Dane / Daň z pridanej hodnoty/Na čo si dať pozor pri dodaní tovaru do iného členského státu
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Na čo si dať pozor pri dodaní tovaru do iného členského státu

Na čo si dať pozor pri dodaní tovaru do iného členského státu
Seyfor Slovensko, a.s.
16. 08. 2021
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se14
Na čo si dať pozor pri dodaní tovaru do iného členského státu

Obsah

  Aj keď sa nám môže zdať, že máme zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH (ďalej len ZDPH) aspoň v niektorých oblastiach zažitý, domnievame sa, že nebude na škodu zmieniť niektoré situácie pri dodaní tovaru do iného členského štátu, pri ktorých môže dôjsť ku chybnej aplikácii ZDPH.

  A) Miesto dodania tovaru

  Správne určenie miesta dodania tovaru do iného členského štátu je základnou podmienkou na správnu aplikáciu ZDPH a určenie, ktorou legislatívou sa bude daný obchod riadiť.

  Ak vynecháme špeciálne ustanovenia, ktoré riešia miesto dodania energií, predaj tovaru na diaľku, nadobudnutie tovaru z iného členského štátu a pri dovoze tovaru, tak pre nami skúmanú problematiku sú zásadné tieto alternatívy:

  • pokiaľ je tovar dodaný bez odoslania alebo prepravy, je miestom dodania tovaru miesto, kde sa tovar nachádza v čase dodania tovaru,
  • pokiaľ je dodanie tovaru uskutočnené s prepravou, je miestom dodania tovaru miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava začala,
  • ak je tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou, za miesto dodania tovaru sa považuje miesto, kde je tovar inštalovaný alebo zmontovaný.

  B) Dodanie tovaru do iného členského štátu

  Za dodanie tovaru sa podľa ZDPH rozumie prevod práva nakladať s tovarom ako vlastník.

  Dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu je vždy spojené s prepravou tovaru. Miesto dodania tovaru sa určí podľa § 13 ods. 1 písm. a) ZDPH. Ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, miestom dodania je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať. V nadväznosti na uvedené miestom dodania tovaru pri dodaní tovaru do iného členského štátu je tuzemsko.

  V praxi sa niekedy zabúda na to, že za dodanie tovaru za protihodnotu sa na pre účely ZDPH považuje aj premiestnenie tovaru do iného členského štátu. Premiestnenie tovaru do iného členského štátu znamená, že tovar je fyzicky prepravený do iného členského štátu bez zmeny vlastníctva tovaru. Premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby do iného členského štátu na účely jej podnikania je oslobodené od dane vtedy, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre DPH v tuzemsku a rovnako je identifikovaná pre DPH v členskom štáte, do ktorého tovar premiestňuje. V členskom štáte, do ktorého platiteľ dane premiestňuje tovar oslobodený od dane, je povinný zdaniť nadobudnutie tovaru, keďže je v tomto členskom štáte osobou povinnou platiť daň z nadobudnutia tovaru.

  C) Deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia

  Pri dodaní tovaru sa zdaniteľné plnenie považuje za uskutočnené:

  1. pri predaji podľa kúpnej zmluvy dňom dodania – okamih prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník,
  2. dňom prevzatia v ostatných prípadoch.

  D) Oslobodenie pri dodaní tovaru do iného členského štátu

  O oslobodení dodania tovaru do iného členského štátu s oslobodením hovorí §43 ZDHP. Aby bolo dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodené od DPH, musia byť splnené všetky podmienky:

  1. dodávateľ tovaru je platiteľom dane v tuzemsku,
  2. odberateľ tovaru je identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte a tovar objedná pod svojim identifikačným číslom pre DPH prideleným v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sa začalo odoslanie alebo preprava tovaru, pričom ale nemusí ísť o identifikačné číslo pre DPH pridelené v členskom štáte skončenia odoslania alebo prepravy tovaru,
  3. odberateľ oznámil dodávateľovi identifikačné číslo pre DPH pridelené v inom členskom štáte (môže byť aj oznámené e-mailom)
  4. došlo k prevodu práva nakladať s tovarom ako vlastník (C-409/04 Teleos)
  5. tovar sa v rámci konkrétneho zmluvného vzťahu fyzicky prepravuje z tuzemska do iného členského štátu, pričom odoslanie alebo prepravu tovaru vykonáva buď predávajúci alebo kupujúci,
  6. musí ísť o odplatný obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom.

  Relatívne ľahko je možné vysporiadať sa s podmienkou oznámenia IČ DPH odberateľa o registrácii v inom členskom štáte prostredníctvom systému VIES, aj keď je vhodné mať dokument o jeho oznámení priamo od odberateľa, napr. prostredníctvom objednávky, na ktorej je uvedené IČ DPH, pod ktorým si odberateľ v inom členskom štáte tovar objednáva.

  Pri podmienke prepravy tovaru z tuzemska to iného členského štátu je jednoznačne najjednoduchšie doložiť doklady o preprave, ak prepravu uskutočňuje dodávateľ. Disponuje napr. prepravným dokladom alebo dokladom o úhrade prepravy.

  V prípade, že dopravu zariaďuje odberateľ alebo ju zabezpečí odberateľ inou osobou, mal by mať dodávateľ k doloženiu nároku na oslobodenie dodania tovaru od DPH doklad o preprave (CMR), prípadne dodací list, a to najneskôr do uplynutia šiestich mesiacov po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru.

  Na príklade si ukážeme, aký je postup, ak dodávateľ nedisponuje dokladom o preprave tovaru dodaného do iného členského štátu:

  Slovenský platiteľ dane uzatvoril kúpnu zmluvu na dodanie tovaru s poľským podnikateľom identifikovaným pre DPH v Poľskej republike. Prepravca, ktorý vykonal prepravu na účet odberateľa, tovar prevzal v sklade dodávateľa a prepravil z tuzemska do Poľskej republiky 20.7.2021. Dodávateľ vyhotovil faktúru na dodanie tovaru 20.7.2021. Daňová povinnosť podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH vzniká dňom vyhotovenia faktúry, t.j.20.7.2021. Platiteľ dane vykázal dodanie tovaru do Poľskej republiky oslobodené od dane v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie júl 2021 a v súhrnnom výkaze podanom za júl 2021. Odberateľ nepredložil platiteľovi doklad o preprave tovaru do Poľskej republiky do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru, t. j. do 31.1.2022. Keďže do 31.1.2022 platiteľ dane nemal prepravný doklad o preprave tovaru do Poľskej republiky, vykáže dodanie tovaru podliehajúce príslušnej sadzbe DPH v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie január 2022.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Príklad, kedy nepôjde o dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením:

  Slovenský platiteľ dane si kúpil počítač v januári 2021 v hodnote 1 800 eur, ktorý používal na účely podnikania v tuzemsku a uplatnil si odpočítanie dane. V júni 2021 daroval počítač neziskovej organizácii v Čechách, ktorá je registrovaná pre DPH, pričom mu oznámila toto svoje IČ DPH pridelené v Českej republike. Odoslanie počítača do Čiech zabezpečil slovenský platiteľ dane. Môže platiteľ dane uplatniť oslobodenie od dane pri tomto tovare?

  V prípade dodania tovaru do iného členského štátu oslobodeného od dane musí ísť o odplatný obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom a o dodaní tovaru musí byť vyhotovená faktúra. Keďže platiteľ dane dodal bezodplatne tovar do iného členského štátu osobe identifikovanej pre DPH a daň pri tomto tovare bola čiastočne alebo úplne odpočítaná, nesplní podmienky na oslobodenie od dane podľa § 43 ZDPH. Bezodplatné dodanie tovaru do iného členského štátu osobe identifikovanej pre DPH podlieha dani z pridanej hodnoty a základ dane sa určí podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH.

  Ďalšou podmienkou pre oslobodenie od DPH pri dodaní tovaru do iného členského štátu je uvedenie tohto obchodu daňového priznania z DPH a v súhrnnom výkaze. Pokiaľ nie je tento obchod uvedený v súhrnnom výkaze alebo sú v súhrnnom výkaze uvedené nesprávne údaje, potom nemôže ísť o oslobodenie od DPH.

  Z uvedených príkladov vyplýva, že je mimoriadne dôležité venovať náležitú pozornosť nielen dodacím podmienkam tovaru dodaného do iného členského štátu, ale aj ďalším okolnostiam obchodu, aby bolo možné preukázať nárok na oslobodenie od DPH.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.