Dane / Daň z pridanej hodnoty/Sadzby DPH na Slovensku od roku 2023
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Sadzby DPH na Slovensku od roku 2023

Sadzby DPH na Slovensku od roku 2023
Norbert Seneši
10. 04. 2023
Doba čtení12 minút čítania
Líbilo se12
Sadzby DPH na Slovensku od roku 2023

Obsah

  Počnúc 1. januárom 2023 dochádza k výrazným zmenám v sadzbách dane z pridanej hodnoty na Slovensku. Kým doposiaľ sa používali len dve sadzby DPH – jedna základná a jedna znížená – od roku 2023 k nim pribudla aj druhá znížená sadzba DPH. Zároveň sa rozšíril aj okruh služieb, na ktoré sa vzťahuje prvá znížená sadzba DPH.

  Tri sadzby DPH na tovary a služby od roku 2023

  Na Slovensku sadzby DPH upravuje § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o DPH“). Viacerými novelami tohto predpisu sa docielil súčasný stav, podľa ktorého už od roku 2023 neplatia len dve, ale dokonca až tri rôzne sadzby DPH:

  • 20 % základná sadzba DPH,
  • 10 % prvá znížená sadzba DPH a
  • 5 % druhá znížená sadzba DPH.

  Do konca roka 2022 sa uplatňovala len 20 % základná sadzba DPH a 10 % znížená sadzba DPH. Znížená sadzba DPH sa uplatňovala len na vybrané tovary, ubytovacie služby a tovary a služby registrovaného sociálneho podniku (po splnení určitých podmienok). Od roku 2023 sa 10 % sadzba DPH uplatňuje aj na vybrané služby súvisiace so športom a reštauračné a stravovacie služby. Novinkou je aj druhá znížená 5 % sadzba DPH, ktorou sa má zvýhodniť výstavba a rekonštrukcia stavieb štátom podporovaného nájomného bývania.

  Pri zmene sadzby DPH je potrebné použiť pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzbu DPH platnú v deň vzniku daňovej povinnosti, teda najčastejšie v deň dodania tovaru alebo služby.

  Všeobecná základná sadzba DPH vo výške 20 %

  Základná sadzba DPH sa uplatňuje na všetky tovary a služby okrem tých, ktoré sú oslobodené od DPH a na ktoré sa uplatňuje niektorá zo znížených sadzieb DPH. Zákon o DPH samozrejme tieto tovary a služby nevymenúva, keďže ich je nespočetne veľa. Patrí sem napríklad aj oblečenie, elektronika, nábytok, energie, dopravné služby, účtovnícke služby a mnoho iných.

  Tovary, na ktoré sa uplatňuje znížená 10 % sadzba DPH

  Znížená sadzba DPH 10 % sa uplatňuje na tovary, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH. Pri každom tovare, na ktorý sa uplatňuje znížená sadzba DPH, sa uvádza jeho číselný kód a opis. Na účely správneho zatriedenia tovaru sa používa záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru podľa spoločného colného sadzobníka Európskej únie.

  Zoznam tovarov, na ktoré sa vzťahuje 10 % sadzba DPH, uvádzame v tabuľke nižšie.

  Číselné kódy spoločného colného sadzobníka Opis tovaru
  0201 Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102
  ex 0203 Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené
  ex 0204 Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz
  ex 0207 Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené
  ex 0208 Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené
  ex 0301 Živé ryby – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
  ex 0302 Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
  ex 0304 Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené – len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené
  ex 0401 Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá – len mlieko
  0405 10 Maslo
  0403 Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao
  0406 Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa § 9 ods. 8 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 343/2016 Z. z.
  0409 00 00 Prírodný med
  0701 Zemiaky, čerstvé alebo chladené
  0702 00 00 Rajčiaky, čerstvé alebo chladené
  0703 Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená
  0704 Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené
  0705 Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené
  0707 00 Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené
  0708 Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené
  0709 Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená
  0808 Jablká, hrušky a duly, čerstvé
  1905 Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa § 2 písm. c) a i) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. a len čerstvé pečivo podľa § 2 písm. e) a i) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. v hmotnosti 40 g až 50 g
  ex 2009 Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml.
  ex2844 40 Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky – len pre zdravotníctvo
  2925 11 00 Sacharín a jeho soli
  2941 Antibiotiká
  30 Farmaceutické výrobky
  3822 00 00 Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály
  ex3922 90 00 Ostatné sanitárne výrobky z plastov – len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
  4901 Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku
  4902 10 00 Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku
  4903 00 00 Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti
  4904 00 00 Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
  6115 10 Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily)
  ex6602 00 00 Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky – len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
  ex8428 90 95 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
  ex8471 49 00 Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému – len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
  ex8518 40 Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
  ex8531 80 95 Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím
  8713 Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
  8714 20 00 Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
  9001 30 00 Kontaktné šošovky
  9001 40 Okuliarové šošovky zo skla
  9001 50 Okuliarové šošovky z ostatných materiálov
  9021 Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti
  9619 00 Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu

  Ako je možné si všimnúť, tak pri niektorých číselných kódoch spoločného colného sadzobníka sa nachádza slovo „ex“. V prípade týchto tovarov je ich okruh na účely uplatnenia zníženej sadzby zúžený a znížená sadzba DPH sa uplatňuje len na tovary uvedené v opise tovaru za slovom „len“. Napríklad pod číselný kód 0401 patrí „mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá“, ale keďže je pri tomto číselnom kóde uvedené slovo „ex“, tak sa znížená 10 % sadzba DPH vzťahuje len na tie tovary, ktoré sú uvedené v opise za slovom „len“, čiže v tomto prípade len na mlieko. Smotana už bude podliehať základnej 20 % sadzbe DPH.

  Služby, na ktoré sa uplatňuje znížená 10 % sadzba DPH

  Služby so zníženou 10 % sadzbou DPH sú zase uvedené v prílohe č. 7a zákona o DPH. Pôvodne boli takto zvýhodnené len ubytovacie služby. Od roku 2023 sa znížená sadzba DPH vzťahuje aj na prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu, na vstupné do umelých kúpalísk a na reštauračné a stravovacie služby.

  Pôvodne na tieto nové služby mala platiť znížená sadzba DPH len dočasne do 31. marca 2023, preto sú uvedené v prechodných ustanoveniach § 85km ods. 10 zákona o DPH. Neskôr sa však parlament uzniesol na tom, že na tieto služby sa bude znížená sadzba DPH uplatňovať natrvalo a tak sa od 1. apríla 2023 zaradili priamo do prílohy č. 7a zákona o DPH.

  V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame prehľad služieb, na ktoré sa uplatňuje 10 % sadzba DPH.

  Kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) Opis služby
  49.39.20 Preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi
  55 Ubytovacie služby
  56 Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby podľa článku 6 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011
  93.11.10 Prevádzka športových zariadení – len sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu
  93.13.10 Služby fitnescentier – len vstupné do fitnescentier
  93.29.11 Služby súvisiace s prevádzkou rekreačných parkov a pláží – len vstupné do umelých kúpalísk

  Aj v prípade niektorých vyššie uvedených služieb je v ich opise ich okruh zúžený. Znížená 10 % sadzba DPH sa v ich prípade bude vzťahovať len na tie, ktoré sú uvedené za slovom „len“. Preto sa napríklad v prípade služieb fitnescentier znížená sadzba DPH uplatní len na vstupné, ale hodina cvičenia s osobným trénerom už bude podliehať 20 % DPH.

  Osobitnú pozornosť si zaslúžia reštauračné a stravovacie služby, ku ktorým je pre ich presné vymedzenie v zákone o DPH pridaný aj odkaz na ich definíciu. Reštauračnými a stravovacími službami so zníženou 10 % sadzbou DPH sú v tomto kontexte len služby, ktoré pozostávajú z poskytovania jedla alebo nápojov alebo obidvoch a ktoré sú sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi okamžitú spotrebu takýchto jedál alebo nápojov. Takýmito službami môže byť v praxi napríklad poskytnutie obsluhy, umývateľného riadu, priestorov na konzumáciu, možnosť využitia toaliet a podobne. Poskytnutie jedla alebo nápojov alebo obidvoch formou donášky alebo na vzatie so sebou bez podporných služieb už bude podliehať 20 % DPH.

  Sadzba DPH na tovary a služby registrovaného sociálneho podniku

  Okrem vyššie spomínaných tovarov a služieb, na ktoré sa uplatňuje prvá znížená sadzba DPH, má v zákone o DPH osobitné postavenie aj registrovaný sociálny podnik.

  Registrovaný sociálny podnik uplatňuje 10 % sadzbu DPH na tovary a služby ním dodávané v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa,
  • tieto tovary a služby dodáva inej ako zdaniteľnej osobe (teda nepodnikateľovi), ktorá je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy a
  • nedochádza tým k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Znížená 5 % sadzba DPH na stavby štátneho nájomného bývania

  Najnižšia 5 % sadzba DPH sa od roku 2023 vzťahuje na niektoré dodania súvisiace so stavbou štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu, a to:

  • dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, okrem dodania nebytových priestorov,
  • obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.

  Aby bolo možné na takéto plnenia uplatniť druhú zníženú 5 % sadzbu DPH, tak sa musia vzťahovať ku stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia musí byť prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná.

  So zmenami v legislatíve DPH vám pomôže aj pokročilejší ekonomický systém, napríklad účtovný program Money S3 alebo Money ERP. Tieto systémy sa každý mesiac aktualizujú, takže s nimi máte istotu, že všetky sadzby dane vždy vypočítavajú v súlade s aktuálnou legislatívou.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.