Dane / Daň z príjmov fyzickej osoby/Veľký prehľad úľav na dani, ktoré si uplatníte v roku 2021
Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
Pripojte sa k 20 000 používateľom.
Vyskúšajte zadarmo

Veľký prehľad úľav na dani, ktoré si uplatníte v roku 2021

Veľký prehľad úľav na dani, ktoré si uplatníte v roku 2021
Seyfor Slovensko, a.s.
27. 04. 2021
Doba čtení7 minút čítania
Líbilo se15
Veľký prehľad úľav na dani, ktoré si uplatníte v roku 2021

Obsah

  Vďaka úľavám na dani môžete ušetriť stovky eur. Daňový úrad vám vráti peniaze alebo zníži dane napríklad za nezaopatrené dieťa alebo za manžela či manželku bez príjmu. Prečítajte si, na aké mesačné či ročné úľavy na dani máte nárok a aké podmienky musíte splniť.

  Na jednotlivé úľavy na dani majú nárok zamestnanci a SZČO po splnení určených podmienok.

  Úľavu na dani si uplatňujete:

  • mesačne,
  • ročne v daňovom priznaní
  • alebo v ročnom zúčtovaní dane u zamestnávateľa (obdoba daňového priznania, ktoré za zamestnanca rieši zamestnávateľ).

  Úľavy na dani sú:

  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
  • nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela
  • príspevky na dobrovoľné dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier)

  Priamy vplyv na výšku zaplatenej dane majú:

  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

  Nezdaniteľnú časť základu dane (v skratke „NČZD“) si môžu uplatniť daňovníci, ktorí dosiahnu „aktívne príjmy“, čiže príjmy zo zamestnania, či už na pracovný pomer alebo na niektorú z dohôd (§5 zákona o dani z príjmov) alebo príjmy zo živnosti, či z vytvorenia diela (§6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov).

  Výška NZČD sa prehodnocuje v prípade, že sa mení výška životného minima. Pre rok 2021 je to suma 4 511,43€. Aby to nebolo jednoduché, výška NČZD sa znižuje podľa výšky základu dane daňovníka a môže byť aj 0€.

  Zamestnanec si môže uplatniť NČZD zo svojho príjmu mesačne, a to prostredníctvom svojho zamestnávateľa vyplnením tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu, ktoré môže zamestnanec podpísať v jednom zdaňovacom období iba s jedným zamestnávateľom. Rovnako v ňom vyplní aj nárok na daňový bonus na dieťa. Ak takéto vyhlásenie zamestnanec nepodpíše, podá si daňové priznanie FO typ A alebo požiada zamestnávateľa o vyhotovenie ročného zúčtovania dane z príjmu, kde si uplatní aj NČZD aj daňový bonus na dieťa a prípadne aj bonus na zaplatené úroky z úveru.

  Pokiaľ ide o daňovníka  SZČO, ten si NČZD a aj nárok na daňové bonusy uplatní v podanom daňovom priznaní FO typ B.

  Ak je daňovníkom dôchodca, je potrebné posúdiť, či poberal alebo mu bol spätne priznaný starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok, predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, starobné dôchodkové sporenie, dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, výsluhový dôchodok alebo poberal obdobný dôchodok zo zahraničia od začiatku zdaňovacieho obdobia. Ak áno, nárok na NČZD nemá. Rovnako nemá nárok na NČZD, ak bola výška dôchodku vyššia než suma NČZD.

  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

  Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela (NČZD na manželku/manžela) si môže uplatniť daňovník v prípade, ak splní nasledovné podmienky:

  • manželka (manžel) žije s daňovníkom v jednej domácnosti, a ktorá/ktorý
  • sa starala/staral v zdaňovacom období o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo
  • v príslušnom zdaňovacom období poberala/poberal peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
  • bola/bol zaradená/ý do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
  • sa považuje za občianku/občana so zdravotným postihnutím alebo ťažkým zdravotným postihnutím.

  Výška NČZD na manželku/manžela je vo výške 19,2-násobku životného minima, čo je pre rok 2021 vo výške 4 124,74€. Konkrétna suma NČZD na manželku/manžela závisí od základu dane daňovníka a vlastného príjmu manželky/manžela daňovníka. Do príjmu manželky/manžela sa ráta materské, ale neráta sa do nich rodičovský príspevok.

  Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na dobrovoľné dôchodkové sporenie

  Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (v skratke NČZD na dobrovoľné DDS) podľa osobitného predpisu, a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Výška tejto odpočítateľnej položky je max. 180€, pričom na jeho uplatnenie nároku je potrebné splniť podmienky:

  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníkovej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
  • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v prvom bode.

  Daňový bonus na dieťa

  Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

  Nárok na daňový bonus má každý daňovník, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

  • dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane); 6-násobok minimálnej mzdy predstavuje pre rok 2021 sumu 3 738 eur.
  • vyživuje nezaopatrené dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti, pričom sa môže jednať o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov,
  • preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópiou rodného listu dieťaťa, alebo potvrdením o návšteve školy, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom)

  Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú. Zdaniteľné príjmy môžu byť dosiahnuté aj zo zdrojov v zahraničí.

  Výška daňového bonusu závisí od veku dieťaťa: do 6 rokov veku je to 46,44€, nad 6 do 25 rokov je to 23,22€  mesačne na jedno dieťa. Od 1.7.2021 bude zavedený nový daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov vo výške 39,47€ mesačne na jedno dieťa.

  Viac detailov o daňovom bonuse na dieťa si prečítajte v článku Daňový bonus na dieťa a jeho zmeny.

  Odoberajte účtovné a daňové novinky zrozumiteľne a včas

  Zadajte váš e-mail a naše účtovné a daňové tipy vám budú chodiť priamo do e-mailu. info

  Odoslaním súhlasíte s našimi zásadami pre spracovanie osobných údajov.

  Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru

  Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru sa uplatňuje z jedného úveru na bývanie daňovníka  za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:

  • maximálne do výšky 50% zo zaplatených úrokov za rok 2020 (nie istina, iba úrok)
  • najviac zo sumy 50 000€ (ak je úver vyšší, tak úroky len zo sumy 50 000€)
  • maximálne do výšky 400€ (aj ak je celkovo úrokov z úveru zaplatených viac)
  • maximálne 5 po sebe nasledujúcich rokov
  • nárok má iba hlavný dlžník, ktorý podpísal úverovú zmluvu vo veku od 18 do 35 rokov.

  Úlohu zohráva aj dátum podpisu úverovej zmluvy. Pre príjem dlžníka, ktorý je na úvere sám a chce si uplatniť daňový bonus na úroky z úveru platí, že jeho priemerný mesačný príjem je najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. Ak je na zmluve spoludlžník, pre jeho priemerný príjem platí rovnaká podmienka.

  Príklad:

  Ak daňovník podpíše zmluvu o bývaní v roku 2021, ktorá spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu na úroky z úveru, jeho priemerný hrubý príjem za rok 2020 nesmel prekročiť sumu 1472,90€. Ak by mal na úvere spoludlžníka, ich príjem spolu by nemal prekročiť sumu 2 945,80€, aby si mohol daňovník – hlavný dlžník daňový bonus na úroky uplatniť.

  Tento bonus je možné uplatniť aj v daňovom priznaní, aj v ročnom zúčtovaní dane, o ktoré požiada zamestnanec zamestnávateľa a doručí mu potrebné dokumenty. Banky spravidla potvrdenia o úrokoch na uplatnenie tohto bonusu posielajú automaticky, prípadne na požiadanie klienta.

  Viac článkov o daniach a účtovníctve si prečítajte tu.

   

  Autorom článku je Katarína Serinová

  Boli informácie v článku užitočné?

  Hodnotenie iba pre užívateľov nášho blogu.

  Áno
  Nie
  Vyzkoušejte si účetní program Money S3

  Vyskúšajte si účtovný program
  Money S3

  Zadarmo a so všetkými funkciami

  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.
  Vyskúšajte zadarmo
  Zavrieť reklamu
  Prepojte svoje účtovníctvo s podnikaním
  Pripojte sa k 20 000 používateľom.