priamo z nastavenia tlače formuláru daňového priznania tlačidlom Export.

Prepojenie s dochádzkovými systémami

 • Od verzie 12.100 je v Money S3 aparát pre komunikáciu s dochádzkovými systémami vo formáte XML. Nová funkcia umožňuje export identifikačných údajov zamestnancov a import neprítomností a pracovného fondu z dochádzkového systému do spracovávaných miezd. Nastavenie pre dochádzkové systémy sa uskutoční v menu Nástroje /Nastavenie /Externé aplikácie pomocou voľby aplikácie „Dochádzkový systém“.

Nový vzor Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2011

 • Aktualizovali sme Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2011, tak aby bolo v súlade s odporúčaným tlačivom MFSR.

Účtovníctvo

 • Ak upravujete hodnoty účtovných výkazov a potrebujete takto upravený výkaz vytlačiť a zároveň aj exportovať, nemusíte úpravy robiť dvakrát. Po vytlačení účtovného výkazu sa program vráti na kartu Editácie vypočítaných hodnôt účtovného výkazu pred tlačou (exportom), kde zostanú uložené uskutočnené zmeny.
 • Položky príkazov na úhradu sú teraz viditeľné v samostatnom zozname v menu Účtovníctvo /Banka. Tento zoznam slúži hlavne na tlač položiek alebo ich export do Excelu pre rôzne kontrolingové výstupy, či ďalšie spracovanie.

Polozky príkazov na úhradu

 • Zaviedli sme jednotný postup úhrady dokladov so zápornou sumou zostávajúcou k úhrade. Napríklad vyúčtovacia vystavená faktúra, kde je fakturovaná suma nižšia ako je už zaplatená záloha, sa teraz dá jednoducho uhradiť výdajovým bankovým alebo pokladničným dokladom. S týmto spôsobom uhrádzania počítajú všetky funkcie programu pracujúce s úhradami dokladov ako je aparát vzájomných zápočtov, spárovanie úhrad pri importu bankových výpisov, zostava Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu atď.
 • V zozname podaní priznania k DPH je po novom možné pomocou tlačidla „Záznamová povinnosť“ vytlačiť kompletný, resp. rozdielový zoznam dokladov, ktoré do daného podania priznania k DPH vstúpili.

Zoznam dokladov

 • Ak je vytvorený vzájomný zápočet cez menu Účtovníctvo / interné doklady – tlačidlo vzájomné zápočty, program do položiek vygenerovaných interných dokladov vyplní na základe IČO aj názov firmy.
 • Pri zrušení záznamu v účtovnom denníku sa nezmazal dátum plnenia DPH, teraz sa dátum plnenia DPH v tomto prípade zo zrušeného záznamu zaúčtovania maže, rovnako ako napr. dátum vystavenia.Rozdielový zoznam dokladov medzi jednotlivými súhrnnými výkazmi sa tvoril na základe pôvodného súhrnného výkazu bez zohľadnenia prípadnej editácie hodnôt vstupujúcich do súhrnného výkazu v sprievodcovi tlačou súhrnného výkazu. Teraz sa už pri generovaní rozdielového zoznamu aj porovnáva aktuálny stav s predchádzajúcim stavom po editácii v sprievodcovi tlačou.

Fakturácia

 • Pri ukladaní zálohových faktúr bez položiek po ich editácii mohlo dochádzať niekedy k zbytočnému hláseniu „Dátum vybaviť najskôr nesmie byť menší ako dátum vystavenia“. Táto kontrola sa už na zálohových faktúrach bez položiek nepoužíva.

Adresár

 • Do programu bola v zozname adresára doprogramovaná funkcia prepojenia so službou CreditCheck, ktorá rovnako ako služba Cribis zaisťuje jednoduchý prehľad o miere bezpečnosti obchodovania s obchodnými partnermi. Vizualizovaná je rovnakým spôsobom ako Cribis, tzv. semafórom v zozname adresára.

Sklady

 • Pri prvom kopírovaní karty zásoby mohlo dôjsť ku skopírovaniu poznámok na záložke „rozšírený popis“ z inej karty zásoby. Teraz sa vždy kopírujú tieto poznámky zo správnej karty zásob.
 • Pri dodatočnom pridávaní komponentov do výrobku mimo základnú definíciu výrobku priamo pri vystavovaní výrobky pokúšal čerpať pridávaný komponent vždy z rovnakého skladu, na ktorom bol naskladňovaný aj vyrábaný výrobok. Teraz sa takto dodatočne pridávaný komponent čerpá zo skladu, z ktorého bol vybraný.
 • Pri prevode zásoby zo skladu A do skladu B dochádzalo k tomu, že na cieľovom sklade na zásobe nebol viditeľný skladový pohyb.
 • Tlač skladových kariet teraz funguje aj v prípade, že sú zapnuté skladové skupiny.

Objednávky

 • V prijatej objednávke a vystavenej zálohovej faktúre bola zmenená logika počtu merných jednotiek zásob s evidenciou výrobných čísel. Používateľ nie je povinný výrobné číslo vybrať zo zoznamu, pričom ako východzí počet merných jednotiek je 1. V situácii, keď používateľ vyberie výrobné číslo, tak sa počet merných jednotiek nenavýši o 1 tak ako doteraz, ale zostáva rovnaký, k navýšeniu dochádza až s ďalším výrobným číslom

Mzdy

 • Pri tlači Vyúčtovania zdravotného poistenia je teraz možné vybrať pre každú zdravotnú poisťovňu východzí formulár. Pre automatické priradenie východzieho formulára stačí zadať číslo zdravotnej poisťovne do poľa Kód partnera na Karte adresára.

Ostatné

 • Všetky zoznamy, v ktorých je možné triediť podľa zvoleného indexu je možné triediť vzostupne aj zostupne.

Triedenie podľa PLU

 • Do tlačových formulárov pre tlač faktúr, skladových dokladov, objednávok a servisných dokladov je možné vložiť premennú pre tlač pečiatky. Vo vybraných dodávaných tlačových formulároch vzhľad 2010 je táto premenná už vložená. Pečiatku je podobne ako logo možné nastaviť pre všetkých používateľov v menu Nástroje / Nastavenie /Agenda na záložke „Logo/Pečiatka“ a pre jednotlivých používateľov v menu Nástroje /Nastavenie /Prístupové práva pomocou tlačidla „Pečiatka“. Pečiatku je možné do nastavenia vložiť buď zo systémovej schránky alebo načítať zo súboru bmp alebo wmf.

Vloženie pečiatky do programu Money S3

 • Do karty prístupových práv bola doprogramovaná funkcia povolenia alebo zakázania výberu sadzby DPH priamo na hlavičkách všetkých dokladov. Túto funkciu majú po upgrade na verziu 12.100 automaticky všetci používatelia povolenú.
 • Výmena dát medzi centrálou a klientom teraz podporuje aj bankové doklady.
 • Komunikácia s iDokladom bola rozšírená o odoslanie informácie o úhrade faktúry z Money S3 do iDokladu.
 • Výmena dát medzi centrálou a klientom teraz podporuje aj bankové doklady.
 • Inštalačný program Money S3 od verzie 12.100 vytvára výnimky v antivírusovom programe AVG. Týmto je zabezpečená bezproblémová práca s programom najmä pri sieťovej prevádzke, keď dochádzalo k blokovaniu komunikácie.
 • V S3 Kase je možné pomocou prepínača „Neupozorňovať na dosiahnutie min. limitu zásob“ v menu Nastavenie / Používateľská konfigurácia vypnúť upozorňovanie na prekročenie nastaveného minimálneho množstva zásoby pri predaji pomocou S3 Kasy. Toto nastavenie platí iba pre S3 Kasu.
 • Pri voľbe „vypísať text kódu“ v tlačovej premennej Čiarový kód (v dokladoch so skladovými položžkami) sa užž správne zobrazuje text čiarového kódu typu Code 128 a EAN 13 pod obrázkom čiarového kódu.
 • Po preuložení dokladu (faktúry vystavené, faktúry prijaté, skladové a objednávkové doklady) sa nemení pole „Vystavil“. V tomto poli aj pri zmene na dokladoch zostáva pôvodný používateľ, ktorý tento doklad vystavil.
 • Fakturácia servisu sa teraz ponúka automaticky ak je servis označený ako pozáručný. Používateľ môže generovať fakturáciu servisu ručne aj záručného, program ale tento variant automaticky neponúkne.
 • Pre zadanie celkovej zľavy za doklad v S3 Kase sa výška celkovej zľavy neukladala do vytváranej predajky, aj keď na položkách predajky zľava uvedená bola. Celková zľava za doklad sa ukladá aj na predajky vystavené pomocou S3 Kasy.
 • Na značku elektronického podpisu pri podpisovaní exportu tlače do formátu pdf sa zmestí viac znakov.
 • Na karte dokladu Oprava (modul Servis) sme zmenili kontaktné údaje na „Dodávateľ“, rovnako tak aj tlačovom formulári dokladu.
 • Pri pridávaní súborov pripojených dokumentov k záznamom v Money S3 sa už správne zobrazujú súbory aj v režimoch „ikony“ a „podrobnosti“.
 • Skratka Alt+F1 pre skrytie a zobrazenie panela navigátora je znova funkčná.
 • Odinštalácia programu bola optimalizovaná tak, aby po odstránení programu nezostával v zozname programov záznam o jeho prítomnosti.
 • Ak používate popisné parametre zásoby (sú povolené pri module E-shop konektor), upravili sme ukladanie tak, aby bolo možné zadať popis parametra na viac ako 255 znakov.
 • Niektoré typy klávesnicových čítačiek čiarových kódov chybne načítali čiarové kódy obsahujúce číslo 7.
 • Účtovníctvo / Tlačové zostavy / Prehľadové zostavy – Prenos tabuľky so zdrojovými dátami pre generovanie grafu cez schránku do Excelu opäť funguje.
 • Tlačové náhľady je teraz možné stránkovať kolieskom myši.
 • V niektorých prípadoch sa pridané kódy k hlavnej licencii načítali až po zhruba 5 minútach od štartu programu. Prídavné kódy sa už načítajú vždy ihneď pri spustení programu.
 • Boli tieto informácie užitočné?
 • ÁnoNie

Najhľadanejšie

Money S3 Money S4 Money S5

Obľúbené články