Dane / Daň z pridanej hodnoty/Oprava základu dane a výška DPH
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Oprava základu dane a výška DPH

Oprava základu dane a výška DPH
Seyfor Slovensko, a.s.
02. 11. 2021
Doba čtení6 minút čítania
Líbilo se4
Oprava základu dane a výška DPH

Obsah

  Aj napriek tomu, že sa väčšina platiteľov dane z pridanej hodnoty vo svojej praxi stretla s opravnými daňovými dokladmi (ľudovo povedané dobropisy alebo ťarchopisy), a to už v pozícii príjemcu plnenia alebo poskytovateľa plnenia, dá sa povedať, že nie vždy je používanie týchto dokladov bezproblémové.

  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „ZDPH“), rozlišuje niekoľko spôsobov opravy základu dane  a opravou dane z pridanej hodnoty, a zároveň zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve hovorí, kedy je potrebné vykonať opravu účtovného zápisu.

  Oprava základu dane a dane z pridanej hodnoty – §25 ZDPH

  Opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku (keď je povinnosť platiť daň v tuzemsku) upravuje § 25 ods. 1 – 3 a ods. 6 zákona o DPH. Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví, ak dôjde k:

  1. úplnému alebo čiastočnému zrušeniu dodávky tovaru alebo služby, alebo ak dôjde k úplnému alebo čiastočnému vráteniu dodávky tovaru,
  2. zníženiu ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti. Ide napr. o poskytnutie rôznych zliav, bonusov, množstevných rabatov poskytnutých po vzniku daňovej povinnosti v závislosti od splnenia dohodnutých zmluvných podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim,
  3. zvýšeniu ceny tovaru alebo služby.

  Rozdiel medzi pôvodným základom dane a pôvodne priznanou daňou a opraveným základom dane a opravenou daňou sa vykazuje v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol vyhotovený doklad o oprave základu dane, čiže oprava základu dane sa neuvádza v dodatočnom daňovom priznaní. Uvedené platí, pre prípady, keď je povinný platiť daň dodávateľ.

  V prípadoch, keď je povinný platiť daň príjemca tovaru alebo služby sa oprava uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane. Ak sa pri oprave základu  dane nevyhotovuje doklad o oprave základu dane, uvedie sa rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nastala skutočnosť, ktorá má za následok opravu základu dane.

  Oprava základu dane pri nezaplatení protihodnoty – §25a ZDPH

  S účinnosťou od 1. januára 2021 sa zaviedla možnosť opravy základu dane v prípade dodania tovaru alebo služby, ak platiteľovi dane uskutočňujúcemu tieto dodania nebolo úplne alebo čiastočne zaplatené zo strany odberateľa a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Oprava základu dane podľa § 25a zákona o DPH sa vzťahuje na odplatné dodania tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku, v cene ktorých bola platiteľom dane uplatnená daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH.

  Ustanovenie § 25a ods. 2 zákona o DPH vymedzuje kedy a v akom rozsahu sa na účely zákona o DPH pohľadávka stáva nevymožiteľnou. Na účely opravy základu dane platiteľ musí zohľadniť akúkoľvek platbu od dlžníka alebo inej osoby za dodaný tovar alebo službu, ak ju platiteľ dane príjme po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky.

  Obdobie na opravu základu dane začne plynúť platiteľovi dane posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná a skončí uplynutím troch rokov od tohto dňa. V § 25a ods. 5 sú uvedené prípady kedy sa prerušuje plynutie uvedenej lehoty z dôvodu, aby oprava základu dane nebola znemožnená márnym uplynutím lehoty ešte predtým ako sa pohľadávka platiteľa dane stane nevymožiteľnou.

  Finančné riaditeľstvo SR vydalo Metodický pokyn k oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby podľa § 25a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Oprava základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu EÚ

  Ak si nadobúdateľ tovaru v tuzemsku z iného členského štátu – platiteľ dane, odpočítal daň na vstupe a neskôr obdrží doklad o oprave základu dane od dodávateľa z iného členského štátu identifikovaného pre daň v inom členskom štáte, je povinný v zmysle § 53 ods. 1 zákona o DPH opraviť odpočítanú daň.

  Ak platiteľ doklad o oprave základu nedostane do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH, ktorá má za následok zníženie základu dane, opraví odpočítanú daň v zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH.

  Storno, resp. oprava faktúry – §71, ods. 2 ZDPH

  Uveďme si príklad, kedy je možné postupovať podľa §71 ods. 2 ZDPH, ktorý hovorí, že za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. Faktúrou podľa prvej vety nie je opravný doklad podľa § 25a.

  Príklad: Firma je platiteľ DPH a stalo sa, že odberateľovi bola omylom dvakrát vystavená tá istá faktúra (faktúry majú rôzne číslo a dátumy, obsah je rovnaký), čiže tá druhá faktúra vôbec nemala byť – je to duplicita a odberateľovi druhú faktúru ani neodoslala. Ako má platiteľ postupovať? Má vystaviť dobropis k nesprávnej faktúre alebo stornovať nesprávnu faktúru a následne ju ani neuvádzať v priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze?

  Riešenie: Z pohľadu DPH je storno alebo dobropis opravnou faktúrou. V uvedenom prípade platiteľ dane v oznámení, ktoré je opravnou faktúrou, keďže sa vzťahuje na pôvodnú faktúru, musí uviesť poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

  Ak platiteľ dane priznal daňovú povinnosť v jednom plnení dvakrát, pričom daňová povinnosť mala vzniknúť len raz, môže na základe vyhotovenej opravnej faktúry (storna pôvodnej faktúry) opraviť odvedenú daň na základe podania dodatočného daňového priznania k daňovému priznaniu za zdaňovacie obdobie, v ktorom priznal duplicitnú DPH. Zároveň platí, že dodávateľ, platiteľ dane, uvedie údaje z vyhotovenej opravnej faktúry v časti C.1. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom opravnú faktúru (storno) vyhotovil. V danom prípade sa dodatočný kontrolný výkaz nepodáva. 

  Ak faktúra bola duplicitne vystavená v zdaňovacom období, za ktoré ešte nebolo podané daňové priznanie, pričom druhá faktúra nebola zaslaná odberateľovi, druhý doklad do DPH záznamov vôbec nemusí ísť. Účtovná jednotka si duplicitnú faktúru a jej storno (lebo z pohľadu účtovníctva o storno ide) založí do svojich dokladov podľa podmienok stanovených v  internej smernici. 

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Kedy nejde o opravu základu dane

  Dobropis alebo ťarchopis nie je možné vystaviť v prípadoch, ak pôvodná faktúra neobsahovala správne údaje, ako napr. nesprávne uvedené množstvo tovaru, či rozsah dodanej služby. V prípade, ak daňovník urobí chybu pri vystavení faktúry, pričom nejde o dôvody, pri ktorých je možné vystaviť dobropis, resp. ťarchopis, je nutné, aby pôvodná faktúra bola opravená, a to v súlade s § 34 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

  Oprava sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave. Oprava v účtovnom zázname nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva.

  S opravou základu dane vám pomôže účtovný softvér. Vyskúšajte si program na účtovníckej Money S3 zadarmo.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.