Dane / Majetkové dane/Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel treba podať do 31. Januára 2014
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel treba podať do 31. Januára 2014

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel treba podať do 31. Januára 2014
Seyfor Slovensko, a.s.
16. 01. 2014
Doba čtení14 minút čítania
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel treba podať do 31. Januára 2014

Viete, že ak ste platiteľmi DPH musíte podať elektronicky aj daňové priznania k dani z motorových vozidiel ? Prinášame Vám stručný prehľadk dani z motorových vozidiel pripravený v spolupráci s vydavateľstvom Verlag Dashöfer. 

Podľa § 90 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z.n.p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) daňovník dane z motorových vozidiel je v zákonom stanovenej lehote povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Daňové priznanie sa podáva za zdaňovacie obdobie a to najneskôr do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia (za zdaňovacie obdobie r. 2013 sa daňové priznanie podáva v januári 2014 – najneskôr do 31. januára).

Upozornenie: Vyššie uvedené neplatí v prípade, ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, zrušuje sa likvidáciou, ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, alebo ak daňovník zomrel. V týchto prípadoch sa inak sa určuje zdaňovacie obdobie, sú iné lehoty na podanie daňového priznania, daňové priznanie podáva iná zákonom stanovená osoba – v týchto prípadoch sa uplatňuje osobitná úprava podľa § 90 ods. 3 až 6 zákona o miestnych daniach.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva miestne príslušnému správcovi dane (miestne príslušnému daňovému úradu) a v lehote na jeho podanie je potrebné zaplatiť aj daň.

Prislúchajúce vzory k dani z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2013
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2013
Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2013

Fyzická osoba v daňovom priznaní uvedie:

 • meno, priezvisko, titul,
 • dodatok obchodného mena (ak takýto má),
 • adresu trvalého pobytu,
 • rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo (ak ho má pridelené),
 • dátum narodenia
 • a vyplní všetky údaje podľa daňového priznania.

Právnická osoba v daňovom priznaní uvedie:

 • obchodné meno alebo názov,
 • daňové identifikačné číslo,
 • sídlo
 • a vyplní všetky údaje podľa daňového priznania.

Poznámka: Osobné údaje, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní, sú chránené v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z.z. v z.n.p.).

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 660 eur platí počas zdaňovacieho obdobia preddavky na daň a následne celoročnú daň vyrovná v lehote na podanie daňového priznania. Ak daň vypočítaná v daňovom priznaní je vyššia ako zaplatené preddavky, vzniknutý rozdiel daňovník zaplatí v lehote na podanie daňového priznania. Ak zaplatené preddavky sú vyššie ako daň vypočítaná v daňovom priznaní, správca dane so vzniknutým daňovým preplatkom nakladá v súlade s daňovým poriadkom (§ 79 vo väzbe na § 55) – tzn. vzniknutý daňový preplatok sa použije napríklad na úhradu daňového nedoplatku daňovníka, splatného preddavku na daň (vždy s najstarším dátumom splatnosti v čase vzniku preplatku); ak existuje viacero daňových nedoplatkov, splatných preddavkov na daň a nedoplatkov na iných platbách s rovnakým dátumom splatnosti, preplatok na dani sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne; ak preplatok takto nemožno použiť, správca dane ho môže použiť na kompenzáciu daňového nedoplatku, splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách, ktoré má daňovník u iného správcu dane (daňového úradu alebo colného úradu, nie obce). O takomto použití preplatku na dani z motorových vozidiel správca dane daňovníka vždy písomne upovedomí.

Ak daňový preplatok vyššie uvedenými spôsobmi použiť nemožno, správca dane ho na základežiadosti daňovníka:

 • preúčtuje na daňovú pohľadávku alebo ešte nesplatný preddavok na daň,
 • v zákonom stanovenej lehote daňovníkovi vráti (najskôr až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania a najneskôr do 40 dní odo dňa jeho vzniku). Treba však pripomenúť, že  daňový preplatok sa vracia iba v tom prípade, ak je väčší ako päť eur; daňový preplatok nemožno vrátiť vtedy, ak už zaniklo právo vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Ak správca dane žiadosti o vrátenie preplatku vyhovie v plnom rozsahu, rozhodnutie nevydáva.

Tlačivá daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2013 sú už v tlačenej podobe daňovníkom k dispozícii na každom daňovom úrade. Podať daňové priznanie na týchto tlačivách však môžu iba tí daňovníci dane z motorových vozidiel, ktorí nie sú platiteľmi DPH. Tí daňovníci dane z motorových vozidiel, ktorí sú zároveň aj platiteľmi DPH, už musia podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v elektronickej podobe (platitelia DPH sú od 1.1.2014 povinní podávať svoje podania daňovému úradu a colnému úradu výhradne elektronicky – okrem príloh), a to prostredníctvom nového portálu finančnej správy. Lehota na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2013 končí 31. januára 2014.

PoznámkaVzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2013 bol ustanovený opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. septembra 2012 č. MF/021314/2012-722. Toto opatrenie, samotný vzor daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie boli zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2012.

Pri spracovávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie r. 2013 je potrebné rešpektovať zmeny, ktoré vyplynuli z ostatných noviel zákona o miestnych daniach (najmä zo zákona č. 460/2011 Z.z.) a ktoré majú za následok určité rozdiely pri spracovaní daňového priznania za r. 2013 v porovnaní s daňovým priznaním za r. 2012.

Tieto zmeny sa týkajú najmä:

 • predmetu dane (§ 84),
 • osoby daňovníka (§ 85),
 • oslobodenia od dane a zníženia dane (§ 86),
 • vzniku a zániku daňovej povinnosti (§ 89),
 • podávania daňových priznaní za daňovníkov zrušených likvidáciou, bez likvidácie, daňovníkov, na ktorých bol vyhlásený konkurz a za zomrelého daňovníka – § 90.

Predmet dane z motorových vozidiel

Podľa právnej úpravy platnej pre zdaňovacie obdobie r. 2013 predmetom dane z motorových vozidiel v r. 2013 bolo motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O (ďalej len „vozidlo“):

 • ktoré v r. 2013 bolo evidované v SR a
 • ktoré sa v r. 2013 používalo na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov (ďalej len „podnikanie“).

Predmetom dane z motorových vozidiel v r. 2013 nebolo vozidlo:

 • používané na skúšobné jazdy, ktoré v r. 2013 malo pridelené zvláštne evidenčné číslo (podľa § 127 zákona o cestnej premávke),
 • určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II bolo označené ako špeciálne vozidlo (podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách).

Teda predmetom dane z motorových vozidiel v r. 2013 bolo len to vozidlo, ktoré bolo evidované v SR – bez ohľadu na to, či sa používalo na podnikanie na území SR alebo mimo územia SR. To vozidlo, ktoré malo pridelené evidenčné číslo v zahraničí (zahraničné evidenčné číslo), nepodlieha dani z motorových vozidiel, a to ani vtedy, keď sa používalo na podnikanie na území SR.

Príklad

Spoločnosť DELTA, s.r.o. v roku 2013 používala na podnikanie na území ČR osobné motorové vozidlo, ktoré bolo evidované v SR. Toto vozidlo v zdaňovacom období r. 2013 je predmetom dane z motorových vozidiel, lebo v r. 2013 bolo evidované v SR.

POZNÁMKA: Ak by spoločnosť DELTA používala takéto vozidlo v zdaňovacom období r. 2012 – teda vozidlo evidované na území SR by používala na podnikanie na území ČR – toto vozidlo by v zdaňovacom období r. 2012 nebolo predmetom dane, pretože sa používalo na podnikanie mimo územia SR.

Daňovník dane z motorových vozidiel

Podľa právnej úpravy platnej pre zdaňovacie obdobie r. 2013 v r. 2013 daňovníkom dane z motorových vozidiel bola fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo ich organizačná zložka zapísaná do obchodného registra, ktorá:

 • bola ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II (ďalej len „osvedčenie“); ak ide o prenájom vozidla bez predkupného práva, daňovníkom bola osoba, ktorá bola zapísaná v osvedčení ako vlastník,
 • používala vozidlo, v osvedčení ktorého bola ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla, alebo osoba, ktorá nepoužívala vozidlo na podnikanie.

Daňovníkom:

 • bol tiež zamestnávateľ – v prípade, ak vyplácal cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla; to neplatí, ak zamestnávateľom je VUC, do rozpočtu ktorého plynie daň z motorových vozidiel,
 • bola aj stála prevádzkareň alebo iná organizačná zložka osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí.

V porovnaní so zdaňovacím obdobím r. 2012 bol pre r. 2013 z § 85 vypustený daňovník používajúci na podnikanie vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba s trvalým pobytom alebo sídlom v zahraničí [pôvodný § 85 ods. 1 písm. d)]. Táto zmena zákona bola realizovaná zákonom č. 460/2011 Z.z. v nadväznosti na nové vymedzenie  predmetu dane z motorových vozidiel (predmetom dane je iba vozidlo evidované v SR, vozidlo evidované mimo územia SR nie je predmetom tuzemskej dane z motorových vozidiel). Došlo tiež k úprave podmienok, pri splnení ktorých daňovníkom dane z motorových vozidiel je zamestnávateľ [§ 85 ods. 2 písm. a)]; teda v zdaňovacom období r. 2013 zamestnávateľ bol daňovníkom ak za použitie vozidla na pracovné cesty vyplácal zamestnancovi cestovné náhrady – a to bez ohľadu na skutočnosť, či zamestnanec bol alebo nebol držiteľom tohto vozidla. POZNÁMKA: Podľa právnej úpravy platnej pre zdaňovacie obdobie r. 2012 zamestnávateľ bol daňovníkom vtedy, ak vyplácal zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, držiteľom ktorého bol zamestnanec.

Príklad

Spoločnosť DELTA, s.r.o. v r. 2013 vyplácala svojmu zamestnancovi p. Jánovi Krovnému cestovné náhrady za použitie súkromného motorového vozidla na pracovné cesty. V dokladoch tohto vozidla bola ako držiteľ zapísaná manželka p. Krovného – teda p. Anna Krovná. Predmetné vozidlo v zdaňovacom období r. 2013 podlieha dani z motorových vozidiel.

POZNÁMKA: Spoločnosť DELTA vyplácala svojmu zamestnancovi p. Jánovi Krovnému cestovné náhrady za použitie toho istého súkromného motorového vozidla na pracovné cesty už aj v zdaňovacom období r. 2012 (v dokladoch vozidla bola ako držiteľ zapísaná p. Krovná). V zdaňovacom období r. 2012 však spoločnosť DELTA z titulu použitia tohto vozidla na pracovnú cestu nebola daňovníkom dane z motorových vozidiel, pretože šlo o osobné motorové vozidlo, v dokladoch ktorého bola ako držiteľ zapísaná manželka zamestnanca (nie zamestnanec).

Oslobodenie od dane a zníženie dane

Podľa § 86 ods. 2 a ods. 4 zákona o miestnych daniach VUC môže vo všeobecne záväznom nariadení znížiť daň na nižšie uvedené vozidlá, resp. môže tieto vozidlá oslobodiť od dane. Ide o vozidlá používané:

 • ako vozidlá záchrannej zdravotnej služby, vozidlá banskej záchrannej služby, vozidlá horskej záchrannej služby, vozidlá leteckej záchrannej služby a vozidlá požiarnej ochrany,
 • ako vozidlá pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme,
 • ako vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe,
 • na podnikanie, ktoré spĺňajú limity úrovne EURO 3, EURO 4, EURO 5, EURO 6 a EEV.

Novelou zákona o miestnych daniach, ktorá bola realizovaná zákonom č. 460/2011 Z.z. sa už pre zdaňovacie obdobie r. 2013 rozšírila fakultatívna možnosť zníženia dane alebo oslobodenia od dane o vozidlá s limitom úrovne EEV a EURO 6 [§ 86 ods. 2 písm. d) a ods. 4]. Toto zníženie dane alebo oslobodenie od dane si daňovník uplatňuje v daňovom priznaní (poznámka: ak dôjde k súbehu znížení dane, uplatní sa to zníženie, ktoré je pre daňovníka výhodnejšie).

Príklad

Spoločnosť DELTA, s. r. o. v zdaňovacom období r. 2013 používala na podnikanie vozidlo, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 6. Pre rok 2013 VUC v súlade s novelizovaným § 86 zákona o miestnych daniach vo svojom VZN znížila daň na vozidlá spĺňajúce limity úrovne Euro 6 a EEV. Preto si spoločnosť DELTA v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie r. 2013 uplatní zníženie dane na vozidlo, ktoré spĺňa limity úrovne EURO 6 a ktoré používala v r. 2013 na podnikanie (poznámka: ak by spoločnosť DELTA takéto vozidlo používala na podnikanie už v r. 2012, zníženie dane za zdaňovacie obdobie r. 2012 si nemohla uplatniť).

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Od 1.1.2013 platí, že daňová povinnosť:

 • vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie; okrem právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie – daňová povinnosť právnemu nástupcovi vzniká dňom nasledujúcim po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie,
 • zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Teda pre vznik a zánik daňovej povinnosti v zdaňovacom období r. 2013 je rozhodujúci deň, ktorým sa vozidlo začalo alebo prestalo používať na podnikanie.

Upozornenie: Ak daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia r. 2013 vznikla alebo zanikla daňová povinnosť, zaplatí za toto zdaňovacie obdobie pomernú časť dane za príslušné vozidlo. Túto pomernú časť vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie alebo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme. Daňovník je povinný pomernú časť dane zaplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

Poznámka: Od 1.1.2013 daňovník už nemá oznamovaciu povinnosť pri vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel, oznamovaciu povinnosť má iba pri zániku daňovej povinnosti.

Osobitná úprava pri podávaní daňového priznania

Pre zdaňovacie obdobie r. 2013 (a roky nasledujúce) platí osobitná úprava pri podávaní daňového priznania (§ 90):

1.    daňovníkom:

 • ktorý sa zrušuje bez likvidácie  – zdaňovacie obdobie začína 1. januárom a končí sa dňom, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, daňové priznanie podáva právny nástupca v lehote do 1 mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia; v tejto lehote je splatná aj daň,
 • ktorý sa zrušuje likvidáciou – zdaňovacie obdobie sa začína 1. januárom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu vstupu daňovníka do likvidácie, daňové priznanie podáva likvidátor do 1 mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia; v tejto lehote je daň splatná,
 • na ktorého bol vyhlásený konkurz – zdaňovacie obdobie sa začína 1. januárom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu, daňové priznanie podáva správca v konkurznom konaní a to v lehote do 1 mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia ; v tejto lehote je splatná aj daň (poznámka: ak by vozidlo bolo naďalej predmetom dane aj počas konkurzu, daňové priznanie tiež podáva správca v konkurznom konaní),

2. pri úmrtí daňovníka – ak daňovník zomriedaňové priznanie je povinný podať dedič alebo podľa dohody jeden z dedičov (ak sa dedičia nedohodnú, správca dane určí kto podá daňové priznanie). Daňové priznanie sa podáva do 3 mesiacov odo dňa právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve; v tejto lehote je splatná aj daň.

Ing. Blažej Bulák, Ing. Beáta Buláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Boli informácie v článku užitočné?

Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

Áno
Nie
Vyzkoušejte si účetní program Money S3

Vyskúšajte si účtovný program
Money S3

Zadarmo a so všetkými funkciami

Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo
Zavrieť reklamu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.