Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Spôsoby uplatnenia výdajov k automobilu pre SZČO
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Spôsoby uplatnenia výdajov k automobilu pre SZČO

Spôsoby uplatnenia výdajov k automobilu pre SZČO
Seyfor Slovensko, a.s.
12. 10. 2021
Doba čtení5 minút čítania
Líbilo se12
Spôsoby uplatnenia výdajov k automobilu pre SZČO

Obsah

  Samostatne zárobkovo činné osoby si môžu do svojich daňových výdavkov uplatniť výdavky spojené s používaním motorového vozidla, ktoré používajú na dosiahnutie zdaniteľných príjmov. Pre správne určenie výšky týchto daňovo uznateľných výdavkov je potrebné vedieť, o aké motorové vozidlo ide.

  Pravidlá pre určenie daňovo uznateľných výdavkov (nákladov) spojených s používaním motorových vozidiel stanovuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. V článku si povieme o jednotlivých alternatívach uplatnenia týchto výdavkov.

  Najdôležitejším kritériom na posúdenie daňovej uznateľnosti výdavkov na motorové vozidlo, je forma jeho obstarania: kúpa (vlastné prostriedky alebo úver), finančný leasing, operatívny leasing alebo prenájom (výpožička).

  Daň z motorových vozidiel platia všetky vozidlá používané na podnikanie a evidované v SR

  Každá fyzická osoba, ktorá používa auto evidované v SR, či už zaradené alebo nezaradené do obchodného majetku, na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, je povinná zaplatiť daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel, ktorú SZČO zaplatí je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva za uplynulý kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka (t. j. za rok 2021 do 31.1.2022) a v tomto termíne aj daň z motorových vozidiel zaplatiť.

  Vlastné motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku

  Vozidlo zradené do obchodného majetku je vozidlo, ktoré používa SZČO na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, účtuje o ňom v účtovníctve alebo ho eviduje v daňovej evidencii a má ho vo svojom vlastníctve. Nerozhoduje, či je auto kúpené na rodné číslo alebo IČO, je ho možné zaradiť do obchodného majetku.

  Výdavky, ktoré je možné uplatniť do daňových výdavkov:

  • kúpnu cenu auta vo forme odpisov,
  • výdavky na pohonné látky,
  • výdavky na opravu a servis auta,
  • výdavky na poistenie: povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, GAP poistenie a pod.
  • daň z motorových vozidiel,
  • výdavky na technickú a emisnú kontrolu,
  • iné výdavky súvisiace s autom, ako parkovné, diaľničná známka, umývanie auta a pod.

  Pri výdavkoch na pohonné hmoty sa trochu zastavíme. Daňové náklady upravuje §19 ods. 2 písm. l).  ZDP, ktorý hovorí o troch spôsoboch uplatňovanie výdavkov na pohonné hmoty:

  1. uplatnenie výdavkov na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, alebo ak sa v týchto dokladoch spotreba neuvádza, vychádza sa z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu a takáto spotreba sa zvyšuje o 20 % – v tomto prípade je potrebné viesť evidenciu jázd, tzv. knihu jázd,
  2. uplatnenie výdavkov na spotrebované pohonné látky na základe dokladov o nákupe pohonných látok, najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,
  3. uplatnenie paušálnych výdavkov na spotrebované pohonné látky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie – v tomto prípade nie je potrebné viesť tzv. knihu jázd

  Ak je vozidlo obstarané cez finančný leasing, je možné uplatniť si rovnaké výdavky na motorové vozidlo ako pri obstaraní kúpou. Takto obstarané vozidlo je možné zaradiť do obchodného obchodu.

  Vlastné motorové vozidlo nezaradené do obchodného majetku

  V situácii, kedy nie je vlastné motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku, si môže SZČO uplatniť výdavky ako cestovné náhrady, na ktoré ma SZČO nárok počas pracovnej cesty, a to podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z.:

  • základnú náhradu na 1 km vo výške 0,193€/km (osobné vozidlo)
  • náhrady za spotrebované pohonné hmoty
  • daň z motorových vozidiel
  • iné výdavky súvisiace s výkonom pracovnej cesty – parkovné, diaľničná známka a pod.

  Výdavky na spotrebované pohonné hmoty je možné vypočítať dvoma spôsobmi, ale vždy na základe dokladu o kúpe pohonných hmôt:

  1. podľa cien platných v čase nákupu alebo
  2. paušálne do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra, avšak, ak zvolí tento spôsob, nemôže si uplatniť základnú náhradu za 1 km

  Na podnikanie môže SZČO použiť aj vozidlo požičané alebo vypožičané od súkromnej osoby, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikateľskú činnosť.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Cudzie motorové vozidlo

  1. Nájom

  Pri obstaraní vozidla na operatívny leasing je možné uplatniť si do daňových výdavkov len nájomné za operatívny leasing, náklady na pohonné hmoty, výdavky na diaľničnú známku a iné výdavky vyplývajúce zo zmluvy o operatívnom leasingu.

  Pri operatívnom leasingu je potrebné uvedomiť si nasledovné: SZČO nie je vlastníkom vozidla a vozidlo nie je možné zaradiť do obchodného majetku, nájomné za vozidlo je daňovým výdavkom až po zaplatení, je potrebné si dať pozor na obstaranie vozidla formou operatívneho leasingu, ktorého vstupná cena je vyššia než 48 000€.

  Ak nejde o obstaranie vozidla na základe zmluvy o operatívnom leasingu, ale ide o štandardnú nájomnú zmluvu, tento nájom je spolu s výdavkami na pohonné hmoty daňovo uznateľným výdavkom.

  2. Výpožička

  Výpožička je iný spôsob obstarania vozidla. Je bezodplatná a ide o vypožičanie a vrátenie rovnakej vec späť majiteľovi v dohodnutom čase a za dohodnutých podmienok v zmluve o výpožičke podľa Občianskeho zákona. Takéto vozidlo nie je možné zaradiť do obchodného majetku. Do daňových nákladov je možné uplatniť len náklady na pohonné hmoty, prípadne na diaľničnú známky, parkovné, daň z motorových vozidiel a pod. Nie je možné uplatniť do daňových výdavkov odpisy ani poistenie.

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.